You are here

Maxim 025 FS

Informacija atnaujinta
30.03.2022

Beicai

Registracijos Nr.: 
0102B/10
Pakuotė: 
5 l
20 l
Veikli medžiaga: 
Cheminė grupė:
fenilpirolų
Produkto forma: 
FS (takus koncentratas sėklų beicavimui)
Veikimo būdas: 
kontaktinis

Kontaktinio veikimo fenilpirolų cheminės grupės beicas, skirtas žieminiams kviečiams, miežiams, kvietrugiams bei rugiams, vasariniams kviečiams, miežiams ir kvietrugiams, žirniams, pupoms ir lubinams nuo ligų, plintančių su sėkla ir per dirvą, apsaugoti.
Veikia ilgai kontaktiškai ir dalinai translaminariai, žieminiuose javuose iki rudens vegetacijos pabaigos, su likutiniu veikimu nuo pavasarinio pelėsio iki vegetacijos pradžios pavasarį. Vasariniuose javuose veiksmingas iki antro bamblio tarpsnio (BBCH 32).

Kontaktinio veikimo fenilpirolų cheminės grupės beicas, skirtas žieminiams kviečiams, miežiams, kvietrugiams bei rugiams, vasariniams kviečiams, miežiams ir kvietrugiams, žirniams, pupoms ir lubinams nuo ligų, plintančių su sėkla ir per dirvą, apsaugoti.

Produktas registruotas iki: 
31.10.2023

Pupos

Žieminiai ir vasariniai kviečiai

žieminiai ir vasariniai kvietrugiai

Žieminiai ir vasariniai miežiai

Žieminiai rugiai

Žirniai

Dėmesio

Higienos priemonės

 • Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti dulkių, rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.
Saugos priemonės
 • Beicais sėkla apdorojama patalpose, kuriose įrengtas mechaninis vėdinimas ir beicuoti skirta augalų apsaugos produktų purškimo įranga. Dirbant su neskiestu produktu ir visuose beicavimo etapuose, būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605), tvirtą avalynę bei mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): nitrilo (≥0,4 mm) ar kt. Beicuota sėkla į sėjos vietą vežama sėjamųjų piltuvuose su sandariais dangčiais arba sandariai uždarytose paženklintose pakuotėse. Pilant ir sėjant beicuotą sėklą reikia dėvėti 5 tipo apsauginę aprangą nuo kietųjų dalelių (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 13982), avėti tvirtą avalynę bei mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): nitrilo (≥0,4 mm) ar kt. Esant pavojui įkvėpti dulkių, dėvėkite kvėpavimo organų apsaugos priemones nuo skystų ir kietų dalelių, atitinkančias standartą LST EN 149 (FFP2 klasės), arba kaukes su filtrais P2 (atitinkančiais standartą LST EN 14387).

Naudojimo apribojimai

Ruošiant beicavimo tirpalą, produkto norma 2,0 l vienai tonai sėklos skiedžiama 4-8 l vandens. Tirpalas turi tolygiai padengti sėklas, todėl jei reikia, vandens kiekis gali būti didinamas. Galima naudoti nenutrūkstamo srauto ir porcijines beicavimo mašinas. Beicavimo įrenginiai turi būti gerai paruošti specialiai šiam produktui, atskirai kiekvienos augalų rūšies sėkloms. Beicuotų sėklų birumas nesumažėja, todėl sėjamųjų mašinų prieš pradedant sėją nereikia specialiai sureguliuoti Maxim beicuotai sėklai. Baigus darbą beicavimo įrenginį būtina gerai išplauti.

Neužterškite vandens, naudojamo laistyti ar namų ūkyje bei vandens telkinių, tvenkinių, griovių, ežerų, nutekamojo vandens sistemų produkto likučiais. Negalima leisti ganytis naminiams gyvuliams ant sudygusių pasėlių.

Maišymas su kitais produktais

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais ar trąšomis, skirtomis tręšti per lapus, kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

Tirpalo ruošimas

Naudojant beicavimo mašinas su tirpalo ruošimo įrenginiu. Pripilkite pusę reikiamo vandens kiekio į beicavimo įrangos talpą. Pridėkite reikiamą, iš anksto apskaičiuotą, produkto kiekį ir įjunkite maišymo įrenginį. Beicas prieš pilant į beicuotuvą, pakuotėje gerai išmaišomas. Supilkite pastoviai maišydami trūkstamą vandens kiekį. Gerai išmaišykite iki vienarūšės suspensijos. Darbo metu maišymo įrenginys turi būti įjungtas. Rekomenduojama naudoti švarų vandenį. Paruoštas skiedinys turi būti sunaudotas per 24 valandas. Naudojant srautines beicavimo mašinas su atskiru beico ir vandens dozavimu, atskirai reikiamai normai sureguliuojamas beico dozatorius (2,0 l/t) ir atskirai vandens dozatorius (4-8 l/t). Beicas pakuotėje gerai išmaišomas iki vienalyčio takaus skysčio, kuris iš pakuotės į beico dozatorių tiekiamas siurbliu. Beicą pakuotėje kas 30 min. reikia pamaišyti. Naudojant beicavimo mašinas be tirpalo ruošimo įrenginio, beico ir vandens skiedinys ruošiamas atskiroje tam pritaikytoje talpoje, kurios dangtyje yra įtaisytas maišytuvas, apačioje kranas - tirpalui paimti. Tirpalas ruošiamas taip pat kaip ir beicavimo mašinose turinčiose tirpalo ruošimo įrenginius (žr. aukščiau).

Vandens kiekis

Ruošiant tirpalą žirnių ir lubinų beicavimui produkto norma 2,0 l vienai tonai sėklos skiedžiama 4-6 l vandens, pupoms - 4 l vandens, javams – 4-8 l vandens.

Produkto sandėliavimas

Pakuotes laikyti sandariai uždarytas, sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje, atskirai nuo maisto ir gyvulių pašaro.
Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje.
Laikyti ne žemesnėje negu -5°C ir ne aukštesnėje negu +35°C temperatūroje. Užšalusį produktą galima naudoti jį atšildžius. Nekrauti į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Tinka naudoti 2 metus, laikant uždaroje gamintojo pakuotėje.

Ligų sukėlėjų atsparumo rizikos mažinimas

Maxim 025 FS sudėtyje esantis fludioksonilas yra nesisteminis fenilpirolų grupės fungicidas, kildinamas iš natūralios medžiagos pirolnitrino. Pagal veikimo būdą jis yra priskiriamas FRAC grupei E2. Panaudojus fludioksonilą profilaktiškai, kaip produktą sėklos apdorojimui, yra slopinamas patogeninių grybų sporų dygimas ir micelio augimas. Atsparumo išsivystymo rizika fenilpirolų grupės fungicidams vertinama kaip vidutinė.

Fludioksonilo patekimas į daigus ir lapus yra ribotas, šia veikliąja medžiaga javai sezono metu nepurškiami. Yra žinomi kai kurių su sėkla ir per dirvą plintančių patogeninių grybų (Monographella nivalis, Fusarium spp.) atsparumo atvejai, todėl būtina laikytis atsparumo išsivystymo riziką mažinančių priemonių. Fludioksonilą rekomenduojama naudoti mišiniuose su kitomis veikliosiomis medžiagomis, naudoti atsparias veisles, taikyti kitas chemines ir agrotechnines priemones.

 • Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
  Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
  Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
  Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.
  Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

  Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.