You are here

Brasan 540 EC

Informacija atnaujinta
21.08.2017

Herbicidai

Registracijos Nr.: 
AS2-23H/2014
Pakuotė: 
20 l
Veikli medžiaga: 
Cheminė grupė:
chloracetanilidinių junginių
Produkto forma: 
EC (koncentruota emulsija)
Veikimo būdas: 
sisteminis atrankinis

Dimetachloras – veiklioji medžiaga, į dygstančias piktžoles daugiausiai patenka per daigus, patekusi į augalą slopina ląstelių dauginimosi procesą, piktžolės nustoja augti. Klomazonas – veiklioji medžiaga, per šaknis patekusi į augalą nunešama į lapus, kur stabdo chlorofilo susidarymą. Paveiktų herbicido piktžolių pirmiausia pagelsta lapai, po to palaipsniui pakeičia spalvą visas augalas.

Ssisteminio veikimo herbicidas, patenkantis į piktžoles per daigus ir šaknis, skirtas naikinti trumpaamžėms dviskiltėms ir kai kurioms vienaskiltėms piktžolėms žieminių ir vasarinių rapsų pasėliuose.

Produktas registruotas iki: 
31.10.2019

žieminiai ir vasariniai rapsai

Dėmesio

Higienos priemonės

  • Saugokitės, kad tirpalas nepatektų ant odos ir į akis. Nekvėpuokite išpurkšta tirpalo dulksna. Darbo metu nerūkykite, negerkite, nevalgykite. Baigę darbą ar prieš valgant, visada nusiprauskite vandeniu su muilu, išskalaukite burną, darbo aprangą išplaukite, o apsaugines priemones išvalykite.

Saugos priemonės

  • Dirbdami su produktu, naudokite apsauginius drabužius: kombinezoną (atitinkantį standartą EN 340), pirštines, pagamintas iš nitrilo gumos (atitinkančias standartą EN 374), apsauginius akinius (pagal standartą EN 166) arba veido skydelį, ir kvėpavimo takų apsaugos priemones: puskaukę su keičiamais filtrais A2-P2 arba A2P3. Suplyšusias pirštines būtina pakeisti.

Naudojimo apribojimai

Brasan rekomenduojama naudoti geros agrotechnikos rapsų pasėliuose. Herbicidas geriausiai veikia, ir yra saugus rapsams, kai jie pasėti 2 cm gyliu, o dirvos paviršius po sėjos lieka lygus. Gerai veikia drėgnesnėje dirvoje, prasčiau kai sausa. Jei pasėlis sunyko, tais pačiais metais galima sėti žieminius rapsus po dirvos dirbimo 15 cm gyliu, žieminius javus - po arimo ne mažiau 20 cm gyliu. Pavasarį - po seklaus žemės dirbimo galima sėti vasarinius rapsus, žirnius, pupas, kukurūzus, sodinti bulves. Po dirvos dirbimo 15 cm gyliu, galima sėti vasarinius javus, daugiametes žoles, cukrinius runkelius.

Maišymas su kitais produktais

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais ar trąšomis, skirtomis tręšti per lapus, kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

Tirpalo ruošimas

Pripilkite pusę purkštuvo rezervuaro švaraus vandens, maišydami supilkite reikiamą produkto kiekį ir supilkite likusį vandens kiekį, tirpalą išpurkškite tą pačią dieną. Purkškite su nuolat įjungtu maišytuvu, kad išlaikytų vienalytę tirpalo suspensiją.

Purškimo technika

Naudokite gerai sureguliuotus purkštuvus. Purkštuvas turi turėti gerą maišymo įrangą ir tinkamus purkštukus. Purškimo metu rekomenduojamas 2,0-3,0 barų slėgis purškimo sistemoje.

Vandens kiekis

200-300 l/ha

Produkto sandėliavimas

Laikyti gerai vėdinamose, sausose, rakinamose patalpose, vaikams neprieinamose vietose, atskirai nuo maisto produktų ir pašarų ne aukštesnėje negu + 35C ir žemesnėje negu + 10C temperatūroje. Nekraukite į aukštesnes kaip 2 m aukščio rietuves. Tinka naudoti mažiausiai 2 metus, laikant uždaroje gamintojo pakuotėje.

  • Patekus ant odos, nedelsiant nusivilkite visus užterštus drabužius. Odą nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Jeigu odos dirginimas nesiliauja, iškvieskite gydytoją. Patekus į akis ar į plotą apie jas, plaukite dideliu vandens kiekiu, mažiausiai 15 minučių. Išimkite kontaktinius lęšius. Jeigu būtina, kreipkitės į gydytoją. Įkvėpus produkto, išneškite nukentėjusįjį į gryną orą. Jeigu kvėpavimas nereguliarus arba sustojęs, būtinai atlikite dirbtinį kvėpavimą. Prarijus, neskatinkite vėmimo, nedelsiant kreipkitės į gydytoją. Gydytojui parodykite šią etiketę, pakuotę arba produkto saugos duomenų lapą. Apsinuodijus baikite darbą ir kreipkitės į gydytoją. Gydytojui parodykite etiketę. Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8-5-2362052.