You are here

Boxer 800 EC

Informacija atnaujinta
05.12.2018

Herbicidai

Registracijos Nr.: 
AS2-20H (2018)
Pakuotė: 
5 l
Veikli medžiaga: 
Cheminė grupė:
tiokarbamatai
Produkto forma: 
EC (koncentruota emulsija)
Veikimo būdas: 
sisteminis atrankinis

Patekęs į augalą, sustabdo lipidų sintezę, taip sustabdydamas ląstelių gyvybinius procesus. Naudojant produktą, kol piktžolės yra nesudygusios, produktas yra pasisavinamas per šaknis ir taip sustabdomas jų dygimas. Herbicidą panaudojus ant sudygusių piktžolių ankstyvame jų augimo tarpsnyje, produktas patenka per lapus ir labai greitai juda link augimo kūgelio, taip sustabdydamas piktžolių augimą. Kai kurios piktžolės gali sudygti, tačiau po kurio laiko jos sunyksta.

Herbicidas trumpaamžėms vienaskiltėms ir dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose kviečiuose, bulvėse, žirniuose, kmynuose.

Produktas registruotas iki: 
31.10.2020

bulvės

kmynai

žieminiai kviečiai

žieminiai kvietrugiai

žieminiai miežiai

žieminiai rugiai

žirniai

Dėmesio

Higienos priemonės

  • Darbo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Saugokitės, kad tirpalas nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkite drabužius, nusiprauskite vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikykite atskirai. Sutepus darbo drabužius, nusivilkite ir išvalykite. Jei neįmanoma išvalyti, būtina sunaikinti pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.

Saugos priemonės

  • Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius, būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374), pvz.: polivinilchloridines, nitrilo (≥0,4 mm) ar kt. Būtina dėvėti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą EN 166). Rekomenduojama dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 13034) bei avėti tvirtą avalynę.
  • Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais rekomenduojama dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų, avėti tvirtą avalynę. Traktoriaus kabina turi būti sandari, su keičiamais oro valymo filtrais.
  • Darbuotojams galima eiti į apdorotus plotus tik išdžiūvus išpurkštam tirpalui. Jiems rekomenduojama mūvėti pirštines, dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir avėti sandarius batus.

Naudojimo apribojimai

Javams sudygus, nenaudoti, kai augalai paveikti streso, esant didelei drėgmei, pažeisti kenkėjų, ligų, šalnų metu ir esant dideliems paros temperatūrų skirtumams. Javų sėkla turi būti įterpta nesekliau kaip 3 cm gylyje. Stengtis, kad dirvos paviršiuje po sėjos nebūtų grumstų.
Jei susidaro žieminiams javams sudygti nepalankios oro ar dirvos sąlygos, Boxer 800 EC neturėtų būti naudojamas iki sudygimo. Tokiu atveju produkto naudojimas atidedamas kol javai sudygs ir sąlygos pagerės, bet ne vėliau krūmijimosi pradžios. Naudojant produkto didžiąją normą (5,0 l/ha) bulvėse iki sudygimo, lengvose dirvose, galimas lėtesnis dygimas.

Maišymas su kitais produktais

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais ar trąšomis, skirtomis tręšti per lapus, kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

Tirpalo ruošimas

Pripilti pusę purkštuvo vandens, maišant supilti reikiamą kiekį produkto ir supilti likusį vandens kiekį.

Purškimo technika

Purkštuvas turi turėti gerą maišymo įrangą ir tinkamus purkštukus. Purškimo metu slėgis turi būti 2,0-3,0 barai. Purkšti su nuolat įjungtu maišytuvu.

Vandens kiekis

200-300 l/ha

Produkto sandėliavimas

Laikyti gerai vėdinamose, rakinamose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių patalpose, vaikams neprieinamose vietose, atskirai nuo maisto produktų ir pašarų bei lengvai užsidegančių medžiagų ne aukštesnėje kaip + 35°C ir ne žemesnėje 0°C temperatūroje. Laikyti atokiai nuo šilumos šaltinių siekiant apsaugoti nuo užsidegimo. Apsaugoti nuo užšalimo. Saugojimo vieta turi būti aprūpinta gesintuvais. Sandėliavimo vietoje nerūkyti. Tinka naudoti 3 metus, laikant uždaroje gamintojo pakuotėje.

  • Prosulfokarbas yra tiokarbamatų grupės herbicidas. Įkvėpus produkto, išneškite nukentėjusįjį į gryną orą. Jeigu kvėpavimas nereguliarus būtinai uždėkite deguonies kaukę. Nukentėjusįjį laikykite šiltai. Patekus ant drabužių ir odos, skubiai nusivilkite drabužius. Odą nuplaukite dideliu kiekiu tekančio vandens srove. Suteptus drabužius prieš naudodami pakartotinai išskalbkite. Patekus į akis ar į plotą apie jas, plaukite didelių kiekiu pratekančio vandens iki 15 minučių. Išimkite kontaktinius lęšius. Jeigu būtina kreipkitės į gydytoją. Prarijus nedelsiant kreipkitės į gydytoją. Gydytojui parodykite šią etiketę, pakuotę arba produkto saugos duomenų lapą. Negalima sukelti vėmimo. Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:852362052