You are here

Avoxa

Informacija atnaujinta
15.04.2021

Herbicidai

Registracijos Nr.: 
AS2–52H (2017)
Pakuotė: 
5 l
Veikli medžiaga: 
Cheminė grupė:
fenilpirazolinų
triazolpirimidino sulfonamidų
Produkto forma: 
EC (koncentruota emulsija)
Veikimo būdas: 
sisteminis atrankinis

Pinoksadenas patenka į piktžoles per lapus ir veikia kaip acetil-kofermento A karboksilazės blokatorius, stabdantis ląstelių dauginimąsi. Iš kitų acetil-kofermento A karboksilazės blokatorių – veikiančių tik chloroplastuose, pinoksadenas šį fermentą veikia ir citoplazmoje. Pinoksadenas augale pernešamas į meristeminius audinius, kurie iš karto po purškimo nustoja augę, o lapai po kurio laiko įgauna rausvą atspalvį. Po 20 dienų augalas pradeda irti, lapai lengvai išsitraukia iš lapamkščių, o stiebas lengvai trūksta ties bambliais. Piroksulamas – patekęs į augalus slopina fermentą acetolaktato sintazę, dėl to nesusidaro šakotos grandinės amino rūgštys ir augalai žūsta.

Sisteminio veikimo herbicidas, naudojamas vienskilčių ir dviskilčių piktžolių naikinimui žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių kvietrugių ir žieminių rugių pasėliuose.

Produktas registruotas iki: 
30.04.2025

Kviečiai

Žieminiai kvietrugiai

Žieminiai rugiai

Dėmesio

Higienos priemonės

  • Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų

Saugos priemonės

  • Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m ²) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m²). Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374, 6 sunkimosi lygmens, kurių proveržio trukmė >480 minutės): nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt. Būtina naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančias standartą LST EN 166).
  • Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m²).
  • Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.
  • Pašalinių žmonių ir gyventojų apsaugai privaloma laikytis ne mažesnių kaip 2 metrų apsaugos zonų iki kelių, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių, visuomeninės paskirties, bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijų.

Naudojimo apribojimai

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas. Ypatingai saugokite, kad herbicido tirpalo dulksna nepatektų ant šalia augančių žemės ūkio augalų.

Maišymas su kitais produktais

Avoxa mišinių su kitais augalų apsaugos produktais poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir veiksmingumas nevertintas. Visais atvejais prieš maišydami pasikonsultuokite su gamintojo atstovu ar platintoju.

Tirpalo ruošimas

Prieš pradedant tirpalo ruošimą, būtina patikrinti, ar išplautas purkštuvas, kad nebūtų kitų pesticidų likučių. Į purkštuvą supilti pusę purškimui skirto švaraus vandens ir įjungti maišyklę. Produktą gerai suplakti pakuotėje. Reikiamą Avoxa kiekį supilti į purkštuvą ir gerai išmaišyti. Supilti likusį vandenį ir vėl išmaišyti. Purškiant tirpalą reikia nuolat maišyti. Paruoštas tirpalas turi būti išpurkštas nedelsiant.

Purškimo technika

Purkšti įprastiniais traktoriniais lauko purkštuvais. Prieš pradedant dirbti tinkamai sureguliuoti purkštuvą. Purškimo metu palaikyti rekomenduojamą 2-3 barų slėgį purškimo sistemoje. Saugoti, kad produktas nepatektų ant greta augančių augalų.

Vandens kiekis

200-300 l/ha

Produkto sandėliavimas

Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atskirai nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Laikyti ne žemesnėje negu 0°C ir ne aukštesnėje negu + 35°C temperatūroje. Nekraukite į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Laikant neatidarytoje gamintojo pakuotėje tinka naudoti 2 metus.

  • Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą. Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.