You are here

Elumis 105 OD

Informacija atnaujinta
30.03.2022

Herbicidai

Registracijos Nr.: 
AS2-12H (2018)
Pakuotė: 
0,5 l, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l
Veikli medžiaga: 
Cheminė grupė:
triketonų
sulfonilurėjos
Produkto forma: 
OD (aliejinė koncentruota suspensija)
Veikimo būdas: 
sisteminis atrankinis

Elumis 105 OD veikliosios medžiagos: mezotrionas priklauso triketonų cheminei grupei, nikosulfuronas – sulfonilurėjos.

Mezotrionas stabdo chlorofilo gamybą augale. Jis gali būti absorbuojamas per augalo lapus ir šaknis.
Nikosulfuronas – į piktžoles patenka per lapus ir šaknis bei greitai pasiskirsto po visą augalą, įskaitant šaknis. Nikosulfuronas blokuoja amino rūgščių gamybą, taip sustabdydamas ląstelių dauginimąsi ir augalo augimą. Nupurkštos piktžolės iškart nustoja augti, tačiau pirmieji požymiai išryškėja po 10-14 dienų. Piktžolės visai sunyksta praėjus 3-4 savaitėms po panaudojimo.

Herbicidas geriausiai naikina jaunas piktžoles, kai jos turi 1-3 tikruosius lapelius, o varputis yra 10-15 cm aukščio.

Plataus veikimo spektro herbicidas, priklausantis triketonų ir sulfonilurėjos cheminėms grupėms, skirtas vienmetėms vienaskiltėms ir dviskiltėms piktžolėms, ir paprastajam varpučiui naikinti sudygusių kukurūzų pasėliuose.

Produktas registruotas iki: 
31.12.2023

Kukurūzai

Dėmesio

Higienos priemonės

 • Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.
Saugos priemonės
 • Dirbant su neskiestu produktu, liečiant juo užterštus paviršius ir purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m2) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m2). Rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374, 6 sunkimosi lygmens, kurių proveržio trukmė >480 minutės): nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt.
 • Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.
 • Pašalinių žmonių ir gyventojų apsaugai privaloma laikytis ne mažesnių kaip 2 metrų apsaugos zonų iki kelių, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių, visuomeninės paskirties, bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijų.

Naudojimo apribojimai

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

Nerekomenduojama purkšti, kai augalai pažeisti ar vyrauja nepalankios aplinkos sąlygos. Purškimo metu vengti persidengimo. Ypatingai saugoti, kad tirpalo dulksna nepatektų ant greta auginamų augalų.

Maišymas su kitais produktais

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais ar trąšomis, skirtomis tręšti per lapus, kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

Tirpalo ruošimas

Vandens kiekis: 200 - 400 l/ha.
Prieš pradedant tirpalo ruošimą, būtina patikrinti, ar išplautas purkštuvas, kad nebūtų kitų pesticidų likučių. Į purkštuvą supilti pusę purškimui skirto švaraus vandens ir įjungti maišyklę. Produktą labai gerai suplakti pakuotėje. Reikiamą Elumis 105 OD kiekį supilti į purkštuvą ir gerai išmaišyti. Supilti likusį vandenį ir vėl išmaišyti. Purškiant tirpalą reikia nuolat maišyti. Paruoštas tirpalas turi būti išpurkštas nedelsiant.

Purkštuvo plovimas

Siekiant išvengti žalos vėliau purškiamiems kultūriniams augalams, iš karto po purškimo, mažiausiai du kartus kruopščiai išplaukite purkštuvo talpą, vamzdynus ir purkštukus švariu vandeniu. Kiekvieną kartą skalaujant, vandens įpilkite ne mažiau 10% purkštuvo talpos tūrio. Įjunkite maišytuvą ir skalaukite purkštuvo talpą mažiausiai 15 minučių. Plovimui naudotą tirpalą išpurkškite ant apdorotų kukurūzų plotų.

Purškimo technika

Purkšti įprastiniais traktoriniais lauko purkštuvais. Prieš pradedant dirbti tinkamai sureguliuoti purkštuvą. Purškimo metu palaikyti rekomenduojamą 2-3 barų slėgį purškimo sistemoje.

Vandens kiekis

200-400 l/ha

Produkto sandėliavimas

Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atskirai nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Laikyti ne žemesnėje negu +10°C ir ne aukštesnėje negu + 40°C temperatūroje. Laikant žemesnėje negu +10°C temperatūroje gali susidaryti kristalai. Tokiu atveju produktą reikia palaikyti + 15°C ar aukštesnėje temperatūroje 24 val. ir suplakti prieš naudojimą. Nekraukite į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Laikant neatidarytoje gamintojo pakuotėje tinka naudoti 2 metus.

 • Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
  Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
  Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
  Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.
  Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

  Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.