You are here

Switch 62,5 WG

Informacija atnaujinta
26.11.2019

Fungicidai

Registracijos Nr.: 
AS2-39F/2014
Pakuotė: 
250 g
Veikli medžiaga: 
Cheminė grupė:
anilinopirimidinų
fenilpirolų
Produkto forma: 
WG (vandenyje disperguojančios granulės)
Veikimo būdas: 
sisteminis-kontaktinis

Fludijoksonilas – fenilpirolų grupės, ilgo veikimo kontaktinis fungicidas, kuris slopina grybų ligų sukėlėjų energetinius procesus, stabdo grybienos augimą. Ciprodinilas – anilinopirimidinų grupės, sisteminio veikimo fungicidas, kuris patekęs ant augalo, įsiskverbia į jį, tolygiai pasiskirsto audiniuose ir stabdo amino rūgščių sintezę patogenų ląstelėse.

Switch 62,5 WG – anilinopirimidinų ir fenilpirolų grupės, kontaktinio ir sisteminio veikimo fungicidas, skirtas agrastų, aviečių, gervuogių, serbentų, šilauogių, žirnių, pupų bei braškių, pomidorų, dekoratyvinių augalų auginamų lauke ir šiltnamyje apsaugai nuo ligų. Fungicidas Switch 62,5 WG registruotas agrastams ir šilauogėms, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu.

Produktas registruotas iki: 
31.10.2019

agrastai

avietės

braškės

dekoratyviniai augalai

gervuogės

Pomidorai

Pupos

serbentai

šilauogės

Žirniai

Dėmesio

Higienos priemonės

 • Darbo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Saugokitės, kad tirpalas nepatektų ant odos, į akis ir ant darbo drabužių. Stengtis neįkvėpti purškiamo tirpalo dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkite drabužius, nusiprauskite vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikykite atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti, būtina sunaikinti pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.

Saugos priemonės

 • I. Naudojant traktorinius lauko purkštuvus: Dėmesio! Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius, būtina naudoti kvėpavimo organų apsaugos priemones nuo dalelių, atitinkančias standartą LST EN 149 (FFP2 klasės), arba kaukes su filtrais P2 (atitinkančiais standartą LST EN 14387); būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374), pvz. polivinilchloridines, nitrilo (≥0,4 mm) ar kt. Rekomenduojama dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 13034) bei avėti sandarius batus. Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais, būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 14605), sandarius batus ir mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374).
 • II. Naudojant traktorinius sodo ventiliatorinius purkštuvus: Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius, būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374), pvz. polivinilchloridines, nitrilo (≥0,4 mm) ar kt. Rekomenduojama dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 13034) bei avėti sandarius batus. Purškiant traktoriniais sodo purkštuvais, būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605), sandarius batus ir mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).
 • III. Šiltnamiuose naudojant rankinius (nugarinius) purkštuvus: Dėmesio ! Dirbant su neskiestu produktu ir purškiant, būtina naudoti kvėpavimo organų apsaugos priemones nuo dalelių, atitinkančias standartą LST EN 149 (FFP2 klasės), arba kaukes su filtrais P2 (atitinkančiais standartą LST EN 14387); būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374), pvz. polivinilchloridines, nitrilo (≥0,4 mm) ar kt. Būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605), sandarius batus. Darbuotojams galima eiti į apdorotus plotus tik išdžiūvus išpurkštam tirpalui, patariama dėvėti apsauginę aprangą, sandarius batus ir apsaugines pirštines.

Naudojimo apribojimai

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.
Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.
Draudžiama augalų apsaugos produktais purkšti dirbamoje žemėje ir (ar) kituose plotuose žydinčius augalus, kuriuos apdulkina bitės ir kiti vabzdžiai, nuo 4 val. iki 21 val., išskyrus Tarnybos nustatytus išimtinius atvejus.

Maišymas su kitais produktais

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais, kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

Tirpalo ruošimas

Pripildykite maždaug nuo ¼ iki pusės purkštuvo talpos vandeniu. Pridėkite reikiamą, iš anksto apskaičiuotą, produkto kiekį ir įjunkite maišymo įrenginį. Supilkite pastoviai maišydami trūkstamą vandens kiekį. Gerai išmaišykite iki vienarūšės emulsijos. Purškiant maišymo įrenginys turi būti įjungtas.

Purškimo technika

Purškiant įprastiniu traktoriniu lauko purkštuvu su hidrauliniais pukštukais, purškimo metu rekomenduojamas 2,0-3,0 barų slėgis purškimo sistemoje. Avietes rekomenduojama purkšti sodo ventiliatoriniais purkštuvais. Naudokite sureguliuotus, techniškai tvarkingus purkštuvus. Purkštuvas turi būti švarus. Tuoj po purškimo purkštuvą gerai išplaukite. Šiltnamyje naudokite tik aukštos kokybės rankinius (nugarinius) ar automatinius purškimo įrenginius, kurie turi būti sertifikuoti.

Vandens kiekis

Avietėms, gervuogėms – 1000 – 2000 l/ha, braškėms 1000 l/ha, agrastams, serbentams, šilauogėms, dekoratyviniams augalams 500 – 1000 l/ha, žirniams, pupoms 200-400 l/ha. Šiltnamiuose auginamiems pomidorams, braškėms, dekoratyviniams augalams naudokite 1000 – 1500 l/ha vandens normas. Tikslų vandens kiekį parinkite atsižvelgdami į purškiamų augalų lapiją ir jų dydį, purškiant lapų paviršius turi būti tolygiai padengtas, bet tirpalas neturėtų nubėgti ant žemės.

Produkto sandėliavimas

Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atskirai nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. Laikyti ne žemesnėje negu 0ºC ir ne aukštesnėje negu +35ºC temperatūroje. Nekrauti į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Laikant neatidarytoje gamintojo pakuotėje tinka naudoti 2 metus.

 • Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
  Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
  Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
  Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.
  Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą

  Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.