You are here

Vibrance Duo

Informacija atnaujinta
05.10.2021
Veikli medžiaga: 
Cheminė grupė:
pirazolo-karboksamidų
fenilpirolų
Produkto forma: 
FS (takus koncentratas sėklų beicavimui)
Veikimo būdas: 
sisteminis-kontaktinis

Sedaksanas yra sisteminė veiklioji medžiaga, augale judanti vandens indais. Sedaksanas yra patogeninių grybų fermento - sukcinato dehidrogenazės blokatorius (SDHI). Šis fermentas yra būtinas patogenųląstelių energetiniuose procesuose, palaikančiuose kvėpavimą. Sedaksanui sutrikdant II kvėpavimo ciklą, ląstelės negauna energijos, jos nustoja daugintis, grybiena sunyksta ir ligos vystymasis sustabdomas.
Fludijoksonilas yra ilgo kontaktinio veikimo fungicidinė veiklioji medžiaga, dalinai prasiskverbianti ir į sėklos vidų bei į dygstančio daigo koleoptilę. Jis slopina patogeninių grybų sporų sudygimą. Labai gerai saugo sėklą nuo su sėkla ir per dirvą plintančių ligų.

Seedcare

Saugus beicuotos sėklos naudojimas

Vibrance Duo – kontaktinio ir sisteminio veikimo, pirazolo-karboksamidų ir fenilpirolų cheminių grupių beicas žieminiams ir vasariniams kviečiams, kvietrugiams bei žieminiams rugiams apsaugoti nuo ligų plintančių su sėkla ir per dirvą.

Produktas registruotas iki: 
31.10.2022

Kviečiai

Kvietrugiai

Žieminiai rugiai

Dėmesio

Higienos priemonės

 • Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti, būtina sunaikinti pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.
Saugos priemonės
 • Esant pavojui įkvėpti aerozolių ar dulkių, dėvėkite kvėpavimo organų apsaugos priemones nuo skystų ir kietų dalelių, atitinkančias standartą LST EN 149 (FFP2 klasės), arba kaukes su filtrais P2 (atitinkančiais standartą LST EN 14387). Beicuojant sėklą būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605). Būtina dėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., nitrilo (0,4 mm) ar kt. Plaunant beicavimo įrangą, rekomenduojama naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančias standartą LST EN 166). Beicuotos sėklos į sėjos vietą vežamos sėjamųjų piltuvuose su sandariais dangčiais arba maišuose su užrašu „beicuota“ ir nurodomas augalų apsaugos produkto pavadinimas. Pilant ir sėjant beicuotą sėklą būtina dėvėti 5 tipo apsauginę aprangą nuo kietųjų, sveikatai žalingų dalelių (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN ISO 13982), avėti tvirtą avalynę bei mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., nitrilo (0,4 mm) ar kt. Stengtis neįkvėpti dulkių!

Naudojimo apribojimai

Sėklų beicavimui naudojamas produkto vandeninis tirpalas. Bendras tirpalo kiekis turėtų būti 6-10 l/t. Produkto norma (litrais) vienai tonai sėklos, skiedžiama 4 - 8 l vandens. Beicas turi tolygiai padengti sėklas, todėl jei reikia (ypač kai sėkla smulki), vandens kiekis gali būti didinamas. Produktą sėklos beicavimui galima naudoti ir neskiestą, turint tam tikslui tinkamą beicavimo įrangą, užtikrinančia gerą sėklos padengimą.
Beicuojama išvalytomis beicavimo mašinomis, kuriose nėra kitų beicų likučių. Beicavimui galima naudoti nenutrūkstamo srauto ir porcijines beicavimo mašinas. Baigus darbą beicavimo įrenginį būtina išvalyti ir išplauti.
Prieš beicuojant beicavimo mašinos sureguliuojamos reikiamam beico tirpalo dozavimui, beicavimo metu reikėtų stebėti tirpalo dozavimą ir kitų beicuotuvo sistemų darbą.
Beicuojamos sėklos turi būti išvalytos, mechaniškai nepažeistos, nedulkėtos, švarios nuo kitų priemaišų. Atitinkamai paruošta sėkla gerai padengiama, tolygiai išsibeicuoja, nebūna beico nuostolių, nedulka.
Nereikėtų beicuoti drėgnos ar sudygusios sėklos. Kai beicuojamos sėklos drėgnis daugiau kaip 16 %, gali nukentėti daigumas, tokią sėklą reikia nedelsiant pasėti, jos negalima sandėliuoti.
Likusi nepasėta sėkla gali būti paliekama kitam sezonui tik jei yra normalaus drėgnio (13 - 14 %) ir bus laikoma sausai. Tačiau po metų reikėtų patikrinti sėklos daigumą.

Tirpalo ruošimas

Pripilkite pusę reikiamo kiekio vandens į beicavimo įrangos talpą. Pridėkite reikiamą, iš anksto apskaičiuotą, produkto kiekį ir įjunkite maišymo įrenginį. Supilkite pastoviai maišydami trūkstamą vandens kiekį. Gerai išmaišykite iki vienarūšės suspensijos. Darbo metu maišymo įrenginys turi būti įjungtas. Rekomenduojama naudoti švarų vandenį. Paruoštas tirpalas turi būti sunaudotas per 24 valandas.

Vandens kiekis

4-8 l/t

Produkto sandėliavimas

Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atskirai nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Laikyti ne žemesnėje negu -10ºC ir ne aukštesnėje negu + 30ºC temperatūroje. Nekraukite į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Laikant neatidarytoje gamintojo pakuotėje tinka naudoti 2 metus.

 • Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
  Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
  Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
  Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.
  Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.


  Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.