You are here

Karate Zeon 5 CS

Informacija atnaujinta
15.04.2021

Insekticidai

Registracijos Nr.: 
0236I/07
Pakuotė: 
1 l, 5 l
Veikli medžiaga: 
Cheminė grupė:
piretroidų
Produkto forma: 
CS (mikrokapsulių suspensija)
Veikimo būdas: 
kontaktinis vidinis

Insekticidas pasižymintis akaricidinėmis savybėmis ir priklausantis sintetinių piretroidų grupei. Tai - plataus naudojimo spektro kontaktinio ir vidinio veikimo insekticidas. Naudojamas žemės ūkyje, miškuose, sandėliuose graužiantiems ir čiulpiantiems kenkėjams naikinti.

Kontaktinio ir vidinio veikimo insekticidas, pasižymintis akaricidinėmis savybėmis.Naudojamas žemės ūkyje, miškuose, sandėliuose graužiantiems ir čiulpiantiems kenkėjams naikinti.

Produktas registruotas iki: 
31.12.2019

Dėmesio

Higienos priemonės

 • Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Saugos priemonės

 • Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374, 6 sunkimosi lygmens, kurių proveržio trukmė >480 minutės): nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt.
 • Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų, avėti tvirtą avalynę bei būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines.
 • Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.

Naudojimo apribojimai

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +20 °C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Praėjus 1 valandai po purškimo, lietus insekticido veiksmingumui įtakos neturi. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

Neterškite vandens telkinių, geriamojo vandens šaltinių, maisto produktų ir pašarų produkto likučiais, tirpalo likučiais ar vandeniu, naudotu purkštuvui ar pakuotei plauti. Saugokite, kad 10 dienų į produktu apdorotus plotus nepatektų šalia ganomi naminiai gyvuliai. Venkite produkto patekimo nuo dirvos paviršiaus į paviršinius vandens telkinius.

Maišymas su kitais produktais

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais ar trąšomis, skirtomis tręšti per lapus, kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

Tirpalo ruošimas

Pusę purkštuvo rezervuaro pripildykite vandeniu. Įjunkite maišytuvą. Reikiamą produkto kiekį išmaišyti nedideliame vandens kiekyje ir supilkite į purkštuvo rezervuarą su vandeniu. Tris kartus išplaukite tuščią tarą, paplavas supilkite į purkštuvo talpą ir išpurkškite. Gerai išmaišykite, supilkite likusį vandens kiekį ir vėl gerai išmaišykite. Paruoštą tirpalą išpurkškite tą pačią dieną.

Purškimo technika

Kad produkto poveikis būtų geras, purškimo metu augalų paviršių reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu. Teisingai sureguliuokite purkštuvą. Purkškite smulkiais arba vidutiniais lašais. Slėgis: 2-3 atm.

Vandens kiekis

Žemės ūkio augalams – 200-300 l/ha, bulvėms – 400 l/ha, uogakrūmiams – 500 l/ha, obelims, kriaušėms – 500-1000 l/ha, braškėms – 1000 l/ha.

Produkto sandėliavimas

Laikoma gamyklos specialiai paženklintoje gamintojo pakuotėje, rakinamoje, gerai vėdinamoje, vėsioje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių patalpoje atskirai nuo maisto ir pašarų, ne aukštesnėje kaip +35°C ir ne žemesnėje kaip 0°C temperatūroje. Kai temperatūra žemesnė, gali susidaryti kristalai, kurie ištirpsta, jei produktas palengva atšildomas. Tinka naudoti mažiausiai 3 metus, jei laikomas uždaroje gamintojo pakuotėje.

 • Priklauso sintetinių piretroidų grupei. Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
  Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
  Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
  Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.
  Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

  Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.