You are here

Brasan 540 EC

Informacija atnaujinta
05.12.2018

Herbicidai

Registracijos Nr.: 
AS2-23H/2014
Pakuotė: 
20 l
Veikli medžiaga: 
Cheminė grupė:
chloracetanilidinių junginių
Produkto forma: 
EC (koncentruota emulsija)
Veikimo būdas: 
sisteminis atrankinis

Dimetachloras – veiklioji medžiaga, į dygstančias piktžoles daugiausiai patenka per daigus, patekusi į augalą slopina ląstelių dauginimosi procesą, piktžolės nustoja augti. Klomazonas – veiklioji medžiaga, per šaknis patekusi į augalą nunešama į lapus, kur stabdo chlorofilo susidarymą. Paveiktų herbicido piktžolių pirmiausia pagelsta lapai, po to palaipsniui pakeičia spalvą visas augalas.

Sisteminio veikimo herbicidas, patenkantis į piktžoles per daigus ir šaknis, skirtas naikinti trumpaamžėms dviskiltėms ir kai kurioms vienaskiltėms piktžolėms žieminių ir vasarinių rapsų pasėliuose.

Produktas registruotas iki: 
31.10.2020

žieminiai ir vasariniai rapsai

Dėmesio

Higienos priemonės

 • Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Saugotis, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.

Saugos priemonės

 • Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius, būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374), pvz., nitrilo, neopreno (≥ 0,5 mm) ar kt. Būtina dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 13034) bei avėti sandarius batus.
 • Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374), pvz., nitrilo, neopreno (≥ 0,5 mm) ar kt. Būtina dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 13034) bei avėti sandarius batus. Asmeninės apsaugos priemonės gali būti pakeistos inžinerinėmis kontrolės priemonėmis, jeigu jos suteikia lygiavertę ar didesnę apsaugą.
 • Darbuotojams eiti į herbicidu apdorotus plotus galima tik išdžiūvus išpurkštam ant augalų produktui. Jiems rekomenduojama dėvėti pirštines, ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir sandarius batus.

Naudojimo apribojimai

Brasan 540 EC rekomenduojama naudoti geros agrotechnikos rapsų pasėliuose. Herbicidas geriausiai veikia, ir yra saugus rapsams, kai jie pasėti 2 cm gyliu, o dirvos paviršius po sėjos lieka lygus. Gerai veikia drėgnesnėje dirvoje, prasčiau, kai sausa. Įprastai nuėmus derlių, apribojimų kitiems sėjomainos augalams nėra. Jei dėl kokių nors priežasčių žuvo Brasan 540 EC purkšti žieminiai rapsai, tą patį rudenį, praėjus 1 mėnesiui po purškimo ir giliai suarus (20 cm), galima sėti žieminius javus. Kitą pavasarį, po seklaus dirvos įdirbimo, galima sėti vasarinius rapsus, žirnius, kukurūzus ir bulves. Giliai suarus (20 cm), galima sėti vasarinius javus, faceliją, linus, daugiametes žoles, pupas ir cukrinius runkelius. Jei dėl kokių nors priežasčių žuvo Brasan 540 EC purkšti vasariniai rapsai, pavasarį negalima atsėti jokiais augalais. Vasarą-rudenį, prieš tai suarus bent 15 cm gyliu, galima sėti žieminius rapsus ir javus. Saugoti, kad herbicido tirpalo dulksna nepatektų ant šalia augančių augalų.

Maišymas su kitais produktais

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais ar trąšomis, skirtomis tręšti per lapus, kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

Tirpalo ruošimas

Pripilkite pusę purkštuvo rezervuaro švaraus vandens, maišydami supilkite reikiamą produkto kiekį ir supilkite likusį vandens kiekį. Purkšti įjungus maišyklę. Paruoštą tirpalą reikia išpurkšti nedelsiant.

Purškimo technika

Naudokite gerai sureguliuotus purkštuvus. Purkštuvas turi turėti gerą maišymo įrangą ir tinkamus purkštukus. Purškimo metu rekomenduojamas 2,0-3,0 barų slėgis purškimo sistemoje.

Vandens kiekis

200-300 l/ha

Produkto sandėliavimas

Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje, atskirai nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Saugoti nuo šalčio. Laikyti ne žemesnėje negu +10°C ir ne aukštesnėje negu +35°C temperatūroje. Galiojimo laikas 2 metai.

 • Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
  Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
  Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
  Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.
  Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

  Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.