You are here

Toprex 375 SC

Informacija atnaujinta
30.03.2022

Augalų augimo reguliatoriai

Registracijos Nr.: 
AS2-26F/2014
Pakuotė: 
1 l, 5 l, 20 l
Veikli medžiaga: 
Cheminė grupė:
triazolų
Produkto forma: 
SC (koncentruota suspensija)
Veikimo būdas: 
sisteminis

Paklobutrazolas ir difenokonazolas sisteminio veikimo veikliosios medžiagos - po apdorojimo yra absorbuojamos ir patenka į audinius, tolygiai pasiskirsto augale. Paklobutrazolas yra triazolų klasės augimo reguliatorius, patekęs į augalą per lapus ir stiebus, augale su sultimis juda indų plaušų kūleliais, pernešamas į augimo kūgelius. Blokuoja giberalinų biosintezę taip sulėtindamas augalo vegetatyvinį vystymąsį. Difenokonazolas įsisavinamas žalių augalo dalių. Tai sisteminio veikimo medžiaga greitai patenkanti į augalą ir judanti tarpuląsčiais. Jis pasižymi stipriu apsauginiu ir ilgalaikiu veikimu nuo ligų.

Difenokonazolas priklauso DMI (demetilazės inhibitorių) fungicidų grupei. Augalą efektyviai saugo iš vidaus, pačioje grybo – ligos sukėlėjo vystymosi pradžioje. Fungicidas blokuoja sterolų biosintezę grybo ląstelių membranose.

Plataus veikimo spektro, sisteminis fungicidas-augimo reguliatorius, skirtas apsaugoti žieminius ir vasarinius rapsus nuo fomozės, šviesmargės, juodosios dėmėtligės ir augalų ištysimo bei išgulimo.

Produktas registruotas iki: 
31.12.2023

žieminiai ir vasariniai rapsai

Dėmesio

Higienos priemonės

 • Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Saugotis, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.
Saugos priemonės
 • Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 13034) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): neopreno, nitrilo (≥0,4 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt. Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 14605), avėti sandarią avalynę bei mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374). Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Einant į apdorotus plotus rekomenduojama mūvėti pirštines, dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir sandarius batus

Naudojimo apribojimai

Purškiama nuo stiebo ilgėjimo pradžios (BBCH 31) iki pagrindinio žiedyno butonai išsiskirstę, tačiau neišsiskleidę (BBCH 55). Saugoti, kad produkto likučiais nebūtų užterštas vanduo, naudojamas laistymui ar namų ūkyje, bei vandens telkiniai, tvenkiniai, grioviai, ežerai, nutekamojo vandens sistemos. Saugoti, kad 10 dienų į produktu apdorotus plotus nepatektų šalia ganomi naminiai gyvuliai.

Maišymas su kitais produktais

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais ar trąšomis, skirtomis tręšti per lapus, kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

Tirpalo ruošimas

Prieš pradedant tirpalo ruošimą, būtina patikrinti, ar išplautas purkštuvas, kad nebūtų kitų pesticidų likučių. Tiksliai apskaičiuoti tirpalo kiekį, kad baigus purškimą neliktų. Į purkštuvą supilti trečdalį ar ketvirtadalį purškimui skirto švaraus vandens ir įjungti maišyklę. Produktą gerai suplakti pakuotėje. Reikiamą Toprex 375 SC kiekį supilti į purkštuvą ir gerai išmaišyti. Supilti likusį vandenį ir vėl išmaišyti. Purškiant tirpalą reikia nuolat maišyti. Paruoštas tirpalas turi būti išpurkštas nedelsiant. Užpildant purkštuvą, visada vandens žarna turi būti aukščiau vandens lygio esančio purkštuvo talpoje, kad būtų išvengta atgalinio įsiurbimo.

Purškimo technika

Purkšti įprastiniais traktoriniais lauko purkštuvais. Prieš pradedant dirbti tinkamai sureguliuoti purkštuvą. Purškimo metu palaikyti rekomenduojamą 2-3 barų slėgį purškimo sistemoje. Saugoti, kad produktas nepatektų ant greta augančių augalų. Po darbo purkštuvą išplauti, paplavas išpurkšti ant jau purkštų fungicidu-augimo reguliatoriumi plotų.

Vandens kiekis

200-400 l/ha

Produkto sandėliavimas

Laikyti pakuotes sandariai uždarytas vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atskirai nuo maisto produktų ir gyvulių pašarų, ne žemesnėje negu -10°C ir ne aukštesnėje negu +35°C temperatūroje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nekrauti į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Laikant neatidarytoje gamintojo pakuotėje tinka naudoti 2 metus.

 • Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
  Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
  Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
  Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.
  Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

  Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.