You are here

Score 250 EC

Informacija atnaujinta
10.05.2021

Fungicidai

Registracijos Nr.: 
0047F/13
Pakuotė: 
250 ml
Veikli medžiaga: 
Cheminė grupė:
triazolų
Produkto forma: 
EC (koncentruota emulsija)
Veikimo būdas: 
sisteminis

Difenokonazolas įsisavinamas žaliose augalo dalyse. Tai lokalaus sisteminio veikimo medžiaga greitai patenkanti į augalą ir judanti tarpuląsčiais. Veikia stabdydamas sterolų biosintezę ligų sukėlėjų dygstančių sporų sporadaigiuose, neleisdamas toliau vystytis grybienai. Difenokonazolui būdingas stiprus apsauginis ir gydomasis veikimas, veikia 10 dienų.

Sisteminio veikimo fungicidas, skirtas obelims, kriaušėms, slyvoms ir vyšnioms nuo grybinių ligų apsaugoti.

Produktas registruotas iki: 
31.12.2019

kriaušės

obelys

slyvos

vyšnios

Dėmesio

Higienos priemonės

 • Darbo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Saugokitės, kad tirpalas nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkite drabužius, nusiprauskite vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikykite atskirai. Sutepus darbo drabužius, nusivilkite ir išvalykite. Jei neįmanoma išvalyti, būtina sunaikinti pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.

Saugos priemonės

 • Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius, būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374), pvz.: polivinilchloridines, nitrilo (≥0,4 mm) ar kt. Būtina dėvėti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą EN 166). Rekomenduojama dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 13034) bei avėti tvirtą avalynę.
 • Purškiant traktoriniais sodo purkštuvais rekomenduojama dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų, avėti tvirtą avalynę.
 • Darbuotojams galima eiti į apdorotus plotus tik išdžiūvus išpurkštam tirpalui. Jiems rekomenduojama mūvėti pirštines, dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir avėti sandarius batus.

Naudojimo apribojimai

Score 250 EC naudojamas pačiu kritiškiausiu rauplėgrybio plitimo metu, kai infekcija jau plinta konidijomis. Pirmiems purškimams rekomenduojama naudoti Chorus 50 WG ar kontaktinius fungicidus. Smarkiai plintant ligoms intervalai tarp purškimų ne turėtų būti ilgesni nei 10 dienų. Tinka integruotai augalų apsaugos sistemai.
Sezono metu neturi būti purškiama daugiau nei 2 kartus. Turi būti naudojamas integruotoje augalų apsaugos programoje kaitaliojant su kitais fungicidais, priklausančiais skirtingoms cheminėms grupėms ir pakankamai veiksmingais nuo minimų ligų. Produktai savo sudėtyje turintys DMI fungicidų grupės veikliąją medžiagą sezono metu neturėtų būti naudojami daugiau kaip 50% visų purškimų. Nenaudoti mažesnės normos nei nurodyta etiketėje.

Maišymas su kitais produktais

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais ar trąšomis, skirtomis tręšti per lapus, kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

Tirpalo ruošimas

Įsitikinti, kad purkštuvo talpa švari. Apskaičiuoti tirpalo kiekį reikalinga nupurkšti visą sodą, kad baigus purškimą neliktų likučių. Paruošti tik tiek tirpalo, kiek galima išpurkšti per vieną dieną (kai tirpalas ruošiamas didelėse maišymo talpose). Pripildyti iki trečdalio purkštuvo talpą švariu vandeniu, supilti reikiamą, iš anksto apskaičiuotą, produkto kiekį ir išmaišyti. Po to supilti trūkstamą vandens kiekį ir vėl gerai išmaišyti. Užpildant purkštuvą, visada vandens žarna turi būti aukščiau vandens lygio esančio purkštuvo talpoje, kad būtų išvengta atgalinio įsiurbimo. Purškiant tirpalą nuolat maišyti.

Vandens kiekis

Obelims ir kriaušėms - 800-1500 l/ha, vyšnioms ir slyvoms - 800-1000 l/ha.

Produkto sandėliavimas

Pakuotes laikyti sandariai uždarytas, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Saugoti nuo vaikų. Laikyti atskirai nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro, ne žemesnėje negu -5 °C ir ne aukštesnėje negu + 35 °C temperatūroje. Nekrauti į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Laikant neatidarytoje gamintojo pakuotėje tinka naudoti 2 metus.

 • Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
  Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. 
  Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. 
  Prarijus: neskatinti vėmimo. Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. 
  Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

  Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:8 5 2362052 arba 8 687 533 78.