You are here

Elatus Era

Informacija atnaujinta
15.04.2021

Fungicidai

Registracijos Nr.: 
AS2-55F(2017)
Pakuotė: 
1 l, 5 l, 10 l, 20 l
Veikli medžiaga: 
Cheminė grupė:
pirazolo-karboksamidų
triazolų
Produkto forma: 
EC (koncentruota emulsija)
Veikimo būdas: 
sisteminis

Elatus Era sudarytas iš 2 veikliųjų medžiagų, priklausančių skirtingoms cheminėms grupėms. Benzovindiflupiras (SolatenolTM) yra nauja veiklioji medžiaga, priklausanti pirazolkarboksamidų cheminei grupei, sisteminio veikimo, pasižyminti apsauginėmis savybėmis. Benzovindiflupiras yra patogeninių grybų fermento - sukcinato dehidrogenazės blokatorius (SDHI). Šis fermentas yra būtinas patogenų ląstelių energetiniuose procesuose, palaikančiuose kvėpavimą. Benzovindiflupirui sutrikdant II kvėpavimo ciklą, ląstelės negauna energijos, jos nustoja daugintis, grybiena sunyksta ir ligos vystymasis sustabdomas.

Protiokonazolas priklauso triazolų cheminei grupei, yra ilgo veikimo sisteminis fungicidas, pasižymintis apsauginėmis ir gydomosiomis savybėmis. Po apdorojimo yra absorbuojamos ir patenka į audinius, tolygiai pasiskirsto augale bei blokuoja sterolų biosintezę grybo ląstelių membranose.

Plataus spektro, sisteminio veikimo, pirazolkarboksamidų ir triazolų cheminių grupių fungicidas, skirtas žieminių ir vasarinių kviečių, spelta kviečių, žieminių ir vasarinių miežių, žieminių ir vasarinių kvietrugių bei žieminių rugių apsaugai nuo grybinių ligų.

Produktas registruotas iki: 
31.07.2019

spelta kviečiai

Žieminiai ir vasariniai kviečiai

žieminiai ir vasariniai kvietrugiai

Žieminiai ir vasariniai miežiai

Žieminiai rugiai

Dėmesio

Higienos priemonės

 • Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Saugos priemonės

 • Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m²).
 • Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374, 6 sunkimosi lygmens, kurių proveržio trukmė >480 minutės): nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt.
 • Būtina naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą LST EN 166). Esant pavojui įkvėpti aerozolių, dėvėkite kvėpavimo organų apsaugos priemones nuo skystų ir kietų dalelių, atitinkančias standartą LST EN 149 (FFP2 klasės), arba kaukes su filtrais P2 (atitinkančiais standartą LST EN 14387).
 • Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m²).
 • Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.
 • Pašalinių žmonių ir gyventojų apsaugai privaloma laikytis ne mažesnių kaip 2 metrų apsaugos zonų iki kelių, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių, visuomeninės paskirties, bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijų.

Naudojimo apribojimai

Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

Maišymas su kitais produktais

DĖMESIO!
Elatus Era mišinių su kitais augalų apsaugos produktais poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir veiksmingumas nevertintas. Visais atvejais prieš maišydami pasikonsultuokite su gamintojo atstovu ar platintoju. Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais ar trąšomis, skirtomis tręšti per lapus, kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

Tirpalo ruošimas

Prieš pradedant tirpalo ruošimą, būtina patikrinti, ar išplautas purkštuvas, kad nebūtų kitų pesticidų likučių. Į purkštuvą supilti pusę purškimui skirto švaraus vandens ir įjungti maišyklę. Produktą gerai suplakti pakuotėje. Reikiamą Elatus Era kiekį supilti į purkštuvą ir gerai išmaišyti. Supilti likusį vandenį ir vėl išmaišyti. Purškiant tirpalą reikia nuolat maišyti. Paruoštas tirpalas turi būti išpurkštas nedelsiant.

Purkštuvo plovimas

Iš karto po purškimo kruopščiai išplaukite purškimo įrangą. Visiškai ištuštinkite purkštuvo talpą apdorotame lauke. Nuimkite visus filtrus ir purkštukus. Jie turi būti išplauti atskirai. Mažiausiai 2 kartus kruopščiai išplaukite purkštuvo talpą švariu vandeniu. Kiekvieną kartą plaunant purkštuvą, vandens įpilkite ne mažiau 10% purkštuvo talpos tūrio. Talpą išplaukite vidiniais purkštukais. Vandenį išleiskite pro vamzdynus. Galima įdėti tam skirtos plovimo priemonės, pvz., ALL CLEAR EXTRA.

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

Purškimo technika

Purkštuvas turi turėti gerą maišymo įrangą ir tinkamus purkštukus. Purškimui naudoti traktorinius purkštuvus su plyšiniais, smulkialašiais, purkštukais arba specialius fungicidų išpurškimui skirtus purkštukus. Purškimo metu purkštuvo sistemoje palaikyti 2,0-4,0 barų slėgį. Purkštuvo sijos turi pasikelti 30 – 50 cm virš augalų.

Vandens kiekis

200-400 l/ha.

Produkto sandėliavimas

Pakuotes laikyti sandariai uždarytas, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Saugoti nuo vaikų. Laikyti atskirai nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro, ne žemesnėje negu - 5°C ir ne aukštesnėje negu + 40°C temperatūroje. Nekrauti į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Laikant neatidarytoje gamintojo pakuotėje tinka naudoti 2 metus.

 • Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

  Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

  Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

  Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

  Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

  Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78