You are here

Vibrance Pro

Informacija atnaujinta
05.10.2021
Veikli medžiaga: 
Cheminė grupė:
fenilpirolų
pirazolo-karboksamidų
triazolų
Produkto forma: 
FS (takus koncentratas sėklų beicavimui)

Sedaksanas yra sisteminė veiklioji medžiaga, augale judanti vandens indais. Sedaksanas yra patogeninių grybų fermento - suksinato dehidrogenazės - blokatorius (SDHI). Šis fermentas yra būtinas grybų ląstelių energetiniuose procesuose, palaikančiuose kvėpavimo ciklą. Sedaksanui sutrikdžius šį ciklą, ląstelės negauna energijos, jos nustoja daugintis, grybiena sunyksta ir ligos vystymasis sustabdomas.

Fludioksonilas yra nesisteminė, ilgo išliekamojo veikimo, plataus spektro fungicidinė veiklioji medžiaga, veikianti kontaktiškai, bet dalinai prasiskverbianti ir į sėklos vidų bei į dygstančio daigo koleoptilę. Fludioksonilas veikia glicerolio sintezę reguliuojančio fermento fosforilinimą. To rezultatas – sustabdytas konidijų dygimas, sporadaigių ir grybienos vystymasis, neleidžiant jai prasiskverbti į augalo audinius.

Tritikonazolas yra sisteminio veikimo fungicidas. Jis sutrikdydamas ergosterolių, ląstelės sienelės sudedamųjų dalių, sintezę, stabdo grybienos augimą. Tritikonazolas patenka į daigą per šaknis, o iš ten yra nunešamas į augimo kūgelį. Jis veiksmingas nuo dulkančiųjų ir kietųjų kūlių, pašaknio puvinių.

Kontaktinio ir sisteminio veikimo, pirazolo-karboksamidų, fenilpirolų ir triazolų cheminių grupių beicas skirtas žieminiams ir vasariniams miežiams, žieminiams ir vasariniams kviečiams, spelta kviečiams, žieminiams ir vasariniams kvietrugiams, žieminiams rugiams bei avižoms nuo ligų plintančių su sėkla ir per dirvą apsaugoti.

Produktas registruotas iki: 
31.10.2022

Avižos

spelta kviečiai

Vasariniai kviečiai

Vasariniai kvietrugiai

Vasariniai miežiai

Žieminiai kviečiai

Žieminiai kvietrugiai

Žieminiai miežiai

Žieminiai rugiai

Dėmesio

Higienos priemonės

 • Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti dulkių, rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.
Saugos priemonės
 • Visuose beicavimo etapuose būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m2) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m2) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., nitrilo (0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt. Plaunant beicavimo įrangą, rekomenduojama naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones – filtruojamąsias puskaukes apsaugai nuo dalelių, atitinkančias standartą LST EN 149 (FFP2 klasės), arba puskaukes/ketvirtines kaukes, atitinkančias standartą LST EN 140, su filtrais P2 (atitinkančiais standartą LST EN 143).
 • Beicuota sėkla į sėjos vietą vežama sėjamųjų piltuvuose su sandariais dangčiais arba sandariai uždarytose ženklintose pakuotėse.
 • Pilant ir sėjant beicuotą sėklą būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m2) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m2) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374): nitrilo (≥0,4 mm) ar kt. Stengtis neįkvėpti dulkių!

Tirpalo ruošimas

Pripilkite pusę reikiamo kiekio vandens į beicavimo įrangos talpą. Pridėkite reikiamą, iš anksto apskaičiuotą, produkto kiekį ir įjunkite maišymo įrenginį. Supilkite pastoviai maišydami trūkstamą vandens kiekį. Gerai išmaišykite iki vienarūšės suspensijos. Darbo metu maišymo įrenginys turi būti įjungtas. Rekomenduojama naudoti švarų vandenį. Paruoštas tirpalas turi būti sunaudotas per 24 valandas.

Vandens kiekis

Sėklų beicavimui naudojamas produkto vandeninis tirpalas. Bendras tirpalo kiekis turėtų būti 6-10 l/t. Produkto norma (litrais) vienai tonai sėklos, skiedžiama 4-8 l vandens.

Produkto sandėliavimas

Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atskirai nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Laikyti ne žemesnėje negu -5 °C ir ne aukštesnėje negu + 35 °C temperatūroje. Nekraukite į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Laikant neatidarytoje gamintojo pakuotėje tinka naudoti 2 metus.

Bicavimo rekomendacijos

Sėklų beicavimui naudojamas produkto vandeninis tirpalas. Bendras tirpalo kiekis turėtų būti 6-10 l/t. Produkto norma (litrais) vienai tonai sėklos, skiedžiama 4-8 l vandens. Beicas turi tolygiai padengti sėklas, todėl, jei reikia (ypač kai sėkla smulki), vandens kiekis gali būti didinamas. Produktą sėklos
beicavimui galima naudoti ir neskiestą, turint tam tikslui tinkamą beicavimo įrangą, užtikrinančia gerą sėklos padengimą.
Beicavimui galima naudoti nenutrūkstamo srauto ir porcijines beicavimo mašinas. Naudojamos tik tam skirtos, gerai paruoštos ir sureguliuotos pasirinktai beico normai mašinos. Baigus darbą beicavimo įrenginį būtina išvalyti ir išplauti.
Prieš beicuojant beicuotuvas sureguliuojamas reikiamam beico tirpalo dozavimui, beicavimo metu reikėtų stebėti tirpalo dozavimą ir kitų beicuotuvo sistemų darbą.
Beicuojamos sėklos turi būti išvalytos, mechaniškai nepažeistos, nedulkėtos, švarios nuo kitų priemaišų. Atitinkamai paruošta sėkla gerai padengiama, tolygiai išsibeicuoja, nebūna beico nuostolių, nedulka.
Nereikėtų beicuoti drėgnos ar sudygusios sėklos. Kai beicuojamos sėklos drėgnis daugiau kaip 16 %, gali nukentėti daigumas, tokią sėklą reikia nedelsiant pasėti, jos negalima sandėliuoti.
Likusi nepasėta sėkla gali būti paliekama kitam sezonui tik, jei yra normalaus drėgnio (13 - 14 %) ir bus laikoma sausai. Tačiau po metų reikėtų patikrinti sėklos daigumą.
Sėjai naudojamos gerai paruoštos ir tiksliai išsėjimo normai sureguliuotos sėjamosios.

Fitotoksiškumas

Tinkamai naudojant nefitotoksiškas.

Informacija apie atsparumo išsivystymo riziką

Vibrance Pro sudėtyje yra trys skirtingą veikimo būdą turinčios veikliosios medžiagos. Sedaksanas yra stiprus patogeninių grybų fermento – sukcinato dehidrogenazės  inhibitorius (SDHI fungicidų grupė, FRAC kodas C2), kuris sutrikdo grybo ląstelių kvėpavimą. Fludioksonilas yra nesisteminis fenilpirolų grupės fungicidas (FRAC kodas E2). Jis skatina glicerolio sintezę, jo kaupimąsi bei ląstelių brinkimą. Tritikonazolas yra demetilinimo inhibitorius (DMI fungicidų grupė, FRAC kodas G1). Jis sutrikdydamas ergosterolių, ląstelės sienelės sudedamųjų dalių, sintezę, stabdo grybienos augimą. Dėl tokios sudėties atsparumo išsivystymo rizika Vibrance Pro yra maža. Nepaisant to, naudojant šį beicą, būtina laikytis geros augalų apsaugos praktikos principų, t. y. naudoti sertifikuotą, kūlėmis neužkrėstą ir kokybiškai išbeicuotą sėklą, sėti ligoms atsparias veisles, taikyti sėjomainą ir gilų dirvos dirbimą.

Beicuotų grūdų saugojimas

Grūdų negalima naudoti maistui ar gyvuliams šerti, paukščiams lesinti. Maišai su sėkla turi būti specialiai pažymėti ir laikomi sandariai uždaryti, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje.

Tuščių pakuočių sunaikinimas

Tuščią pakuotę išskalauti tris kartus, paplavas sunaudoti tirpalo ruošimui. Nenaudoti pakuotės kitiems tikslams. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

 • Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
  Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
  Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
  Prarijus: jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.
  Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

  Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.