You are here

Vertimec 018 EC

Informacija atnaujinta
15.04.2021

Insekticidai

Registracijos Nr.: 
0307I/13
Pakuotė: 
250 ml, 1 l, 5 l
Veikli medžiaga: 
Cheminė grupė:
avermektinų
Produkto forma: 
EC (koncentruota emulsija)
Veikimo būdas: 
kontaktinis

Vertimec 018 EC – pagrinde veikia per kenkėjo virškinamąjį traktą, tačiau turi ir trumpalaikį kontaktinį poveikį. Kenkėjai, paveikti Vertimec, paralyžiuojami, iškarto nustoja maitintis, ir po 2-4 dienų žūva. Šiuo laikotarpiu augalas daugiau jau nebepažeidžiamas.

Insekticidas-akaricidas skirtas kenkėjams naikinti šiltnamiuose auginamuose agurkuose, braškėse, cukinijose, paprikose, pomidoruose, salotose ir dekoratyviniuose augaluose

Produktas registruotas iki: 
30.04.2020

Agurkai

braškės

Cukinijos

Dekoratyviniai augalai

Gėlės skynimui

Paprikos

Pomidorai

Salotos

Dėmesio

Higienos priemonės

 • Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Saugotis, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.

Saugos priemonės

 • Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): neopreno, nitrilo (≥0,4 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt. Stengtis neįkvėpti rūko, garų, aerozolio. Purškiant rekomenduojama dėvėti kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis bei sandarius batus. Rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines. Darbuotojams į nupurkštus plotus eiti tik išdžiūvus išpurkštam tirpalui. Rekomeduojama dėvėti kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis bei sandarius batus.

Naudojimo apribojimai

Insekticidą naudokite etiketėje nurodytu laiku ir rekomenduojamomis normomis. Nenaudokite pakartotinai tą patį veikimo pobūdį turinčių insekticidų. Skirtingą poveikį turinčių insekticidų naudojimas mažina atsparių populiacijų susidarymą. Kenkėjų naikinimo programoje naudokite kitus (cheminius, kultūrinius, biologinius) naikinimo metodus.
Vengti purškiamo tirpalo patekimo ant šalia augančių augalų. Nepurkškite esant aukštai aplinkos oro temperatūrai ar kai augalai yra drėgni.

Tirpalo ruošimas

Pripildykite maždaug nuo ¼ iki pusės purkštuvo talpos vandeniu. Pridėkite reikiamą, iš anksto apskaičiuotą, produkto kiekį ir įjunkite maišymo įrenginį. Supilkite pastoviai maišydami trūkstamą vandens kiekį. Gerai išmaišykite iki vienarūšės emulsijos. Purškiant maišymo įrenginys turi būti įjungtas. Rekomenduojama naudoti švarų vandenį.

Purškimo technika

Purkštuvas turi būti tinkamai sureguliuotas, turėti tinkamus purkštukus, kurie gerai padengtų purškiamus augalus purškiamu tirpalu. Vengti purškiamo tirpalo patekimo ant šalia augančių augalų. Nepurkškite esant aukštai aplinkos oro temperatūrai ar kai augalai yra drėgni.

Vandens kiekis

Šiltnamiuose auginamiems augalams naudokite 1000 – 1500 l/ha vandens normas. Tikslų vandens kiekį parinkite atsižvelgdami į purškiamų augalų lapiją ir jų dydį, purškiant lapų paviršius turi būti tolygiai padengtas, bet tirpalas neturėtų nubėgti ant žemės.

Produkto sandėliavimas

Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atskirai nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Laikyti ne žemesnėje negu -10 °C ir ne aukštesnėje negu +35 °C temperatūroje. Nekraukite į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Laikant neatidarytoje gamintojo pakuotėje tinka naudoti 2 metus.

 • Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
  Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
  Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
  Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.
  Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą. Manoma, kad ši medžiaga padidina gama-amino sviesto rūgšties (angl. GABA) gamybą gyvūnų organizmuose. Pacientams su galimai toksišku abamektino poveikiu reikėtų vengti vaistų, stiprinančių GABA veiklą (barbitūratai, benzodiazepinai, valproinė rūgštis). Toksiškumas gali būti sumažintas išanksto panaudojus cheminį absorbentą (aktyvuota anglis). Jei toksiškumo poveikis sukelia sunkų vėmimą, reikia nustatyti išsiskiriančio skysčio kiekį bei elektrolitų disbalansą. Turėtų būti taikoma parenteralinių skysčių pakeitimo terapija kartu su kitomis palaikančiosiomis priemonėmis, atitinkančiomis klinikinius požymius, simptomus ir tyrimų rezultatus.

  Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.