Akcijos sąlygos

Naujienos

SKATINIMO KAMPANIJOS TAISYKLĖS

1. BENDRA INFORMACIJA

 1. Skatinimo kampanijos organizatorius yra bendrovė Syngenta Polska Sp. z o. o., įsikūrusi adresu ul. Szamocka 8, 01-748 Varšuva, Lenkija, įrašyta į Varšuvos apygardos teismo tvarkomą verslininkų registrą, Nacionalinio teismų registro 12-ąjį komercinį skyrių KRS numeriu 0000017224, mokesčių mokėtojo kodas (NIP): 522-254-84-45, BDO: 000022372, REGON: 016320040, (toliau – Syngenta arba Organizatorius).

 2. Skatinimo kampanija vykdoma Lietuvoje. Skatinimo kampanijos metu jos dalyviai, įsigiję šiose Skatinimo kampanijos taisyklėse (toliau – Taisyklės) nurodytą kiekį išvardintų produktų, įgyja teisę gauti nuolaidą taisyklėse nurodytiems produktams (toliau – Skatinimo kampanija). 

 3. Taisyklėse apibrėžiamos dalyvavimo Skatinimo kampanijoje sąlygos.

 4. Skatinimo kampanijos laikotarpis: nuo 2024 m. kovo 20 d. iki 2024 m. birželio 1 d. imtinai.

 5. Skatinimo kampanijoje gali dalyvauti: ūkininkai ir žemės ūkio veiklą vykdančios bendrovės (toliau – Dalyvis), išskyrus 1.6 punkte nurodytus atvejus. Skatinimo kampanijoje dalyvauja tik verslo subjektai (verslo savininkai ar ūkininkai, vykdantys ekonominę veiklą).

 6. Skatinimo kampanijoje negali dalyvauti:

  1. ūkininkai ir žemės ūkio veiklą vykdančios bendrovės, įsigyjantys Skatinimo kampanijos produktų su tikslu juos platinti; 

  2. žemės ūkio kooperatyvai, išskyrus pavienius tokių kooperatyvų narius, tiesiogiai veikloje naudojančius Skatinimo kampanijos produktus.

 7. Skatinimo kampanijos produktai yra šie Syngentos produktai (toliau - Produktai):

Dalyvio perkamas Produktas / komplektas (turi būti įsigyjamas nurodytas kiekis nurodytų rūšių Produktų)

Gaunamas Produktas su nuolaida

Distributorius, prekiaujantis Produktais

Axial 100 l

Axial 10 l

Baltic Agro UAB

Linas Agro AB

SCANDAGRA UAB

Axial 80 l + Moddus 40 l

Moddus Start 10 l

Baltic Agro UAB

Linas Agro AB

Elatus Era 100 l

Elatus Era 10 l

Linas Agro AB

Toprex 20 l

Karate Zeon 5 l

Linas Agro AB

Vixeran 2,5 kg

Axial 5 l

Baltic Agro UAB

Vibrance Duo 100 l

Vibrance Duo 10 l

Linas Agro AB

Vibrance Star 100 l

Pecari 10 l

SCANDAGRA UAB

 1. Syngenta pasilieka teisę į Skatinimo kampanijos Produktų sąrašą įtraukti kitų, papildomų produktų, taip pat pasilieka teisę Skatinimo kampanijos metu pakeisti Produktus, kuriems taikoma nuolaida, į panašios kokybės, funkcionalumo ir vertės produktus. 

 2. Visą Skatinimo kampanijos vykdymo laiką šias Taisykles ir jų pakeitimus bus galima peržiūrėti Syngentos interneto svetainėje www.syngenta.lt. Taisyklių tekstą Dalyvių prašymu taip pat gali pateikti Organizatoriaus atstovai. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo.

 3. Produktai, kuriems taikoma Skatinimo kampanija, yra riboto kiekio ir bus parduodami tol, kol baigsis jų atsargos. Pasibaigus Produktams Organizatorius nėra įpareigotas tęsti Skatinimo kampanijos, net jei Skatinimo kampanijos laikotarpis, nurodytas šiose Taisyklėse, dar nebūtų pasibaigęs. 

 4. Organizatorius neprisiima atsakomybės už jokias pretenzijas, kurias teikia subjektai, atitinkantys Taisyklėse nustatytas sąlygas, bet negalintys dalyvauti Skatinimo kampanijoje dėl pasibaigusių Produktų atsargų.

 

 1. KITOS DALYVAVIMO SKATINIMO KAMPANIJOJE SĄLYGOS

  1. Skatinimo kampanijoje dalyvauti siekiantiems subjektams ir jos Dalyviams šios Taisyklės yra privalomos. Skatinimo kampanijos Dalyviai, dalyvaudami Skatinimo kampanijoje, be išlygų sutinka su šiomis Taisyklėmis.

  2. Dalyviai, Syngentai papildžius ar pakeitus Produktų sąrašą, kitaip pakeitus šias Taisykles, po pakeitimų paskelbimo Syngentos interneto svetainėje www.syngenta.lt  toliau dalyvaudami Skatinimo kampanijoje be išlygų sutinka su pakeistomis Taisyklėmis.

 

3. NUOLAIDOS

 1. Produktai gali būti perkami iš šių Taisyklių 1.7 punkte nurodytų Syngentos distributorių (Syngentos produktų pardavėjų) Lietuvoje. 

 2. Jei Dalyvis perka šių Taisyklių 1.7 punkte nurodytus Produktus (nurodytą kiekį ir/ar komplektą), Syngentos distributorius (Syngentos produktų pardavėjas) pirkimo metu suteiks Dalyviui nuolaidą atitinkamam Produktui (1.7 punkte nurodytam šio Produkto kiekiui) .

 3. Skatinimo kampanijos Dalyviams nėra ribojamas įsigyjamų Produktų kiekis, išskyrus 1.10 punkte nurodytą atvejį (pasibaigus Produktų atsargoms). 

 4. Produktų kainos visais atvejais yra nustatomos Syngentos distributorių (Syngentos produktų pardavėjų).

 5. Dalyvaudamas Skatinimo kampanijoje Dalyvis duoda neatšaukiamą sutikimą, leidžiantį Syngentai patikrinti Dalyvio pas Syngentos distributorių (Syngentos produktų pardavėją) Dalyvio įsigytų Produktų rūšis ir kiekius, ir išsiaiškinti, ar buvo išrašytos atitinkamos sąskaitos faktūros, ar nebuvo atlikta taisymų, dėl kurių sumažėtų pirkimų kiekis, kuriuo remiantis Dalyviui skiriama nuolaida. Syngenta turi teisę prašyti, kad Dalyvis pateiktų originalius Produktų pirkimą patvirtinančius dokumentus. 

 6. Nuolaidą nurodytiems Produktams Dalyvis gauna pirkdamas išvardintus Produktus ir/ar jų komplektus. Dalyvio įsigyti Produktai, jų kiekiai, kaina, pritaikyta nuolaida įrašomi į Syngentos distributorių (Syngentos produktų pardavėjų) Dalyviui išrašomą ir pateikiamą sąskaitą faktūrą. 

 4. SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 1. Pretenzijos, susijusios su Produktų pardavimu, pateikiamos Syngentos distributoriui (Syngentos produktų pardavėjui), iš kurio Dalyvis pirko Produktus. Syngenta neatsako už pardavėjo veiksmus ar neveikimą.

 2. Pretenzijos, susijusios su šių Taisyklių įgyvendinimu, pateikiamos Organizatoriui raštu adresu  ul. Szamocka 8, 01-748 Varšuva, Lenkija ne vėliau kaip iki 2024 m. rugsėjo 1 d.

 3. Skundo pateikimo data yra jo gavimo Organizatoriaus adresu diena.

 4. Organizatorius per 21 (dvidešimt vieną) dieną nuo skundo gavimo dienos išnagrinės pateiktą skundą ir informuos skundo teikėją apie priimtą sprendimą, išsiųsdamas jam registruotą laišką su patvirtinimu apie gavimą adresu, nurodytu skunde, arba atsakydamas elektroninio pašto adresu, nurodytu skunde.

 5. Šalys stengsis taikiai išspręsti visus galimus ginčus, susijusius su šia Skatinimo kampanija. Jei ginčo nepavyksta išspręsti taikiai, jį spręs kompetentingas teismas.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  1. Dalyvavimas Skatinimo kampanijoje yra savanoriškas. Dalyviai turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti toliau dalyvauti, nebedalyvauti Skatinimo kampanijoje, įskaitant atvejus, kai jie nesutinka su Taisyklių pakeitimais.

  2. Dėl svarbių priežasčių Organizatorius ar/ir Syngentos distributorius (Syngentos produktų pardavėjas) Lietuvoje. gali vienašališkai nutraukti Dalyvio dalyvavimą Skatinimo kampanijoje. Pirmiau paminėtos svarbios priežastys yra šios:

 2. Dalyvis pažeidė šių Taisyklių sąlygas;

 3. Dalyvio veikla kenkia Organizatoriaus geram vardui ar interesams;

 4. Dalyvis nebeatitinka dalyvavimo Skatinimo kampanijoje sąlygų, pvz. nustojo vykdyti verslo veiklą ar pakeitė vykdomos verslo veiklos pobūdį; 

 5. buvo nustatyta kitų Taisyklių sąlygų pažeidimų, pvz. Organizatoriui kyla pagrįstų įtarimų, kad pirkimo operacijos atliekamos tariamai, tik siekiant gauti nuolaidą, t. y. nesąžiningai, nesilaikant Taisyklių arba kokiu nors kitu būdu, keliančiu abejonių dėl nuolaidos suteikimo pagrindo buvimo.

 6. Šiose Taisyklėse apibrėžiamos tik Syngenta ir Skatinimo kampanijoje dalyvaujančių Dalyvių teisės ir pareigos ir nurodoma jų apimtis Skatinimo kampanijos metu. Kilus abejonėms dėl jų turinio, bet kokius su jomis susijusius klausimus Dalyvis gali siųsti Organizatoriui raštu adresu  ul. Szamocka 8, 01-748 Varšuva, Lenkija. 

 7. Syngenta pasilieka teisę keisti šias Taisykles ir nutraukti arba sustabdyti Skatinimo kampaniją nenurodydama priežasčių. Syngenta informuos Dalyvius apie Skatinimo kampanijos nutraukimą, sustabdymą ar pakeitimus įprastu būdu Syngenta interneto svetainėje  www.syngenta.lt 

 8. Jei tam tikra Taisyklių nuostata laikoma negaliojančia ar neveiksminga, tos nuostatos negaliojimas ar neveiksmingumas neturi įtakos likusių nuostatų galiojimui ar veiksmingumui. Organizatorius dės visas pastangas, kad pakeistų negaliojančią arba neveiksmingą Taisyklių nuostatą nauja teisėta nuostata.

 9. Reklaminė medžiaga Skatinimo kampanijos Dalyviams pateikiama tik jų sutikimu ir tik informaciniais tikslais. 

 10. Skatinimo kampanija reglamentuojama atitinkamais Lietuvos Respublikos teisės aktais.