You are here

Elatus Plus Plexeo

Informacija atnaujinta
15.04.2021

Fungicidai

Registracijos Nr.: 
AS2-57F(2017) / AS2-80F(2019)
Veikli medžiaga: 
Cheminė grupė:
pirazolo-karboksamidų
Pakuotė: 
10 l + 10 l
Produkto forma: 
EC (koncentruota emulsija)
Veikimo būdas: 
sisteminis

Elatus Plus - plataus spektro, sisteminio veikimo, pirazolkarboksamidų cheminės grupės fungicidas, skirtas žieminių ir vasarinių kviečių, miežių, kvietrugių bei žieminių rugių apsaugai nuo grybinių ligų.

PLEXEO 90 - sisteminis triazolų klasės fungicidas skirtas žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių kvietrugių, žieminių ir vasarinių miežių, žieminių ir vasarinių rapsų apsaugai nuo grybinių ligų ir naudojamas, kaip augimo reguliatorius žieminių ir vasarinių rapsų pasėliuose.

Žieminiai ir vasariniai kviečiai

žieminiai ir vasariniai kvietrugiai

Žieminiai ir vasariniai miežiai

Dėmesio

Higienos priemonės

 • Elatus Plus: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.
 • Plexeo: Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Vengti patekimo į akis. Neįkvėpti garų, aerozolių. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Plauti rankas pertraukų metu ir po darbo. Suteptus drabužius nedelsiant nusivilkti ir išvalyti. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.

Saugos priemonės

 • Elatus Plus: Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius rekomenduojama dėvėti 6 arba 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 13034 arba LST EN 14605, atitinkamai) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., nitrilo (0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt. Būtina naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančias standartą LST EN 166). Esant pavojui įkvėpti aerozolių, dėvėkite kvėpavimo organų apsaugos priemones nuo skystų ir kietų dalelių, atitinkančias standartą LST EN 149 (FFP2 klasės), arba kaukes su filtrais P2 (atitinkančiais standartą LST EN 14387).
 • Elatus Plus: Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais rekomenduojama dėvėti apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų ir mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines.
 • Elatus Plus: Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.
 • Plexeo: Nėštumo metu ir vaisingo amžiaus moterys turi vengti kontakto su šiuo produktu.
 • Plexeo: Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 14605) bei tvirtą avalynę. Po apranga turi būti naudojamas poliesterio/medvilnės arba medvilnės kostiumas, kuris turi būti dažnai skalbiamas. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374): neopreno, nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (≥0,5 mm) butilo (≥0,7 mm) ar kt. Būtina dėvėti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą EN 166). Esant pavojui įkvėpti garų, aerozolių naudoti kvėpavimo organų apsaugos priemones: puskaukes su keičiamais filtrais A2-P2 (atitinkančiais standartą EN 14387) arba filtruojamąsias puskaukes apsaugai nuo dujų ir dalelių FFA2P2 (atitinkančias standartą EN 405).
 • Plexeo: Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 14605), sandarią avalynę bei mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374).
 • Plexeo: Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Einant į javų apdorotus plotus rekomenduojama mūvėti pirštines, dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir sandarius batus.

Naudojimo apribojimai

Elatus Plus augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.
Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.
Plexeo augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.
Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

Maišymas su kitais produktais

Siekiant sumažinti atsparumo išsivystymo riziką, fungicidą Elatus Plus būtina naudoti tik mišiniuose su kitais produktais, nes skirtingai veikiančių fungicidų naudojimas mišiniuose ar pakaitomis mažina atsparių grybų rasių susidarymo riziką.
Neatmetama galimybė, kad naudojant fungicidą Elatus Plus, jeigu nesilaikoma atsparumo išsivystymo mažinimo priemonių, gali išsivystyti atsparios patogeninių grybų populiacijos, ko pasekoje efektyvumas gali sumažėti. Todėl fungicidą Elatus Plus būtina naudoti pagal rekomendacijas, t. y. nuo rekomenduojamų ligų, nurodytu purškimo laiku, naudojant registruotas normas.

Tirpalo ruošimas

Prieš pradedant tirpalo ruošimą, būtina patikrinti, ar išplautas purkštuvas, kad nebūtų kitų augalų apsaugos produktų likučių. Į purkštuvą supilti pusę purškimui skirto švaraus vandens ir įjungti maišyklę. Produktą gerai suplakti pakuotėje. Reikiamą Elatus Plus ir PLEXEP 90 kiekį supilti į purkštuvą ir gerai išmaišyti. Supilti likusį vandenį ir vėl išmaišyti. Purškiant tirpalą reikia nuolat maišyti. Paruoštas tirpalas turi būti išpurkštas nedelsiant. Jei darote tarp purškimų ilgą pertrauką, prieš pradedant darbą leiskite maišyklei padirbti nors 15 minučių ir tik tada purkškite.

Purkštuvo plovimas

Iš karto po purškimo kruopščiai išplaukite purškimo įrangą. Visiškai ištuštinkite purkštuvo talpą apdorotame lauke. Nuimkite visus filtrus ir purkštukus. Jie turi būti išplauti atskirai. Mažiausiai 2 kartus kruopščiai išplaukite purkštuvo talpą švariu vandeniu. Kiekvieną kartą plaunant purkštuvą, vandens įpilkite ne mažiau 10% purkštuvo talpos tūrio. Talpą išplaukite vidiniais purkštukais. Vandenį išleiskite pro vamzdynus. Galima įdėti tam skirtos plovimo priemonės, pvz., ALL CLEAR EXTRA.

Purškimo technika

Purkštuvas turi turėti gerą maišymo įrangą ir tinkamus purkštukus. Purškimui naudoti traktorinius purkštuvus su plyšiniais, smulkialašiais, purkštukais arba specialius fungicidų išpurškimui skirtus purkštukus. Purškimo metu purkštuvo sistemoje palaikyti 2,0-4,0 barų slėgį. Purkštuvo sijos turi pasikelti 30 – 50 cm virš augalų. Tuoj po purškimo purkštuvą gerai išplauti švariu vandeniu (ne mažesniu kiekiu nei dešimtadalis purkštuvo talpos). Paplavas išpurkšti tame pačiame lauke.

Vandens kiekis

200-400 l/ha

Produkto sandėliavimas

Pakuotes laikyti sandariai uždarytas, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Saugoti nuo vaikų. Laikyti atskirai nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro, ne žemesnėje negu +5 laipsnių celcijaus ir ne aukštesnėje negu +30 laipsnių celcijaus temperatūroje. Nekrauti į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Laikant neatidarytoje gamintojo pakuotėje tinka naudoti 2 metus.

 • Elatus Plus

  Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

  Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. 

  Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

  Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

  Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą

  Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:
  8 5 2362052 arba 8 687 533 78

   

  Plexeo 90

  Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. 

  Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. 

  Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. 

  Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. 

  Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą. 

  Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78. 
  Avarijos atveju kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu: 112