You are here

Chorus 50 WG

Informacija atnaujinta
21.08.2017

Fungicidai

Registracijos Nr.: 
0392F/10
Pakuotė: 
1 kg
Veikli medžiaga: 
Cheminė grupė:
anilinpirimidinų
Produkto forma: 
WG (vandenyje disperguojančios granulės)
Veikimo būdas: 
sisteminis

Fungicidas veikia sistemiškai, t.y. patekęs ant augalo įsiskverbia į jį, augale juda su sultimis ir tarpuląsčiais, tolygiai pasiskirsto audiniuose. Fungicidas pertraukia ligos vystymosi ciklą grybui įsiskverbiant į augalą ir vystantis grybienai, blokuoja metionino sintezę grybo ląstelėse ir hidrolitinių fermentų išskirimą iš jų. Veikia profilaktiškai ir gydo (veiksmingas kai augalas jau užkrėstas, bet ligos požymių dar nesimato). Veikia nuo 7 iki 10 dienų.

Sisteminio veikimo fungicidas, skirtas obelims, kriaušėms nuo rauplių ir moniliozės apsaugoti.

Produktas registruotas iki: 
24.09.2020

kriaušės

obelys

Dėmesio

Higienos priemonės

  • Dirbdami su neskiestu produktu ar purškiant traktoriniais sodo purkštuvais skiestą produktą, būtinai naudokite asmens apsaugos priemones: 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartą EN 13034) cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374), pagamintas iš nitrilo gumos, polivinilchlorido ar kt., tvirtą avalynę. Saugokitės, kad tirpalas nepatektų ant odos ir į akis. Darbuotojams dirbti nupurkštuose šiltnamių plotuose galima tik išdžiūvus išpurkštam tirpalui. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374) ir dėvėti kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis bei sandarius batus.

Saugos priemonės

  • Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Jiems rekomenduojama dėvėti pirštines, ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir sandarius batus. Darbo metu nerūkykite, negerkite, nevalgykite. Baigę darbą ar prieš valgant, visada nusiprauskite vandeniu su muilu, išskalaukite burną, darbo aprangą išplaukite, o apsaugines priemones išvalykite.

Naudojimo apribojimai

Nenaudokite Chorus 50 WG, kai oro temperatūra aukštesnė negu 25C, tačiau produktas puikiai veikia esant 3-10C temperatūrai. Lietus, praėjus 2 val. po purškimo, neturi neigiamos įtakos produkto veikimui.

Maišymas su kitais produktais

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais ar trąšomis, skirtomis tręšti per lapus, kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

Tirpalo ruošimas

Įsitikinti kad purkštuvo talpa švari. Apskaičiuoti tirpalo kiekį reikalinga nupurkšti visą sodą, kad baigus purškimą neliktų likučių. Paruošti tik tiek tirpalo, kiek galima išpurkšti per vieną dieną (kai tirpalas ruošiamas didelėse maišymo talpose). Rekomenduojamas vandens kiekis - 500 - 1000 l/ha. Geriausia naudoti tiek vandens, kad visiškai padengtų augalus bet nenutekėtų. Pripildyti iki trečdalio purkštuvo talpą švariu vandeniu, supilti reikiamą, iš anksto apskaičiuotą, produkto kiekį ir išmaišyti. Po to supilti trūkstamą vandens kiekį ir vėl gerai išmaišyti. Purškiant tirpalą nuolat maišyti. Užpildant purkštuvą, visada vandens žarna turi būti aukščiau vandens lygio esančio purkštuvo talpoje, kad būtų išvengta atgalinio įsiurbimo.

Purškimo technika

Purškiama traktoriniais sodo purkštuvais. Purkštuvas turi turėti gerą maišymo įrangą ir tinkamus purkštukus. Purkštuvai turi būti tinkamai sureguliuoti išpurkšti reikiama tirpalo kiekį esant atitinkamam greičiui. Purškimo metu palaikyti rekomenduojama slėgį ir oro srautą, kad būtų apipurškiamos lajos viduje ir apačioje esančios šakos. Vengti išpurškiamos miglos nunešimo ant greta augančių augalų ar į vandens telkinius. Purkšti su nuolat įjungtu maišytuvu. Baigus darbą, purkštuvą kruopščiai išplauti švariu vandeniu. Paplavas išpurkšti tame pačiame plote.

Vandens kiekis

500-1000 l/ha

Atsparumas krituliams(laikas val.po purškimo)

2

Produkto sandėliavimas

Pakuotes laikyti sandariai uždarytas, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Saugoti nuo vaikų. Laikyti atskirai nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro, ne aukštesnėje negu + 35C temperatūroje. Nekrauti į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Laikant neatidarytoje gamintojo pakuotėje tinka naudoti mažiausiai 2 metus.

  • Ciprodinilas priklauso anilinpirimidinų cheminei klasei. Įkvėpus, išvesti nukentėjusįjį į gryną orą. Jeigu nukentėjusysis kvėpuoja nereguliariai arba nustojo kvėpuoti, atlikti jam dirbtinį kvėpavimą. Sušildyti nukentėjusįjį ir leisti jam pailsėti. Nedelsiant iškviesti gydytoją arba skambinti į apsinuodijimų kontrolės centrą. Patekus ant odos, nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Nedelsiant plauti odą dideliu kiekiu vandens. Jeigu odos dirginimas nesiliauja, iškvieskite gydytoją. Suteptus drabužius prieš naudojant pakartotinai išskalbti. Patekus į akis, nedelsiant plauti švariu vandeniu, taip pat po akių vokais, mažiausiai 15 minučių. Išimti kontaktinius lęšius. Nedelsiant kreiptis į gydytoją. Prarijus, nedelsiant iškviesti gydytoją, gydytojui parodyti turimą produkto pakuotę ar etiketę. NESKATINTI vėmimo. Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052. Patarimas gydytojui, specifinis priešnuodis nežinomas, gydymas simptominis.