You are here

Ouragan with system 4

Informacija atnaujinta
21.08.2017

Herbicidai

Registracijos Nr.: 
0244H/06
Pakuotė: 
20 l
Veikli medžiaga: 
Cheminė grupė:
glicinų
Produkto forma: 
(vandens tirpalas)
Veikimo būdas: 
sisteminis neatrankinis

Ouragan with system 4 visiškai sunaikina visus vegetuojančius augalus ir jų šaknų sistemą. Ouragan with system 4 tolygiai prasiskverbia pro lapo dengiamuosius audinius ir kartu su medžiagų apykaitos produktais pasiskirsto po šaknis, stiebus ir lapus. Pirmieji geltonavimo požymiai pasirodo ant vienaskilčių piktžolių lapų, vėliau ir ant dviskilčių augalų. Piktžolės visiškai žūsta priklausomai nuo augimo ir oro sąlygų.

Neatrankinio veikimo herbicidas, skirtas vienmetėms ir daugiametėms dviskiltėms ir vienaskiltėms piktžolėms naikinti įvairiose žemės ūkio naudmenose.

Produktas registruotas iki: 
30.06.2017

bulvės

grikiai

laukai, skirti žemės ūkio augalų sėjai ar sodinimui

vaismedžių pomedžiai

žieminiai kviečiai

Dėmesio

Higienos priemonės

  • Saugokitės, kad tirpalas nepatektų ant odos. Nekvėpuokite išpurkšta tirpalo dulksna. Darbo metu nerūkykite, negerkite, nevalgykite. Baigę darbą, kruopščiai išplaukite purkštuvą. Baigę darbą nusiprauskite vandeniu su muilu, išskalaukite burną, persirenkite drabužius. Draudžiamas pakartotinis taros naudojimas, ją būtina sunaikinti laikantis nustatytų reikalavimų.

Saugos priemonės

  • Dirbdami su produktu naudokite apsauginius drabužius, pirštines, saugančias nuo cheminių medžiagų ir atitinkančias standartą EN 374 (pagamintas iš nitrilo gumos), apsaugines akių/veido kaukes, atitinkančias standartą EN 166 ir respiratorius, tinkamus darbui su cheminėmis medžiagomis ir atitinkančius apsaugos nuo pesticidų lygį pagal EN standartą.

Naudojimo apribojimai

Nepurkškite jeigu: • per artimiausias 6 valandas gali lyti • naudojamas vanduo yra nešvarus • vėjuota, sausa, pranešamos šalnos • esant dobilų ar kitų augalų įsėliui • iškultivuotas laukas, susmulkintos piktžolių šaknys dar neatžėlusios. Optimaliausias laikas naikinti piktžoles, kai: • palankios meteorologinės sąlygos t.y. šilta ir drėgna, augalai aktyviai auga ir turi pakankamą paviršių, • piktžolių išsivystymo stadijos

Maišymas su kitais produktais

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais ar trąšomis, skirtomis tręšti per lapus, kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

Tirpalo ruošimas

Pusę purkštuvo rezervuaro pripildykite vandeniu. Įjunkite maišytuvą. Reikiamą preparato kiekį išmaišyti nedideliame vandens kiekyje ir supilkite į purkštuvo rezervuarą su vandeniu. Gerai išmaišykite, supilkite likusį vandens kiekį ir vėl gerai išmaišykite. Tris kartus išplaukite tuščią tarą, paplavas supilkite į purkštuvo talpą ir išpurkškite. Paruoštą tirpalą išpurkškite tą pačią dieną.

Vandens kiekis

200-250l/ha

Atsparumas krituliams(laikas val.po purškimo)

6

Produkto sandėliavimas

Laikykite preparatą originalioje, hermetiškoje, užantspauduotoje taroje. Laikykite sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje. Laikykite atskirai nuo maisto, vandens, pašaro. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

  • Įkvėpus, nukentėjusįjį išveskite į gryną orą, laikykite ramiai ir šiltai užklokite. Kreipkitės į gydytoją Patekus ant odos plaukite ją švariu vandeniu su muilu. Nusivilkite užterštus drabužius ir juos išskalbkite. Kreipkitės į gydytoją. Patekus į akis, plaukite jas švariu vandeniu mažiausiai 15 min. Kreipkitės į gydytoją. Prarijus, negalima sukelti vėmimo. Kreipkitės į gydytoją ir parodykite preparato etiketę. Gydymo įstaigoje medikai turi išplauti skrandį zondu ir stebėti, kad nukentėjusysis neįkvėptų pašalinamo skysčio. Taikyti simptominį gydymą. Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 852362052.