You are here

Moddus 250 EC

Informacija atnaujinta
30.07.2018

Augalų augimo reguliatoriai

Registracijos Nr.: 
0219R/11
Pakuotė: 
5 l
Veikli medžiaga: 
Cheminė grupė:
cikloheksandionų
Produkto forma: 
EC (koncentruota emulsija)
Veikimo būdas: 
sisteminis

greitai įsisavinamas per varpinių augalų lapus ir stiebus, pernešamas į augimo kūgelius. Čia veikia stabdydamas varpinių augalų tarpubamblių ilgėjimą, dėl to sutrumpėja stiebai, sustorėja sienelės, jie tampa tvirtesni ir dėl to neišgula.

Augimo reguliatorius, trumpina ir sutvirtina javų tarpubamblius, neleidžia javams išgulti žieminių ir vasarinių kviečių, vasarinių miežių pasėliuose.

Produktas registruotas iki: 
14.02.2021

vasariniai kviečiai

vasariniai miežiai

žieminiai kviečiai

Dėmesio

Higienos priemonės

  • Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Jiems rekomenduojama dėvėti pirštines, ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir sandarius batus. Darbo metu nerūkyti, negerti, nevalgyti. Baigus darbą ar prieš valgant, visada nusiprausti vandeniu su muilu, išskalauti burną, darbo aprangą išplauti, o apsaugines priemones išvalyti.

Saugos priemonės

  • Dirbdami su produktu ar purškiant traktoriniais purkštuvais skiestą produktą, būtinai naudokite asmens apsaugos priemones 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartą EN 13034) cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374), pagamintas iš nitrilo gumos, polivinilchlorido ar kt., tvirtą avalynę. Saugokitės, kad tirpalas nepatektų ant odos ir į akis.

Naudojimo apribojimai

Žieminiuose kviečiuose Moddus® nenaudoti vėliau ketvirto bamblio tarpsnio (BBCH 34), vasariniuose kviečiuose – vėliau antro bamblio (BBCH 32). Vasariniuose miežiuose naudojamas bamblėjimo pradžioje (BBCH 30-33). Moddus 250 EC nenaudokite, jei javai yra paveikti nepalankių meteorologinių sąlygų (sausra, oro temperatūra aukštesnė negu +25°C, šalnos) arba yra stipriai pažeisti ligų ar kenkėjų. Vengti Moddus patekimo ant šalia auginamų augalų.

Maišymas su kitais produktais

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais ar trąšomis, skirtomis tręšti per lapus, kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

Tirpalo ruošimas

Pusę purkštuvo rezervuaro pripildykite vandeniu. Įjunkite maišytuvą. Reikiamą produkto kiekį išmaišykite nedideliame vandens kiekyje ir supilkite į purkštuvo rezervuarą su vandeniu. Gerai išmaišykite, supilkite likusį vandens kiekį ir vėl gerai išmaišykite. Purškiant maišymo įrenginys turi būti įjungtas. Paruoštą tirpalą išpurkškite tą pačią dieną.

Purškimo technika

Naudojami traktoriniai - štanginiai purkštuvai. Augalai geriausiai padengiami, kai naudojami plokšti, 110° kampo purkštukai. Teisingai sureguliuokite purkštuvą. Purkškite smulkiais arba vidutiniais lašais. Purškimo metu palaikomas 2-3 atm. slėgis. Purkštuvo štangos aukštis virš augalų turėtų būti 40-50 cm.

Vandens kiekis

200-400 l/ha

Atsparumas krituliams(laikas val.po purškimo)

2

Produkto sandėliavimas

Laikyti pakuotes sandariai uždarytas vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atskirai nuo maisto produktų ir pašarų, ne žemesnėje negu 0°C ir ne aukštesnėje negu +35°C temperatūroje. Saugoti nuo vaikų. Nekrauti į aukštesnes kaip 2 m aukščio rietuves. Laikant neatidarytoje gamintojo pakuotėje tinka naudoti 2 metus.

  • Trineksapak-etilas priklauso cikloheksandionų cheminei klasei. Įkvėpus, išvesti nukentėjusįjį į gryną orą. Jeigu nukentėjusysis kvėpuoja nereguliariai arba nustojo kvėpuoti, atlikti jam dirbtinį kvėpavimą. Sušildyti nukentėjusįjį ir leisti jam pailsėti. Nedelsiant iškviesti gydytoją arba skambinti į apsinuodijimų kontrolės centrą. Patekus ant odos, nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Nedelsiant plauti odą dideliu kiekiu vandens. Jeigu odos dirginimas nesiliauja, iškvieskite gydytoją. Suteptus drabužius prieš naudojant pakartotinai išskalbti. Patekus į akis, nedelsiant plauti švariu vandeniu, taip pat po akių vokais, mažiausiai 15 minučių. Išimti kontaktinius lęšius. Nedelsiant kreiptis į gydytoją. Prarijus, nedelsiant iškviesti gydytoją, gydytojui parodyti turimą produkto pakuotę ar etiketę. NESKATINTI vėmimo. Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052. Informacija gydytojui Specifinis priešnuodis nežinomas, taikyti simptominį gydymą.