You are here

Axial 50EC

Informacija atnaujinta
05.10.2021

Herbicidai

Registracijos Nr.: 
0332H/07
Pakuotė: 
1 l, 5 l, 20 l
Veikli medžiaga: 
Cheminė grupė:
fenilpirazolinų
Produkto forma: 
EC (koncentruota emulsija)
Veikimo būdas: 
sisteminis atrankinis

Sisteminio veikimo herbicidas, kuris patenka į piktžoles per lapus ir veikia kaip acetil-kofermento A karboksilazės inhibitorius. Produktas neturi dirvinio veikimo, todėl turi būti naudojamas ant sudygusių piktžolių. Herbicidas naikina tik vienaskiltes piktžoles ir visiškai nenaikina dviskilčių piktžolių.

Sisteminio veikimo herbicidas, kuris patenka į piktžoles per lapus ir veikia kaip acetil-kofermento A karboksilazės inhibitorius. Produktas neturi dirvinio veikimo, todėl turi būti naudojamas ant sudygusių piktžolių. Herbicidas naikina tik vienaskiltes piktžoles ir visiškai nenaikina dviskilčių piktžolių.

Produktas registruotas iki: 
30.06.2027

Vasariniai kviečiai

Vasariniai miežiai

Žieminiai kviečiai

Žieminiai kvietrugiai

Žieminiai miežiai

Žieminiai rugiai

Dėmesio

Higienos priemonės

 • Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Saugos priemonės

 • Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374, 6 sunkimosi lygmens, kurių proveržio trukmė >480 minutės): nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt. Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 14605), avėti sandarią avalynę bei mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374). Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.

Naudojimo apribojimai

Panaudojus herbicidą Axial 50 EC prieš vienaskiltes piktžoles, purkšti prieš dviskiltes piktžoles su fenoksi grupės herbicidais tame pačiame lauke galima tik praėjus 7 dienoms. Panaudojus fenoksi grupės herbicidus prieš dviskiltes piktžoles, purkšti su herbicidu Axial 50 EC prieš vienaskiltes piktžoles tame pačiame lauke galima tik praėjus 21 dienai po fenoksi grupės herbicidų panaudojimo. Nenaudoti, kai augalai paveikti streso, pažeisti kenkėjų, ligų, šalnų metu, esant dideliems paros temperatūrų skirtumams ir didelei drėgmei. Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

Lietus, 1 valandos laikotarpyje po purškimo, gali sumažinti herbicido efektyvumą. Nenaudoti produkto avižose, javuose su varpinių žolių įsėliu. Nenaudoti produkto, jeigu yra pavojus, kad tirpalo dulksna gali patekti ant šalia augančių avižų, daugiamečių svidrių, kukurūzų.

Maišymas su kitais produktais

Nemaišykite Axial 50 EC su fenoksi grupės herbicidais (pvz., MCPA, 2,4 D amino druska, Banvel ir kitais, kurie savo sudėtyje turi veikliąsias medžiagas, priklausančias šiai cheminei grupei). Herbicido Axial 50 EC mišiniai su sulfonilurėjos grupės herbicidais, skirtais naikinti dviskiltes piktžoles, gali sumažinti Axial 50 EC efektyvumą prieš pelinį pašiaušėlį (Alopecurus myosuroides) ir kitas vienaskiltes piktžoles. Axial 50 EC gali būti maišomas su herbicidu Primus. Herbicidų Axial 50 EC ir Primus mišinys 0,6+0,08 l ha-1 naudojamas pavasarį žieminių kviečių krūmijimosi pabaigoje prieš vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Dėl herbicido Axial 50 EC maišymo galimybių su kitais produktais kreipkitės į Syngenta Polska Sp. z o.o. ar pardavėją produkto įsigijimo vietoje.

Tirpalo ruošimas

Pripilti pusę purkštuvo vandens, maišant supilti reikiamą kiekį Axial 50 EC ir supilti likusį vandens kiekį nuolat maišant. Tirpalas turi būti išpurkštas nedelsiant

Purškimo technika

Purkštuvas turi turėti gerą maišymo įrangą ir tinkamus purkštukus. Purškimo metu rekomenduojamas 2,0-3,0 barų slėgis purškimo sistemoje. Purkšti su nuolat įjungtu maišytuvu. Nenaudokite inžektorinių purkštukų, nes esant dideliam piktžolėtumui, piktžolės gali būti blogiau padengtos tirpalu

Vandens kiekis

200-300 l/ha

Atsparumo išsivystymo rizikos mažinimas

1

Produkto sandėliavimas

Laikyti gerai vėdinamose, rakinamose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių patalpose, vaikams neprieinamose vietose, atskirai nuo maisto produktų ir pašarų bei lengvai užsidegančių medžiagų ne aukštesnėje kaip + 35°C ir ne žemesnėje 0°C temperatūroje. Tinka naudoti 2 metus, laikant uždaroje gamintojo pakuotėje.

 • Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
  Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
  Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
  Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.
  Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą. Neskatinti vėmimo, sudėtyje yra naftos distiliatų ir/ar aromatinių tirpiklių.

  Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.