You are here

Boxer 800 EC

Informacija atnaujinta
15.04.2021

Herbicidai

Registracijos Nr.: 
AS2-20H (2018)
Pakuotė: 
5 l, 10 l, 20 l
Veikli medžiaga: 
Cheminė grupė:
tiokarbamatai
Produkto forma: 
EC (koncentruota emulsija)
Veikimo būdas: 
sisteminis atrankinis

Patekęs į augalą, sustabdo lipidų sintezę, taip sustabdydamas ląstelių gyvybinius procesus. Naudojant produktą, kol piktžolės yra nesudygusios, produktas yra pasisavinamas per šaknis ir taip sustabdomas jų dygimas. Herbicidą panaudojus ant sudygusių piktžolių ankstyvame jų augimo tarpsnyje, produktas patenka per lapus ir labai greitai juda link augimo kūgelio, taip sustabdydamas piktžolių augimą. Kai kurios piktžolės gali sudygti, tačiau po kurio laiko jos sunyksta.

Kontaktinio veikimo herbicidas, naudojamas vienamečių vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių naikinimui žieminiuose kviečiuose, kvietrugiuose, miežiuose, rugiuose, bulvėse, žirniuose ir kmynuose.

Produktas registruotas iki: 
31.10.2020

Bulvės

Kmynai

Žieminiai kviečiai

Žieminiai kvietrugiai

Žieminiai miežiai

Žieminiai rugiai

Žirniai

Dėmesio

Higienos priemonės

 • Darbo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Saugokitės, kad tirpalas nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkite drabužius, nusiprauskite vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikykite atskirai. Sutepus darbo drabužius, nusivilkite ir išvalykite. Jei neįmanoma išvalyti, būtina sunaikinti pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.

Saugos priemonės

 • Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius, būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374), pvz.: polivinilchloridines, nitrilo (≥0,4 mm) ar kt. Būtina dėvėti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą EN 166). Rekomenduojama dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 13034) bei avėti tvirtą avalynę.
 • Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais rekomenduojama dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų, avėti tvirtą avalynę. Traktoriaus kabina turi būti sandari, su keičiamais oro valymo filtrais.
 • Darbuotojams galima eiti į apdorotus plotus tik išdžiūvus išpurkštam tirpalui. Jiems rekomenduojama mūvėti pirštines, dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir avėti sandarius batus.

Naudojimo apribojimai

Boxer 800 EC veiksmingumas gali priklausyti nuo dirvos mechaninės sudėties, dirvos drėgmės ir organinių medžiagų kiekio dirvoje. Todėl didesnės herbicido normos naudojamos organiniuose dirvožemiuose, o mažesnės - priesmėlio dirvose. Javams sudygus, nenaudoti, kai augalai paveikti streso, esant didelei drėgmei, pažeisti kenkėjų, ligų, šalnų metu ir esant dideliems paros temperatūrų skirtumams. Javų sėkla turi būti įterpta nesekliau kaip 3 cm gylyje. Stengtis, kad dirvos paviršiuje po sėjos nebūtų grumstų. Žieminiuose kviečiuose, kvietrugiuose, rugiuose, miežiuose naudojant produktą po sudygimo, lietus po purškimo praėjus 1 valandai nepavojingas.

Maišymas su kitais produktais

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais ar trąšomis, skirtomis tręšti per lapus, kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

Tirpalo ruošimas

Reikalingas vandens kiekis tirpalo ruošimui yra 200 - 400 l/ha. Purkštuvas turi būti švarus. Purkštuvo talpą iki pusės pripildyti švariu vandeniu. Produktą gerai suplakti pakuotėje ir supilti reikiamą kiekį ir likusį vandens kiekį į purkštuvą. Jei ruošiami mišiniai su kitais produktais, kiekvieną komponentą supylus gerai išmaišyti ir tik po to supilti kitą. Paruoštą tirpalą nepertraukiamai maišant išpurkšti nedelsiant. Norint išvengti galimo putojimo, būtina naudoti švarų ir etiketėje nurodytą vandens kiekį.

Purškimo technika

Purkšti įprastiniais, tinkamai sureguliuotais, techniškai tvarkingais traktoriniais purkštuvais. Purškimui naudoti traktorinius purkštuvus su plyšiniais, smulkialašiais, 110° kampo purkštukais. Purškimo metu purkštuvo sistemoje palaikyti 2,0-4,0 barų slėgį. Purkštuvo sijos turi pasikelti 30 – 50 cm virš dirvos paviršiaus. Tirpalo naudoti tiek, kad tolygiai padengtų dirvos paviršių. Tuoj po purškimo purkštuvą gerai išplauti švariu vandeniu (ne mažesniu kiekiu nei dešimtadalis purkštuvo talpos). Paplavas išpurkšti tame pačiame lauke.

Vandens kiekis

200-400 l/ha

Produkto sandėliavimas

Pakuotes laikyti sandariai uždarytas, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Saugoti nuo vaikų. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. – Nerūkyti. Laikyti atskirai nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro, ne žemesnėje negu 0 °C ir ne aukštesnėje negu + 35 °C temperatūroje. Nekrauti į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Laikant neatidarytoje gamintojo pakuotėje tinka naudoti 2 metus.

 • Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
  Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
  Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
  Prarijus: neskatinti vėmimo. Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.
  Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą. Įkvėpus gali išsivystyti plaučių edema ir pneumonitas.

  Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.