Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos „NePalūžk“ TAISYKLĖS

I. Apibrėžtys

1 straipsnis

Šiose vartotojų taisyklėse (toliau – „Taisyklės“), vartojamos šios sąvokos:

1. „Svetainė“ – pagrindinė svetainė www.syngenta.lt ir jos sub-svetainės,

2. „Programėlė“ – programėlė „NePalūžk“, skirta telefonams su „Android“ operacine sistema,

3. „Operatorius“ – „Syngenta Polska sp. z o.o.“, buveinė Varšuvoje (01-748), Szamocka g. 8, įrašyta į Nacionalinio teismų registro įmonių registrą, kurį tvarko Varšuvos miesto apylinkės teismo XVI ūkio skyrius, KRS (Nacionalinio teismų registro) numeriu 17224, mokesčių mokėtojo kodas (NIP): 5222548445, įmonės kodas (REGON): 016320040,

4. „Vartotojas“ – bet kuris interneto vartotojas, kuris savo interneto naršyklėje peržiūri Svetainę,

5. „Paslauga „NePalūžk“ – Vartotojams prieinama paslauga, kurios funkcionalumas išsamiai aprašytas Taisyklių 2 straipsnio 2 dalyje,

6. „Paslauga“ arba „Paslaugos“ – Paslauga „NePalūžk“,

7. „Sutartis“ – Paslaugų teikimo sutartis, sudaryta tarp Operatoriaus ir Vartotojo remiantis Taisyklėmis.

II. Bendrosios nuostatos

2 straipsnis

1. Taisyklės nustato principus, pagal kuriuos Operatorius teikia paslaugas Vartotojams elektroniniu būdu.

2. Paslauga „NePalūžk“ suteikia Vartotojams, visų pirma, galimybę:

1. Pagal Vartotojo pateiktus duomenis įvertinti išgulimo riziką žieminių kviečių ar žieminių miežių pasėliuose; 

2. Nustatyti augimo reguliatorių naudojimo rekomendacijas, atsižvelgiant į gautą pasėlio išgulimo rizikos vertinimą;

3. Gauti išsamią ataskaitą apie išgulimo riziką ir parengtą rekomendaciją.

3 straipsnis

1. Naudojimasis Svetaine yra nemokamas.

2. Operatorius draudžia skelbti Svetainėje bet kokį neteisėtą turinį.

3. Operatorius suteikia galimybę naudotis Paslaugomis anonimiškai.

4 straipsnis

1. Paslaugos „NePalūžk“ teikimo sutartis tarp Operatoriaus ir Vartotojo elektroniniu būdu yra sudaryta, kai:

1. Vartotojas paspaudžia mygtuką „Pradėti analizę“;

III. Intelektinė nuosavybė

5 straipsnis

1. Visos teisės į kūrinius, prekių ženklus ir kitą medžiagą, prieinamą Svetainėje, priklauso Operatoriui ar tretiesiems asmenims.

2. Naudodamasis Svetaine, Vartotojas netiesiogiai neįgyja jokių teisių, įskaitant, visų pirma į kūrinius, prekių ženklus ir kitą Svetainėje prieinamą medžiagą.

IV. Skundų nagrinėjimo tvarka

6 straipsnis

1. Skundus dėl Operatoriaus teikiamų pagal Taisykles paslaugų galima teikti raštu arba el. paštu, siunčiant adresu: syngenta.polska@syngenta.com

2. Skunde turi būti nurodyti Vartotojo duomenys ir skundo pagrindą sudarančios situacijos aprašymas.

3. Operatorius skundus nagrinėja nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo gavimo dienos.

4. Atsakymas į skundą Vartotojui siunčiamas skunde nurodytu adresu.

V. Techninės sąlygos, būtinos norint naudotis Paslauga

7 straipsnis

1. Siekiant tinkamai naudotis Paslauga, būtina:

1. turėti kompiuterį ar kitą prietaisą, suteikiantį prieigą prie interneto,

2. naudotis standartine programinės įrangos operacine sistema ir interneto naršykle, be to interneto naršyklė turi palaikyti slapukus (išsamios slapukų naudojimo taisyklės prieinamos dokumente Slapukų politika),

2. Jei nevykdomi pirmiau nurodyti reikalavimai, naudotis Svetaine ar kai kuriomis Operatoriaus siūlomomis paslaugomis gali būti sunku arba neįmanoma.

VI. Informacijos sąlyga dėl augalų apsaugos produktų naudojimo 

8 straipsnis

1. Vartotojas pareiškia, kad susipažino su teiginiu „Augalų apsaugos produktus reikia naudoti laikantis saugumo reikalavimų. Prieš kiekvieną naudojimą perskaitykite etiketės ir produkto informaciją“.

VII. Operatoriaus atsakomybė

9 straipsnis

1. Parengtos rekomendacijos yra tik informacinio pobūdžio. Atsakomybė už augalų apsaugos produktų naudojimą mažesnėmis nei nurodytos etiketėje ir mišiniuose dozėmis visada tenka Vartotojui. 

2. Operatorius atsako už produkto, naudojamo pagal etiketėje pateiktą informaciją, efektyvumą. Vartotojas atsako už kitokį nei rekomenduojamas etiketėje naudojimą.

3. Bendrovė deramai stengiasi išlaikyti informacijos šaltinių patikimumą ir informacijos ar rekomendacijų, teikiamų Vartotojams kaip paslaugų dalį, patikimumą.  Vis dėlto Bendrovė neatsako už duomenų, informacijos ar rekomendacijų, pateikiamų teikiant paslaugą „NePalūžk“atitikimą ar patarimų, kuriuos ekspertai teikia pagal kitas paslaugas, teisingumą.

VII. Baigiamosios nuostatos

10 straipsnis

1. Operatorius turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles pagal šioje dalyje išdėstytus principus, jei yra viena iš šių priežasčių:

1. Operatorius įdiegė naujas Paslaugų funkcijas arba nutraukė esamų funkcijų veikimą,

2. buvo pakeistos teikiamų Paslaugų funkcijos,

3. pasikeitė galiojantys teisės aktai, turintys įtakos teisiniams santykiams tarp Operatoriaus ir Vartotojo.

2. Taisyklių pakeitimai skelbiami vienoje iš Svetainės sub-svetainių. Vartotojo naudojimasis bet kuriomis Paslaugomis po Taisyklių pakeitimų, reiškia sutikimą su Taisyklėmis. Jei Vartotojas nesutinka su Taisyklių pakeitimais, neturėtų naudotis Paslaugomis.

3. Galiojanti Taisyklių versija prieinama adresu https://www.syngenta.lt/nuostatai ir Operatoriaus buveinėje.

VIII. Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

1. Prieš pradedant naudotis paslaugomis, kurioms taikomos šios Taisyklės, būtina susipažinti su informacija apie asmens duomenų tvarkymą, kurią galima rasti adresu: https://www.syngenta.lt/privatumas.