You are here

Chorus 50 WG

Informacija atnaujinta
26.11.2019

Fungicidai

Registracijos Nr.: 
0392F/10
Pakuotė: 
1 kg
Veikli medžiaga: 
Cheminė grupė:
anilinopirimidinų
Produkto forma: 
WG (vandenyje disperguojančios granulės)
Veikimo būdas: 
sisteminis

Fungicidas veikia sistemiškai, t.y. patekęs ant augalo įsiskverbia į jį, augale juda su sultimis ir tarpuląsčiais, tolygiai pasiskirsto audiniuose. Fungicidas pertraukia ligos vystymosi ciklą grybui įsiskverbiant į augalą ir vystantis grybienai, blokuoja metionino sintezę grybo ląstelėse ir hidrolitinių fermentų išskirimą iš jų. Veikia profilaktiškai ir gydo (veiksmingas kai augalas jau užkrėstas, bet ligos požymių dar nesimato). Veikia nuo 7 iki 10 dienų.

Sisteminio veikimo fungicidas, skirtas obelims, kriaušėms nuo rauplių ir moniliozės apsaugoti.

Produktas registruotas iki: 
24.09.2020

kriaušės

obelys

Dėmesio

Higienos priemonės

 • Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti dulkių, rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Saugos priemonės

 • Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius, būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., nitrilo (0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt. Rekomenduojama dėvėti 4 arba 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 14605 arba LST EN 13034) bei avėti tvirtą avalynę. Po apranga turi būti naudojamas poliesterio/medvilnės arba medvilnės kostiumas, kuris turi būti dažnai skalbiamas.
 • Purškiant traktoriniais sodo purkštuvais, būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605) ir mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).
 • Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.

Naudojimo apribojimai

Nenaudokite Chorus 50 WG, kai oro temperatūra aukštesnė negu 25ºC, tačiau produktas puikiai veikia esant 3-10ºC temperatūrai. Lietus, praėjus 2 val. po purškimo, neturi neigiamos įtakos produkto veikimui.

Maišymas su kitais produktais

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais ar trąšomis, skirtomis tręšti per lapus, kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

Tirpalo ruošimas

Įsitikinti kad purkštuvo talpa švari. Apskaičiuoti tirpalo kiekį reikalinga nupurkšti visą sodą, kad baigus purškimą neliktų likučių. Paruošti tik tiek tirpalo, kiek galima išpurkšti per vieną dieną (kai tirpalas ruošiamas didelėse maišymo talpose). Rekomenduojamas vandens kiekis - 500 - 1000 l/ha. Geriausia naudoti tiek vandens, kad visiškai padengtų augalus bet nenutekėtų. Pripildyti iki trečdalio purkštuvo talpą švariu vandeniu, supilti reikiamą, iš anksto apskaičiuotą, produkto kiekį ir išmaišyti. Po to supilti trūkstamą vandens kiekį ir vėl gerai išmaišyti. Purškiant tirpalą nuolat maišyti. Užpildant purkštuvą, visada vandens žarna turi būti aukščiau vandens lygio esančio purkštuvo talpoje, kad būtų išvengta atgalinio įsiurbimo.

Purškimo technika

Purškiama traktoriniais sodo purkštuvais. Purkštuvas turi turėti gerą maišymo įrangą ir tinkamus purkštukus. Purkštuvai turi būti tinkamai sureguliuoti išpurkšti reikiama tirpalo kiekį esant atitinkamam greičiui. Purškimo metu palaikyti rekomenduojama slėgį ir oro srautą, kad būtų apipurškiamos lajos viduje ir apačioje esančios šakos. Vengti išpurškiamos miglos nunešimo ant greta augančių augalų ar į vandens telkinius. Purkšti su nuolat įjungtu maišytuvu. Baigus darbą, purkštuvą kruopščiai išplauti švariu vandeniu. Paplavas išpurkšti tame pačiame plote.

Vandens kiekis

500-1000 l/ha

Atsparumo išsivystymo rizikos mažinimas

2

Produkto sandėliavimas

Pakuotes laikyti sandariai uždarytas, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Saugoti nuo vaikų. Laikyti atskirai nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro, ne aukštesnėje negu + 35ºC temperatūroje. Nekrauti į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Laikant neatidarytoje gamintojo pakuotėje tinka naudoti mažiausiai 2 metus.

 • Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. 
  Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. 
  Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. 
  Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. 
  Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

  Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052. Patarimas gydytojui, specifinis priešnuodis nežinomas, gydymas simptominis.