You are here

Ouragan with system 4

Informacija atnaujinta
26.11.2019

Herbicidai

Registracijos Nr.: 
AS2-52H(2018)
Pakuotė: 
1 l, 5 l, 10 l, 20 l
Veikli medžiaga: 
Cheminė grupė:
enolpiruvilšikimat-3-fosfato
Produkto forma: 
vandens tirpalas
Veikimo būdas: 
sisteminis neatrankinis

Yra neselektyvus, sisteminis herbicidas, priklausantis glicinų cheminei grupei. Veiklioji medžiaga glifosatas absorbuojamas per lapus, su sultimis pasiskirsto po visą augalą ir patenka į šaknis. Glifosatas, patekęs į augalą, negrįžtamai suriša 5-enolpiruvilšikimat-3-fosfato sintazę (EPSP sintazę) ir taip stabdo aromatinių amino rūgščių biosintezę. Herbicido paveiktų augalų lapai pagelsta ir pabąla, šaknys apmiršta – pajuoduoja. Poveikis vienmetėms piktžolėms pastebimas po 3–7 dienų, o daugiametėms – po 14–21 dienos. Po 20–30 dienų antžeminė augalo dalis visiškai nudžiūna, o šaknys suyra. Jei oras vėsesnis, poveikio gali tekti laukti ilgiau.

Sisteminio veikimo herbicidas, naudojamas vienmetėms ir daugiametėms vienaskiltėms ir dviskiltėms piktžolėms naikinti bulvėse iki sudygimo, žieminiuose ir vasariniuose rapsuose, žieminiuose ir vasariniuose miežiuose, ir avižose prieš derliaus nuėmimą, vaismedžių pomedžiuose, laukuose po derliaus nuėmimo (ražienose), pūdymuose, laukuose, skirtuose žemės ūkio augalų sėjai ar sodinimui. Taip pat naudojamas miško želdiniuose ir ne žemės ūkio paskirties plotuose.

Produktas registruotas iki: 
15.12.2023

Avižos

Bulvės

laukai, skirti žemės ūkio augalų sėjai ar sodinimui

Miško augalai

ne žemės ūkio paskirties plotai ir dirvonai

Pūdymai

Ražienos

vaismedžių pomedžiai

Žieminiai ir vasariniai miežiai

žieminiai ir vasariniai rapsai

Dėmesio

Higienos priemonės

 • Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Saugos priemonės

 • Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m2) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m2). Rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., nitrilo (0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt. Esant pavojui įkvėpti rūko, garų ar dulksnos, dėvėkite kvėpavimo organų apsaugos priemones nuo skystų ir kietų dalelių, atitinkančias standartą LST EN 149 (FFP2 klasės), arba kaukes su filtrais P2 (atitinkančiais standartą LST EN 14387).
 • Purškiant traktoriniais lauko ar rankiniais, nugariniais purkštuvais būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m2) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m2). Dirbant purkštuvo priežiūros darbus, liečiant produkto tirpalu užterštus paviršius rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).
 • Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Jiems rekomenduojama mūvėti pirštines, būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir avėti sandarius batus.
 • Pašalinių žmonių ir gyventojų apsaugai operatoriai privalo laikytis ne mažesnės kaip 2 metrų apsaugos zonos iki kelio kelkraščio ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijų ribos.

Naudojimo apribojimai

Nenaudoti Ouragan with system 4 atskirųjų želdynų, bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijose, išskyrus botanikos sodus, visuomeninės paskirties (mokslo paskirties pastatų, gydymo paskirties pastatų, sporto paskirties pastatų, sporto inžinerinių statinių) teritorijose.

Nenaudoti profesionaliajam naudojimui skirto Ouragan with system 4 mėgėjų sodų žemės sklypuose, sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypuose, rekreacinio naudojimo žemės sklypuose, rekreacinėse teritorijose, komercinės paskirties objektų teritorijose, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijose.

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.
Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

Maišymas su kitais produktais

Ouragan with system 4 mišinių su kitais augalų apsaugos produktais poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir veiksmingumas nevertintas.
Dėl Ouragan with system 4 maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

Tirpalo ruošimas

Prieš pradedant tirpalo ruošimą, būtina patikrinti, ar išplautas purkštuvas, kad nebūtų kitų pesticidų likučių. Į purkštuvą supilti pusę purškimui skirto švaraus vandens ir įjungti maišyklę. Produktą gerai suplakti pakuotėje. Reikiamą Ouragan with system 4 kiekį supilti į purkštuvą ir gerai išmaišyti. Supilti likusį vandenį ir vėl išmaišyti. Purškiant tirpalą reikia nuolat maišyti. Paruoštas tirpalas turi būti išpurkštas nedelsiant.

Purkštuvo plovimas

Po purškimo purkštuvo talpą, vamzdynus, purkštukus reikia gerai išplauti švariu vandeniu ir specialia priemone All Clear Extra.

Purškimo technika

Purkšti įprastiniais traktoriniais lauko purkštuvais, rankiniais ar nugariniais purkštuvais. Prieš pradedant dirbti tinkamai sureguliuoti purkštuvą. Purškimo metu palaikyti rekomenduojamą 2-3 barų slėgį purškimo sistemoje. Saugoti, kad produktas nepatektų ant greta augančių augalų.

Vandens kiekis

150-250 l/ha

Produkto sandėliavimas

Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atskirai nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Laikyti ne žemesnėje negu 0°C ir ne aukštesnėje negu + 35°C temperatūroje. Nekraukite į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Laikant neatidarytoje gamintojo pakuotėje tinka naudoti 2 metus.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Veiklioji medžiaga glifosatas priklauso enolpiruvilšikimat-3-fosfato sintazės inhibitoriams (EPSP), HRAC grupė G. Siekiant išvengti piktžolių atsparumo atsiradimo, griežtai laikykitės HRAC rekomendacijų:

 1. Taikykite integruotą piktžolių kontrolės sistemą.
 2. Mišiniuose, paeiliui ar skirtingais metais tame pačiame lauke naudokite skirtingo veikimo pobūdžio herbicidus, naikinančius tas pačias piktžoles.
 3. Naudokite pilną herbicido rekomenduojamą normą ir nurodytu laiku.
 4. Panaudoję herbicidą, patikrinkite lauką, ar buvo sunaikintos piktžolės. Neleiskite piktžolėms daugintis vegetatyviškai ir sėklomis.

Ouragan with system 4 galiojančios registracijos laikotarpiu, naudokitės naujausiomis oficialiomis atsparumo išsivystymo rizikos mažinimo rekomendacijomis arba dėl naujausios informacijos kreipkitės į produkto gamintojo įgaliotus atstovus.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*- HRAC - veiksmų dėl atsparumo herbicidams komitetas (www.hracglobal.com)

 • Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
  Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
  Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
  Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.
  Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

  Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.