You are here

Ouragan with system 4

Informacija atnaujinta
13.08.2018

Herbicidai

Registracijos Nr.: 
0244H/06
Pakuotė: 
20 l
Veikli medžiaga: 
Cheminė grupė:
enolpiruvilšikimat-3-fosfato
Produkto forma: 
(vandens tirpalas)
Veikimo būdas: 
sisteminis neatrankinis

Ouragan with system 4 visiškai sunaikina visus vegetuojančius augalus ir jų šaknų sistemą. Ouragan with system 4 tolygiai prasiskverbia pro lapo dengiamuosius audinius ir kartu su medžiagų apykaitos produktais pasiskirsto po šaknis, stiebus ir lapus. Pirmieji geltonavimo požymiai pasirodo ant vienaskilčių piktžolių lapų, vėliau ir ant dviskilčių augalų. Piktžolės visiškai žūsta priklausomai nuo augimo ir oro sąlygų.

Sisteminis herbicidas, skirtas naikinti vienametes ir daugiametes dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles laukuose po derliaus nuėmimo, vaismedžių pomedžiuose, prieš derliaus nuėmimą žieminiuose kviečiuose, bulvėse iki sudygimo, grikiuose iki sėjos.

Produktas registruotas iki: 
31.12.2018

bulvės

grikiai

laukai, skirti žemės ūkio augalų sėjai ar sodinimui

vaismedžių pomedžiai

žieminiai kviečiai

Dėmesio

Higienos priemonės

 • Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Saugos priemonės

 • Dirbant su neskiestu produktu, liečiant juo užterštus paviršius ir purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., nitrilo (0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt. Rekomenduojama dėvėti 4 arba 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 14605 arba LST EN 13034) bei avėti tvirtą avalynę. Po apranga turi būti naudojamas poliesterio/medvilnės arba medvilnės kostiumas, kuris turi būti dažnai skalbiamas.
 • Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Jiems rekomenduojama mūvėti pirštines, būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir avėti sandarius batus.

Naudojimo apribojimai

Nepurkškite jeigu:

○ per artimiausias 6 valandas gali lyti;
○ naudojamas vanduo yra nešvarus;
○ oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C, vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s, kai sausa, pranešamos šalnos;
○ esant dobilų ar kitų augalų įsėliui;
○ iškultivuotas laukas, susmulkintos piktžolių šaknys dar neatžėlusios.

Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

○ Optimaliausias laikas naikinti piktžoles, kai:
○ palankios meteorologinės sąlygos t.y. šilta ir drėgna, augalai aktyviai auga ir turi pakankamą paviršių,
○ piktžolių išsivystymo stadijos

Maišymas su kitais produktais

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais ar trąšomis, skirtomis tręšti per lapus, kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

Tirpalo ruošimas

Pusę purkštuvo rezervuaro pripildykite vandeniu. Įjunkite maišytuvą. Reikiamą produkto kiekį išmaišyti nedideliame vandens kiekyje ir supilkite į purkštuvo rezervuarą su vandeniu. Gerai išmaišykite, supilkite likusį vandens kiekį ir vėl gerai išmaišykite.Tris kartus išplaukite tuščią pakuotę, paplavas supilkite į purkštuvo talpą ir išpurkškite. Paruoštą tirpalą išpurkškite tą pačią dieną.

Vandens kiekis

200-250 l/ha

Atsparumas krituliams(laikas val.po purškimo)

6

Produkto sandėliavimas

Laikykite gerai vėdinamose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių, rakinamose patalpose atskirai nuo maisto produktų ir pašarų, ne aukštesnėje kaip +35°C ir ne žemesnėje kaip 0°C temperatūroje. Nekraukite į aukštesnes kaip 2 m aukščio rietuves. Tinka naudoti mažiausiai 2 metus, laikant uždarytoje gamintojo pakuotėje.

 • Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
  Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
  Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
  Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.
  Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

  Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.