You are here

Boxer 800 EC

Informacija atnaujinta
21.08.2017

Herbicidai

Registracijos Nr.: 
0308H/13
Pakuotė: 
5 l
Veikli medžiaga: 
Cheminė grupė:
Tiokarbamatai
Produkto forma: 
EC (koncentruota emulsija)
Veikimo būdas: 
sisteminis atrankinis

Patekęs į augalą, sustabdo lipidų sintezę, taip sustabdydamas ląstelių gyvybinius procesus. Naudojant produktą, kol piktžolės yra nesudygusios, produktas yra pasisavinamas per šaknis ir taip sustabdomas jų dygimas. Herbicidą panaudojus ant sudygusių piktžolių ankstyvame jų augimo tarpsnyje, produktas patenka per lapus ir labai greitai juda link augimo kūgelio, taip sustabdydamas piktžolių augimą. Kai kurios piktžolės gali sudygti, tačiau po kurio laiko jos sunyksta.

Herbicidas trumpaamžėms vienaskiltėms ir dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose kviečiuose, bulvėse, žirniuose, kmynuose.

Produktas registruotas iki: 
31.10.2019

bulvės

kmynai

žieminiai kviečiai

žieminiai kvietrugiai

žieminiai miežiai

žieminiai rugiai

žirniai

Dėmesio

Higienos priemonės

  • Saugokitės, kad produkto nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Pildami herbcidą į purkštuvo rezervuarą, saugokitės, kad neapsitaškytumėte. Nekvėpuokite produkto dulksna. Baigę darbą, prieš valgydami, gerdami, rūkydami plaukite rankas bei veidą vandeniu ir muilu.

Saugos priemonės

  • Dirbdami dėvėkite specialią aprangą, asmenines veido ir akių apsaugines priemones. Mūvėkite gumines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines. Joms suplyšus ar esant pažeidimo pavojui, jas pakeiskite. Po darbo aprangą išplaukite, o apsaugines priemones išvalykite.

Naudojimo apribojimai

Nenaudoti, kai augalai paveikti streso, esant didelei drėgmei, pažeisti kenkėjų, ligų, šalnų metu ir esant dideliems paros temperatūrų skirtumams. Javų sėkla turi būti įterpta nesekliau kaip 3 cm gylyje. Stengtis, kad dirvos paviršiuje po sėjos nebūtų grumstų. Žieminiuose kviečiuose naudojant produktą po sudygimo, lietus po purškimo praėjus 1 valandai nepavojingas

Maišymas su kitais produktais

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais ar trąšomis, skirtomis tręšti per lapus, kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

Tirpalo ruošimas

Pripilti pusę purkštuvo vandens, maišant supilti reikiamą kiekį produkto ir supilti likusį vandens kiekį.

Purškimo technika

Purkštuvas turi turėti gerą maišymo įrangą ir tinkamus purkštukus. Purškimo metu slėgis turi būti 2,0-3,0 barai. Purkšti su nuolat įjungtu maišytuvu.

Vandens kiekis

200-300 l/ha

Produkto sandėliavimas

Laikyti gerai vėdinamose, rakinamose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių patalpose, vaikams neprieinamose vietose, atskirai nuo maisto produktų ir pašarų bei lengvai užsidegančių medžiagų ne aukštesnėje kaip + 35°C ir ne žemesnėje 0°C temperatūroje. Laikyti atokiai nuo šilumos šaltinių siekiant apsaugoti nuo užsidegimo. Apsaugoti nuo užšalimo. Saugojimo vieta turi būti aprūpinta gesintuvais. Sandėliavimo vietoje nerūkyti. Tinka naudoti 3 metus, laikant uždaroje gamintojo pakuotėje.

  • Prosulfokarbas yra tiokarbamatų grupės herbicidas. Įkvėpus produkto, išneškite nukentėjusįjį į gryną orą. Jeigu kvėpavimas nereguliarus būtinai uždėkite deguonies kaukę. Nukentėjusįjį laikykite šiltai. Patekus ant drabužių ir odos, skubiai nusivilkite drabužius. Odą nuplaukite dideliu kiekiu tekančio vandens srove. Suteptus drabužius prieš naudodami pakartotinai išskalbkite. Patekus į akis ar į plotą apie jas, plaukite didelių kiekiu pratekančio vandens iki 15 minučių. Išimkite kontaktinius lęšius. Jeigu būtina kreipkitės į gydytoją. Prarijus nedelsiant kreipkitės į gydytoją. Gydytojui parodykite šią etiketę, pakuotę arba produkto saugos duomenų lapą. Negalima sukelti vėmimo. Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:852362052