You are here

Amistar + Pecari

Informacija atnaujinta
21.05.2021

Fungicidai

Registracijos Nr.: 
AS2-62F(2017) / AS2-84F(2020)
Veikli medžiaga: 
Cheminė grupė:
strobilurinų
triazolų
Pakuotė: 
10 l + 10 l
Produkto forma: 
SC (koncentruota suspensija)
EC (koncentruota emulsija)
Veikimo būdas: 
sisteminis
translaminarinis

 

Amistar - strobilurinų grupės, sisteminio ir translaminarinio veikimo. Jis slopina grybo sporų dygimą, grybienos augimą ir sporų susidarymą. Azoksistrobinas susikaupia lapo vaškiniame sluoksnyje ir juda tarpuląsčiais pasiekdamas kitą lapo pusę. Strobilurinas ilgiau išsaugo augalų žalią lapą, stabdo augalo senėjimo procesus, skatina chlorofilo susidarymą, todėl ilgesnį laiką kaupiasi maisto medžiagos augale, gaunamas didesnis derlius.

 

PECARI 300 EC - plataus spektro, sisteminio veikimo fungicidas, skirtas stiebų, lapų ir varpų ligų kontrolei.

 

Dviejų plataus veikimo spektro fungicidų  pakas, skirtas ligų kontrolei žieminių ir vasarinių kviečių, miežių, kvietrugių, rugių, avižų, rapsų  pasėliuose.

Žieminiai ir vasariniai kviečiai

žieminiai ir vasariniai kvietrugiai

Žieminiai ir vasariniai miežiai

žieminiai ir vasariniai rapsai

Žieminiai rugiai (ha)

Dėmesio

Higienos priemonės

 • Amistar Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.
 • Pecari Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Saugos priemonės

 • Amistar Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius rekomenduojama dėvėti 4 arba 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 14605 arba LST EN 13034) bei avėti tvirtą avalynę. Rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374, 6 sunkimosi lygmens, kurių proveržio trukmė >480 minutės): nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt. Esant pavojui įkvėpti aerozolių, dėvėkite kvėpavimo organų apsaugos priemones nuo skystų ir kietų dalelių, atitinkančias standartą LST EN 149 (FFP2 klasės), arba kaukes su filtrais P2 (atitinkančiais standartą LST EN 14387).
 • Amistar Purškiant traktoriniais ar nugariniais lauko purkštuvais rekomenduojama dėvėti 4 arba 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 14605 arba LST EN 13034) bei avėti tvirtą avalynę. Rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374, 6 sunkimosi lygmens, kurių proveržio trukmė >480 minutės): nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt. Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.
 • Pecari Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m2 ) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m2 ) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., polivinilchloridines, latekso, nitrilo (≥0,4 mm) ar kt. Būtina dėvėti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą LST EN 166). Stengtis neįkvėpti rūko, garų, aerozolio.
 • Pecari Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m2 ) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m2 ) bei avėti tvirtą avalynę. Dirbant purkštuvo priežiūros darbus, liečiant produkto tirpalu užterštus paviršius būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).
 • Pecari Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis arba kombinezoną bei rekomenduojama avėti sandarius batus ir mūvėti pirštines.
 • Pecari Pašalinių žmonių ir gyventojų apsaugai operatoriai privalo laikytis ne mažesnės kaip 10 metrų apsaugos zonos iki kelio kelkraščio ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijų ribos.

Naudojimo apribojimai

Pecari
Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Draudžiama purkšti žydinčius augalus, kuriuos apdulkina bitės ir kiti vabzdžiai nuo 4 val. iki 21 val. Būtina ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas apie planuojamą purškimą paskelbti Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje.

Maišymas su kitais produktais

PECARI 300 EC mišinių su kitais augalų apsaugos produktais poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir veiksmingumas nevertintas. Visais atvejais prieš maišydami pasikonsultuokite su gamintojo atstovu ar platintoju.

Tirpalo ruošimas

PRIEŠ NAUDOJIMĄ SUPLAKITE. Pusę purkštuvo talpos pripildyti vandeniu. Įjungti maišyklę. Įpilti reikiamą PECARI 300 EC kiekį. Pripilti trūkstamą vandens kiekį. Purkštuvo maišymo sistema turi dirbti viso purškimo metu palaikant 2 - 3 barų slėgį. Purkštuvas prieš purškimą turi būti švariai išplautas. Būtina įsitikinti, kad išvalyti purkštukai ir filtrai. Purškimo metu štangų aukštis priklauso nuo purškiamų augalų aukščio, svarbu užtikrinti gerą augalų padengimą ypač vėlyvuose augimo tarpsniuose. Tam naudokite didesnę vandens normą. Tuojau po purškimo švariai išplaukite purkštuvą ir kitą įrangą

Purkštuvo plovimas

Iš karto po purškimo kruopščiai išplaukite purškimo įrangą. Visiškai ištuštinkite purkštuvo talpą apdorotame lauke. Nuimkite visus filtrus ir purkštukus. Jie turi būti išplauti atskirai. Mažiausiai 2 kartus kruopščiai išplaukite purkštuvo talpą švariu vandeniu. Kiekvieną kartą plaunant purkštuvą, vandens įpilkite ne mažiau 10% purkštuvo talpos tūrio. Talpą išplaukite vidiniais purkštukais. Vandenį išleiskite pro vamzdynus. Galima įdėti tam skirtos plovimo priemonės, pvz., ALL CLEAR EXTRA.

Purškimo technika

Purkštuvas turi turėti gerą maišymo įrangą ir tinkamus purkštukus. Purškimui naudoti traktorinius purkštuvus su plyšiniais, smulkialašiais, purkštukais arba specialius fungicidų išpurškimui skirtus purkštukus. Purškimo metu purkštuvo sistemoje palaikyti 2,0-4,0 barų slėgį. Purkštuvo sijos turi pasikelti 30 – 50 cm virš augalų. Tuoj po purškimo purkštuvą gerai išplauti švariu vandeniu (ne mažesniu kiekiu nei dešimtadalis purkštuvo talpos). Paplavas išpurkšti tame pačiame lauke.

Vandens kiekis

200-400 l/ha, priklausomai nuo augalų aukščio

Minor use

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais. Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams

Produkto sandėliavimas

Amistar - Laikykite gerai vėdinamose, rakinamose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių patalpose, vaikams neprieinamose vietose, atskirai nuo maisto produktų ir pašarų bei lengvai užsidegančių medžiagų, ne aukštesnėje negu + 35°C ir ne žemesnėje negu 0°C temperatūroje. Nekraukite į aukštesnes kaip 2 m aukščio rietuves. Tinka naudoti 2 metus, laikant gamintojo pakuotėje.

Tuščių pakuočių tvarkymas

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais. Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams

 • Amistar

  Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. 

  Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

  Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

  Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

  Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą 

  Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:

  8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

   

  Pecari

  Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. 

  Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

  Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10-20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

  Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir parodyti produkto pakuotę arba etiketę. 

  Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą. 

   

  Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:

  8 5 2362052 arba 8 687 533 78.