You are here

Vertimec 018 EC

Informacija atnaujinta
07.08.2018

Insekticidai

Registracijos Nr.: 
0307I/13
Pakuotė: 
250 ml
Veikli medžiaga: 
Cheminė grupė:
avermektinų
Produkto forma: 
EC (koncentruota emulsija)
Veikimo būdas: 
kontaktinis

kontaktinio veikimo insekticidas-akaricidas, turintis lokaliai sisteminį veikimo būdą (translaminarinis)

Insekticidas-akaricidas skirtas kenkėjams naikinti šiltnamiuose auginamuose agurkuose, braškėse, cukinijose, paprikose, pomidoruose, salotose ir dekoratyviniuose augaluose

Produktas registruotas iki: 
30.04.2020

agurkai

braškės

cukinijos

dekoratyviniai augalai

gėlės skynimui

paprikos

pomidorai

salotos

Dėmesio

Higienos priemonės

  • Darbo metu nerūkykite, negerkite, nevalgykite arba prieš tai atlikdami nusiplaukite rankas ir veidą. Į išpurkštus šiltnamius negalima eiti be asmeninių apsaugos priemonių tol, kol purkštas produktas nebus išdžiuvęs. Užtiškus produktui ar skiediniui ant drabužių ar kūno darbo metu, nedelsiant nuplaukite tą vietą vandeniu. Baigę darbą, kruopščiai išplaukite purkštuvą, nusiprauskite vandeniu su muilu, išskalaukite burną, persirenkite drabužius. Staiga sunegalavę, baikite darbą, vykdykite pirmos pagalbos reikalavimus ir kreipkitės į gydytoją.

Saugos priemonės

  • Dirbdami su produktu naudokite apsauginius drabužius, gumines pirštines, akių/veido apsaugos priemones. Saugokitės, kad tirpalas nepatektų ant odos, į akis ant drabužių. Nekvėpuokite išpurkšta tirpalo dulksna.

Maišymas su kitais produktais

Vertimec 018 EC - purškiamas nemaišant su kitais produktais

Tirpalo ruošimas

Pripildykite maždaug nuo ¼ iki pusės purkštuvo talpos vandeniu. Pridėkite reikiamą, iš anksto apskaičiuotą, produkto kiekį ir įjunkite maišymo įrenginį. Supilkite pastoviai maišydami trūkstamą vandens kiekį. Gerai išmaišykite iki vienarūšės emulsijos. Purškiant maišymo įrenginys turi būti įjungtas. Rekomenduojama naudoti švarų vandenį.

Purškimo technika

Purkštuvas turi būti tinkamai sureguliuotas, turėti tinkamus purkštukus, kurie gerai padengtų purškiamus augalus purškiamu tirpalu. Išvengti purškiamo tirpalo patekimo ant šalia augančių augalų. Nepurkškite kai vėjo greitis didesnis, kaip 5 m/s. Nepurkškite esant aukštai aplinkos oro temperatūrai bei didelei lietaus tikimybei.

Vandens kiekis

Obelyse 600 - 1000 l/ha, braškėse 600 - 1000 l/ha, šiltnamiuose 1000 – 2000 l/ha

Produkto sandėliavimas

Laikoma gamyklos specialiai paženklintoje gamintojo pakuotėje, rakinamoje, gerai vėdinamoje, vėsioje, apsaugotoje nuo šviesos ir drėgmės patalpoje atskirai nuo maisto ir pašarų, nedidesnėje kaip +35°C ir ne mažesnėje kaip -10°C temperatūroje. Tinka naudoti mažiausiai 3 metus, jei laikomas uždaroje gamintojo pakuotėje.

  • Veiklioji medžiaga priklauso makrociklinių laktonų grupei. Nors truputį sunegalavę, baikite darbą ir kreipkitės į gydytoją. Gydytojui parodykite etiketę. Prarijus , nedelsiant duokite aktyvintos anglies užsigeriant dideliu kiekiu vandens. Negalima sukelti vėmimo. Kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos, nusivilkite užterštus drabužius, nedelsiant nuplaukite dideliu vandens kiekiu ir muilu. Nepraėjus odos dirginimui, nedelsiant kreipkitės į gydytoją. Patekus į akis, plaukite 15 minučių švariu vandeniu. Jeigu nešiojate kontaktinius lęšius juos išsiimkite. Įkvėpus produkto garų, išeikite į gryną orą. Jeigu reikia, kreipkitės į gydytoją. Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8-5-2362052.