You are here

Celest trio 060 FS

Informacija atnaujinta
21.08.2017

Beicai

Registracijos Nr.: 
0395B/10
Pakuotė: 
20 l
Veikli medžiaga: 
Cheminė grupė:
fenilpirolinių junginių
triazolų
Produkto forma: 
FS (takus koncentratas sėklų beicavimui)
Veikimo būdas: 
sisteminis-kontaktinis

Fludijoksonilas yra ilgo kontaktinio veikimo fungicidinė veiklioji medžiaga, dalinai prasiskverbianti ir į sėklos vidų, bei į dygstančio daigo koleoptilę. Labai gerai saugo sėklą nuo su sėkla ir per dirvą plintančių ligų. Difenokonazolas Celest Trio sudėtyje esantis difenokonozolas yra sisteminio veikimo fungicidas, palaipsniui patenkantis į daigą per šaknis, todėl veikia ilgai. Difenokonazolas turi platų veikimo spektrą, įskaitant ir kviečių nykštukines kūles. Tebukonazolas Yra sisteminio veikimo fungicidas. Greitai patenkantis per šaknis į daigą ir pernešamas į augimo kūgelį. Jis veiksmingas nuo dulkančiųjų ir kietųjų kūlių, pašaknio puvinių, sėklos infekcijų.

Plataus veikimo spektro kontaktinio ir sisteminio veikimo beicas, skirtas varpinių javų apsaugai nuo ligų, plintančių su sėkla ir per dirvą.

Produktas registruotas iki: 
09.11.2020

avižos

vasariniai kviečiai

vasariniai miežiai

žieminiai kviečiai

žieminiai kvietrugiai

žieminiai miežiai

žieminiai rugiai

Dėmesio

Higienos priemonės

  • Po apsaugine apranga turi būti naudojamas poliesterio/medvilnės arba medvilnės kostiumas, kuris turi būti dažnai skalbiamas. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti, o susitepus pirštinių vidui, suplyšus arba, kai neįmanoma nuvalyti paviršiaus, jas būtina sunaikinti. Darbo metu nerūkyti, negerti, nevalgyti. Baigus darbą ar prieš valgant, visada nusiprausti vandeniu su muilu, išskalauti burną, darbo aprangą išplauti, o apsaugines priemones išvalyti. Beicuojant, patalpa turi būti gerai vėdinama.

Saugos priemonės

  • Beicuojant sėklą būtina dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 13034), neperšlampamą prijuostę, tvirtą avalynę bei mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374): nitrilo (≥0,4 mm) ar kt. Supilant ir sėjant beicuotą sėklą reikia dėvėti 5 tipo apsauginę aprangą nuo kietųjų dalelių (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 13982) bei mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374): nitrilo (≥0,4 mm) ar kt.

Naudojimo apribojimai

Sėklų beicavimui naudojamas produkto vandeninis tirpalas. Bendras tirpalo kiekis turėtų būti 6-10 l/t. Produkto norma (litrais) vienai tonai sėklos, skiedžiama 4 - 8 l vandens. Beicas turi tolygiai padengti sėklas, todėl jei reikia (ypač kai sėkla smulki), vandens kiekis gali būti didinamas. Produktą sėklos beicavimui galima naudoti ir neskiestą, turint tam tikslui tinkamą beicavimo įrangą, užtikrinančia gerą sėklos padengimą. Beicavimui galima naudoti nenutrūkstamo srauto ir porcijines beicavimo mašinas. Naudojamos tik tam skirtos, gerai paruoštos ir sureguliuotos pasirinktai beico normai mašinos. Baigus darbą beicavimo įrenginį būtina išvalyti ir išplauti. Prieš beicuojant beicuotuvas sureguliuojamas reikiamam beico tirpalo dozavimui, beicavimo metu reikėtų stebėti tirpalo dozavimą ir kitų beicuotuvo sistemų darbą. Beicuojamos sėklos turi būti išvalytos, mechaniškai nepažeistos, nedulkėtos, švarios nuo kitų priemaišų. Atitinkamai paruošta sėkla gerai padengiama, tolygiai išsibeicuoja, nebūna beico nuostolių, nedulka. Nereikėtų beicuoti drėgnos ar sudygusios sėklos. Kai beicuojamos sėklos drėgnis daugiau kaip 16 %, gali nukentėti daigumas, tokią sėklą reikia nedelsiant pasėti, jos negalima sandėliuoti. Likusi nepasėta sėkla gali būti paliekama kitam sezonui tik jei yra normalaus drėgnio (13 - 14 %) ir bus laikoma sausai. Tačiau po metų reikėtų patikrinti sėklos daigumą. Sėjai naudojamos gerai paruoštos ir tiksliai išsėjimo normai sureguliuotos sėjamosios.

Maišymas su kitais produktais

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais ar trąšomis, skirtomis tręšti per lapus, kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

Tirpalo ruošimas

Pripilkite pusę reikiamo kiekio vandens į beicavimo įrangos talpą. Pridėkite reikiamą, iš anksto apskaičiuotą, produkto kiekį ir įjunkite maišymo įrenginį. Supilkite pastoviai maišydami trūkstamą vandens kiekį. Gerai išmaišykite iki vienarūšės suspensijos. Darbo metu maišymo įrenginys turi būti įjungtas. Rekomenduojama naudoti švarų vandenį. Paruoštas tirpalas turi būti sunaudotas per 24 valandas.

Vandens kiekis

4-8 l/t

Produkto sandėliavimas

Laikyti vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje, atskirai nuo maisto produktų ir pašarų. Laikyti ne žemesnėje negu -5°C ir ne aukštesnėje negu +35°C temperatūroje. Užšalusį produktą galima naudoti jį atšildžius. Nekrauti į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Laikant neatidarytoje gamintojo pakuotėje tinka naudoti 2 metus.

  • Įkvėpus, išvesti nukentėjusįjį į gryną orą. Jeigu nukentėjusysis kvėpuoja nereguliariai arba nustojo kvėpuoti, atlikti jam dirbtinį kvėpavimą. Sušildyti nukentėjusįjį ir leisti jam pailsėti. Nedelsiant iškviesti gydytoją arba skambinti į apsinuodijimų kontrolės centrą. Patekus ant odos, nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Nedelsiant plauti odą dideliu kiekiu vandens. Jeigu odos dirginimas nesiliauja, iškvieskite gydytoją. Suteptus drabužius prieš naudojant pakartotinai išskalbti. Patekus į akis, nedelsiant plauti švariu vandeniu, taip pat po akių vokais, mažiausiai 15 minučių. Išimti kontaktinius lęšius. Nedelsiant kreiptis į gydytoją. Prarijus, nedelsiant iškviesti gydytoją, gydytojui parodyti turimą produkto pakuotę ar etiketę. NESKATINTI vėmimo. Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052.