You are here

Revus Top

Informacija atnaujinta
02.09.2019

Fungicidai

Registracijos Nr.: 
AS2-2F(2017)
Pakuotė: 
1 l
Veikli medžiaga: 
Cheminė grupė:
mandelamidų
triazolų
Produkto forma: 
SC (koncentruota suspensija)
Veikimo būdas: 
kontaktinis-translaminarinis

Produkto veiklioji medžiaga mandipropamidas, pasiskirsto visame augalo lapų paviršiaus vaškiniame sluoksnyje, todėl po purškimo, lapo paviršiui nudžiūvus lietus produkto efektyvumui įtakos neturi. Mandipropamidas blokuoja celiuliozės biosintezę grybo ląstelių sienelėje. Jis stabdo sporų vystymąsi ir pasižymi geru translaminariniu veikimu. Fungicidas nuo maro visada yra veiksmingesnis kai naudojamas preventyviai – iki užsikrėtimo. Kita Revus Top veikli medžiaga difenokonazolas gerai įsisavinamas žalių augalo dalių. Tai lokalaus sisteminio veikimo medžiaga greitai patenkanti į augalą ir judanti tarpūląsčiais. Veikia stabdydamas sterolų biosintezę ligų sukėlėjų dygstančių sporų sporadaigiuose, neleisdamas toliau vystytis grybienai. Difenokonazolui būdingas stiprus apsauginis ir gydomasis veikimas nuo Alternaria spp. sukeliamų ligų.

Fungicidas naudojamas bulvėms nuo maro (Phytophthora infestans) ir sausligės (Alternaria solani ir Alternaria alternata) apsaugoti. Fungicidas Revus Top špinatų, auginamų sėklai apsaugai nuo netikrosios miltligės registruotas vadovaujantis Reglamento (EB) 1107/2009 51 straipsniu.

Produktas registruotas iki: 
31.12.2019

Bulvės

Špinatai, auginami sėklai

Dėmesio

Higienos priemonės

 • Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Saugos priemonės

 • Dirbant su neskiestu produktu, liečiant juo užterštus paviršius bei purškiant traktoriniais lauko purkštuvais, rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374), pvz., nitrilo, neopreno (≥ 0,5 mm) ar kt. Rekomenduojama dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 13034) bei avėti sandarius batus.
 • Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.

Naudojimo apribojimai

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

Maišymas su kitais produktais

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais ar trąšomis, skirtomis tręšti per lapus, kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

Tirpalo ruošimas

Pripildyti pusę purkštuvo rezervuaro švaraus vandens, maišant supilti reikiamą produkto kiekį ir supilti likusį vandens kiekį, tirpalą išpurkšti tą pačią dieną. Purkšti su nuolat įjungtu maišytuvu, kad išlaikyti vienalytę tirpalo suspenciją.

Purškimo technika

Tirpalo naudojama tiek, kad tolygiai padengtų augalą, bet nenutekėtų. Purkštuvas turi turėti gerą maišymo įrangą ir tinkamus purkštukus. Purškimo metu rekomenduojamas 2,0 - 3,0 barų slėgis purškimo sistemoje.

Vandens kiekis

Vandens kiekis bulvėms 200 – 600 l/ha. Vandens kiekis špinatams 300 – 600 l/ha.

Produkto sandėliavimas

Laikykite gerai vėdinamose, rakinamose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių patalpose, vaikams neprieinamose vietose, atskirai nuo maisto produktų ir pašarų bei lengvai užsidegančių medžiagų, ne aukštesnėje negu + 35°C ir ne žemesnėje negu – 10°C temperatūroje. Nekraukite į aukštesnes kaip 2 m aukščio rietuves. Tinka naudoti 2 metus, laikant gamintojo pakuotėje.

 • Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
  Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
  Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
  Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.
  Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą

  Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 236 2052 arba 8 687 533 78.