You are here

Moddus 250 EC

Informacija atnaujinta
05.10.2021

Augalų augimo reguliatoriai

Registracijos Nr.: 
0219R/11
Pakuotė: 
1 l, 5 l
Veikli medžiaga: 
Cheminė grupė:
cikloheksandionų
Produkto forma: 
EC (koncentruota emulsija)
Veikimo būdas: 
sisteminis

Moddus 250 EC greitai įsisavinamas per varpinių augalų lapus ir stiebus, pernešamas į augimo kūgelius. Čia veikia stabdydamas varpinių augalų tarpubamblių ilgėjimą, dėl to sutrumpėja stiebai, sustorėja sienelės, jie tampa tvirtesni ir dėl to neišgula.

Augimo reguliatorius, trumpinantis ir sutvirtinantis javų tarpubamblius. Neleidžiantis javams išgulti.

Produktas registruotas iki: 
30.04.2022

Vasariniai kviečiai

Vasariniai miežiai

Žieminiai kviečiai

Dėmesio

Higienos priemonės

 • Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.
Saugos priemonės
 • Dirbant su neskiestu produktu, liečiant juo užterštus paviršius ir purškiant traktoriniais lauko purkštuvais, būtina dėvėti 4 arba 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 14605 arba LST EN 13034) bei avėti tvirtą avalynę. Po apranga turi būti naudojamas poliesterio/medvilnės arba medvilnės kostiumas, kuris turi būti dažnai skalbiamas. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., nitrilo (0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt. Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.

Naudojimo apribojimai

Šis augimo reguliatorius naudojamas vieną kartą bamblėjimo metu. Žieminiai kviečiai pirmą kartą krūmijimosi metu purškiami chlormekvatchlorido veiklią medžiagą turinčiu augimo reguliatoriumi, antrą kartą – Moddus® bamblėjimo metu. Žieminiuose kviečiuose Moddus® nenaudoti vėliau ketvirto bamblio tarpsnio (BBCH 34), vasariniuose kviečiuose – vėliau antro bamblio (BBCH 32). Vasariniuose miežiuose naudojamas bamblėjimo pradžioje (BBCH 30-33). Moddus 250 EC nenaudokite, jei javai yra paveikti nepalankių meteorologinių sąlygų (sausra, oro temperatūra aukštesnė negu +25°C, šalnos) arba yra stipriai pažeisti ligų ar kenkėjų. Augalų apsaugos produkto nenaudokite, kai vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

Maišymas su kitais produktais

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais ar trąšomis, skirtomis tręšti per lapus, kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

Tirpalo ruošimas

Pusę purkštuvo rezervuaro pripildykite vandeniu. Įjunkite maišytuvą. Reikiamą produkto kiekį išmaišykite nedideliame vandens kiekyje ir supilkite į purkštuvo rezervuarą su vandeniu. Gerai išmaišykite, supilkite likusį vandens kiekį ir vėl gerai išmaišykite. Purškiant maišymo įrenginys turi būti įjungtas. Paruoštą tirpalą išpurkškite tą pačią dieną.

Purškimo technika

Naudojami traktoriniai - štanginiai purkštuvai. Augalai geriausiai padengiami, kai naudojami plokšti, 110° kampo purkštukai. Teisingai sureguliuokite purkštuvą. Purkškite smulkiais arba vidutiniais lašais. Purškimo metu palaikomas 2-3 atm. slėgis. Purkštuvo štangos aukštis virš augalų turėtų būti 40-50 cm.

Vandens kiekis

200-400 l/ha

Produkto sandėliavimas

Laikyti pakuotes sandariai uždarytas vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atskirai nuo maisto produktų ir pašarų, ne žemesnėje negu 0°C ir ne aukštesnėje negu +35°C temperatūroje. Saugoti nuo vaikų. Nekrauti į aukštesnes kaip 2 m aukščio rietuves. Laikant neatidarytoje gamintojo pakuotėje tinka naudoti 2 metus.

 • Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
  Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
  Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
  Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.
  Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

  Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.