You are here

Revus 250 SC

Informacija atnaujinta
26.11.2019

Fungicidai

Registracijos Nr.: 
AS2-2F (2017)
Pakuotė: 
1 l
Veikli medžiaga: 
Cheminė grupė:
mandelamidų
Produkto forma: 
koncentruota suspensija
Veikimo būdas: 
kontaktinis

Produkto veiklioji medžiaga mandipropamidas, pasiskirsto visame augalo lapų paviršiaus vaškiniame sluoksnyje, todėl po purškimo, lapo paviršiui nudžiūvus lietus produkto efektyvumui įtakos neturi. Mandipropamidas blokuoja celiuliozės biosintezę grybo ląstelių sienelėje. Jis stabdo sporų vystymąsi ir pasižymi geru translaminariniu veikimu. Fungicidas visada yra veiksmingesnis, kai naudojamas preventyviai – iki užsikrėtimo.

Kontaktinis fungicidas, naudojamas baklažanams, bulvėms, pomidorams nuo maro bei mangoldams, pipirnėms, prieskoniniams augalams, salotoms, špinatams nuo netikrosios miltligės apsaugoti.

Produktas registruotas iki: 
31.07.2024

Baklažanai

Bulvės

Mangoldai

Pipirnės

Pomidorai

Prieskoniniai augalai

Salotos

Špinatai

Dėmesio

Higienos priemonės

  • Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Saugos priemonės

  • Dirbant su neskiestu produktu, liečiant juo užterštus paviršius ir purškiant traktoriniais lauko bei nugariniais purkštuvais, rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374), pvz., nitrilo, neopreno (≥ 0,5 mm) ar kt. Rekomenduojama dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 13034) bei avėti sandarius batus. Darbuotojams eiti į fungicidu apdorotus plotus galima tik išdžiūvus išpurkštam ant augalų produktui. Jiems būtina dėvėti pirštines, ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir avėti sandarius batus.

Naudojimo apribojimai

Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

Maišymas su kitais produktais

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais ar trąšomis, skirtomis tręšti per lapus, kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

Tirpalo ruošimas

Vandens norma bulvėms 400 – 500 l/ha, mangoldams, pipirnėms, prieskoniniams augalams, salotoms, špinatams – 200-500 l/ha, pomidorams auginamiems lauke 600 – 700 l/ha, baklažanams auginamiems šiltnamyje 600 - 1200 l/ha, pomidorams auginamiems šiltnamyje 1000 l/ha. Pripildyti pusę purkštuvo rezervuaro švaraus vandens, maišant supilti reikiamą produkto kiekį ir supilti likusį vandens kiekį, tirpalą išpurkšti tą pačią dieną.

Purškimo technika

Purkšti su nuolat įjungtu maišytuvu, kad išlaikyti vienalytę tirpalo suspensiją. Tirpalo naudojama tiek, kad tolygiai padengtų augalą, bet nenutekėtų. Purkštuvas turi turėti gerą maišymo įrangą ir tinkamus purkštukus. Purškimo metu rekomenduojamas 2,0 - 3,0 barų slėgis purškimo sistemoje.

Vandens kiekis

Vandens norma bulvėms 400 – 500 l/ha, mangoldams, pipirnėms, prieskoniniams augalams, salotoms, špinatams – 200-500 l/ha, pomidorams auginamiems lauke 600 – 700 l/ha, baklažanams auginamiems šiltnamyje 600 - 1200 l/ha, pomidorams auginamiems šiltnamyje 1000 l/ha.

Produkto sandėliavimas

Laikykite gerai vėdinamose, rakinamose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių patalpose, vaikams neprieinamose vietose, atskirai nuo maisto produktų ir pašarų bei lengvai užsidegančių medžiagų, ne aukštesnėje negu + 35 °C ir ne žemesnėje negu – 10 °C temperatūroje. Nekraukite į aukštesnes kaip 2 m aukščio rietuves. Tinka naudoti 2 metus, laikant gamintojo pakuotėje.

  • Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.