You are here

Teridox 500 EC

Informacija atnaujinta
15.08.2019

Herbicidai

Registracijos Nr.: 
AS2-21H/2014
Pakuotė: 
20 l
Veikli medžiaga: 
Cheminė grupė:
chloracetanilidinių junginių
Produkto forma: 
EC (koncentruota emulsija)
Veikimo būdas: 
sisteminis atrankinis

Dimetachloras – veiklioji medžiaga, į dygstančias piktžoles daugiausiai patenka per daigus, patekusi į augalą slopina ląstelių dauginimosi procesą, piktžolės nustoja augti ir žūsta. Herbicidas gerai veikia, kai dirva yra drėgna, nes sudaro storesnį apsauginį sluoksnį. Teridox 500 EC nelakus, todėl išpurškus įterpti nereikia.

Sisteminio veikimo, naudojamas vienmetėms dviskiltėms ir kai kurioms vienskiltėms piktžolėms naikinti žieminių ir vasarinių rapsų pasėliuose.

Produktas registruotas iki: 
31.12.2020

žieminiai ir vasariniai rapsai

Dėmesio

Higienos priemonės

 • Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Saugotis, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.

Saugos priemonės

 • Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius, būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374), pvz., nitrilo, neopreno (≥ 0,5 mm) ar kt. Būtina dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 13034) bei avėti sandarius batus.
 • Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374), pvz., nitrilo, neopreno (≥ 0,5 mm) ar kt. Būtina dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 13034) bei avėti sandarius batus. Asmeninės apsaugos priemonės gali būti pakeistos inžinerinėmis kontrolės priemonėmis, jeigu jos suteikia lygiavertę ar didesnę apsaugą.
 • Darbuotojams eiti į herbicidu apdorotus plotus galima tik išdžiūvus išpurkštam ant augalų produktui. Jiems rekomenduojama dėvėti pirštines, ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir sandarius batus.

Naudojimo apribojimai

Herbicidas gerai veikia, kai dirva yra drėgna, nes sudaro storesnį apsauginį sluoksnį. Teridox 500 EC nelakus, todėl išpurškus įterpti nereikia.

Maišymas su kitais produktais

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais ar trąšomis, skirtomis tręšti per lapus, kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

Tirpalo ruošimas

Pripilkite pusę purkštuvo rezervuaro švaraus vandens, maišydami supilkite reikiamą produkto kiekį ir supilkite likusį vandens kiekį, tirpalą išpurkškite tą pačią dieną. Purkškite su nuolat įjungtu maišytuvu, kad išlaikytų vienalytę tirpalo suspensiją. Pakuotės dugne gali būti kristalų. Tokiu atveju indą reikia patalpinti į šiltą vandenį ir maišyti tol, kol ištirps kristalai ir tik po to ruošti tirpalą.

Purškimo technika

Naudokite gerai sureguliuotus purkštuvus. Purkštuvas turi turėti gerą maišymo įrangą ir tinkamus purkštukus. Purškimo metu rekomenduojamas 2,0-3,0 barų slėgis purškimo sistemoje.

Vandens kiekis

200 - 300 l/ha.

Produkto sandėliavimas

Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje, atskirai nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Saugoti nuo šalčio. Laikyti ne žemesnėje negu +10°C ir ne aukštesnėje negu +35°C temperatūroje. Galiojimo laikas 2 metai.

 • Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. 
  Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. 
  Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. 
  Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. 

  Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

  Informacija gydytojui

  Nėra jokių specialių priešnuodžių. Gydymas simptominis.

  Neskatinti vėmimo - sudėtyje yra naftos distiliatų ir/arba aromatinių tirpiklių.