You are here

Topas 100 EC

Informacija atnaujinta
15.04.2021

Fungicidai

Registracijos Nr.: 
AS2-20F/2015,
Pakuotė: 
250 ml
Veikli medžiaga: 
Cheminė grupė:
triazolų
Produkto forma: 
EC (koncentruota emulsija)
Veikimo būdas: 
sisteminis

Sisteminis fungicidas, turintis apsauginį ir gydomąjį veikimą. Produkto veikli medžiaga penkonazolas patenka į augalus per lapus, su sultimis pasiskirsto augalo audiniuose, nunešamas į ūglių viršūnes. Veikia stabdydamas sterolų biosintezę ligų sukėlėjų dygstančių sporų sporadaigiuose, neleisdamas toliau vystytis grybienai. Produktas veikia ilgai, nes penkonazolas augalo sultyse išlieka iki trijų savaičių.

Sisteminis fungicidas skirtas agurkams, arbūzams, cukinijoms,melionams, moliūgams, paprikoms, pomidorams, braškėms, dekoratyviniams augalams auginamiems lauke ir šiltnamyje bei agrastams, juodiesiems ir raudoniesiems serbentams, kriaušėms, obelims, vynuogėms ir vyšnioms nuo ligų apsaugoti.

Produktas registruotas iki: 
31.12.2020

agrastai

Agurkai

Arbūzai

braškės

Cukinijos

dekoratyviniai augalai

kriaušės

Melionai

Moliūgai

obelys

Dėmesio

Higienos priemonės

  • Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Saugotis, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.

Saugos priemonės

  • Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius, rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374), pvz., nitrilo, neopreno (≥ 0,5 mm) ar kt. bei būtina naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą EN 166). Rekomenduojama dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 13034) bei avėti sandarius batus. Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374), pvz., nitrilo, neopreno (≥ 0,5 mm) ar kt., dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 13034) bei avėti sandarius batus. Asmeninės apsaugos priemonės gali būti pakeistos inžinerinėmis kontrolės priemonėmis, jeigu jos suteikia lygiavertę ar didesnę apsaugą. Purškiant rankiniais (nugariniais) purkštuvais rekomenduojama dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 13034) ir sandarius batus. Rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374), pvz., nitrilo, neopreno (≥ 0,5 mm) ar kt. bei rekomenduojama naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą EN 166). Darbuotojams eiti į fungicidu apdorotus plotus galima tik išdžiūvus išpurkštam ant augalų produktui. Jiems rekomenduojama dėvėti pirštines, ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir sandarius batus.

Naudojimo apribojimai

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas. Draudžiama augalų apsaugos produktais purkšti dirbamoje žemėje ir (ar) kituose plotuose žydinčius augalus, kuriuos apdulkina bitės ir kiti vabzdžiai, nuo 4 val. iki 21 val. Dvi dienas prieš planuojamą purškimą būtina apie tai pranešti (informacinės sistemos pagalba) bičių laikytojams, laikantiems bites 2,5 km atstumu nuo purškiamo žemės sklypo ribos.

Maišymas su kitais produktais

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais ar trąšomis, skirtomis tręšti per lapus, kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

Tirpalo ruošimas

Pripildyti maždaug nuo ketvirtadalio iki pusės purkštuvo talpos vandeniu. Pridėti reikiamą, iš anksto apskaičiuotą, produkto kiekį. Supilti trūkstamą vandens kiekį. Gerai išmaišyti iki vienarūšės emulsijos. Rekomenduojama naudoti švarų vandenį.

Vandens kiekis

200 – 1000 l/ha, geriausia naudoti tokį vandens kiekį, kuris visiškai padengtų augalus. Moliūginių šeimos daržovėms nupurkšti sunaudojama lauke iki 500-800 l/ha, šiltnamyje iki 1000 l/ha vandens norma. Tikslų vandens kiekį parinkite atsižvelgdami į purškiamų augalų lapiją ir jų dydį, purškiant lapų paviršius turi būti tolygiai padengtas, bet tirpalas neturėtų nubėgti ant žemės.

Atsparumo išsivystymo rizikos mažinimas

2

Produkto sandėliavimas

Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atskirai nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Laikyti ne žemesnėje negu 0 °C ir ne aukštesnėje negu +35 °C temperatūroje. Nekraukite į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Laikant neatidarytoje gamintojo pakuotėje tinka naudoti 2 metus.

  • PIRMOJI PAGALBA Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra.

    Taikyti simptominį gydymą Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.