You are here

Evure

Informacija atnaujinta
19.06.2019

Insekticidai

Registracijos Nr.: 
AS2-781(2017)
Pakuotė: 
1 l, 5 l
Veikli medžiaga: 
Cheminė grupė:
piretroidų
Produkto forma: 
EW (aliejinė vandens emulsija)

Evure – plataus veikimo spektro kontaktinis insekticidas, priklausantis sintetinių piretroidų klasei. Preparatas pasižymi kontaktiniu poveikiu, taip pat veikia per kenkėjo virškinamąjį traktą.

Evure paralyžiuoja kenkėjo nervų sistemą. Veiklioji medžiaga patenka mažomis dozėmis per virškinamąjį traktą, jutimo organus, kenkėjo stigmas ir galūnes. Pirmas nervų sistemos pažeidimo požymis yra greitas koordinacijos blogėjimas ir kenkėjas staigia žūva. Geriausiai veikia 15-20 º C temperatūroje, efektyvus ir esant aukštesnei temperatūrai.

Tik tuomet, kai preparatas naudojamas tinkamu laiku, jis veikia efektyviausiai. Kada tikslinga naudoti insekticidą, galima nustatyti tik patikrinus kenkėjų gausumą lauke ir žinant jų žalingumo ribą.

Evure – kontaktinio veikimo insekticidas, skirtas naikinti graužiančius ir čiulpiančius kenkėjus žieminių ir vasarinių javų, žieminių ir vasarinių rapsų pasėliuose, rapsukuose, žirniuose, pupose, bulvėse, morkose, žiediniuose, gūžiniuose ir briuseliniuose kopūstuose, brokoliuose, linuose, dekoratyviniuose augaluose, taip pat eglučių sodinukuose.
 

Produktas registruotas iki: 
31.05.2022

Avižos

Briuseliniai kopūstai

Brokoliai

Bulvės

dekoratyviniai augalai

Eglučių sodinukai

Gūžiniai kopūstai

Kviečiai

Kvietrugiai

Linai

Dėmesio

Higienos priemonės

 • Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.
 • Darbo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Saugokitės, kad tirpalas nepatektų ant odos, į akis ir ant darbo drabužių. Stengtis neįkvėpti purškiamo tirpalo dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkite drabužius, nusiprauskite vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikykite atskirai. Sutepus darbo drabužius, nusivilkite ir išvalykite. Jei neįmanoma išvalyti, būtina sunaikinti pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.
Saugos priemonės
 • DĖMESIO! Traktoriniais sodo ventiliatoriniais purkštuvais per vieną dieną galima nupurkšti ne didesnį kaip 7 ha plotą!
 • Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius, būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., nitrilo (0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt. Esant pavojui įkvėpti rūko, garų ar dulksnos, rekomenduojama dėvėti kvėpavimo organų apsaugos priemones nuo skystų ir kietų dalelių, atitinkančias standartą LST EN 149 (FFP2 klasės), arba kaukes su filtrais P2 (atitinkančiais standartą LST EN 14387). Rekomenduojama dėvėti 4 arba 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 14605 arba LST EN 13034) bei avėti tvirtą avalynę.
 • Purškiant traktoriniais ar rankiniais (nugariniais) purkštuvais, būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą (atitinkančią standartą LST EN 14605) ir mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).
 • Dėmesio! Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Jiems būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605), avėti sandarius batus ir mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., nitrilo (0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt.
 • DĖMĖSIO! Buvimas šalia purškiamų medienos rietuvių kelia riziką pašalinių žmonių sveikatai! Pašaliečių buvimas šalia purškiamų medienos rietuvių turi būti griežtai ribojamas. Pašaliečio buvimo trukmė šalia purškiamų medienos rietuvių negali būti ilgesnė kaip 1 min.
 • Purškiant traktoriniais ventiliatoriniais purkštuvais vienam operatoriui per dieną galima nupurkšti ne didesnį kaip 1500 m² žievės plotą arba ne didesnį kaip 1875 m³ į rietuves sukrautos medienos tūrį. Purškiant rankiniais (nugariniais) purkštuvais vienam operatoriui per dieną galima nupurkšti ne didesnį kaip 230 m² žievės plotą arba ne didesnį kaip 287 m³ į rietuves sukrautos medienos tūrį.
 • Darbuotojams eiti ir dirbti į insekticidu Evure apdorotų medienos rietuvių plotus 2 paras po produkto panaudojimo draudžiama. Vėliau eiti ir dirbti galima tik dėvint apsauginę aprangą (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 13034 ar 14605), mūvint apsaugines pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374), bei sandarius batus.
 • Dirbdami su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius, būtina dėvėti 6 arba 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 13034 arba 14605) bei avėti sandarią avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374, 6 sunkimosi lygmens, kurių proveržio trukmė >480 minutės): nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt.
 • Purškiant traktoriniais ventiliatoriniais purkštuvais, būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605), avėti sandarius batus ir mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374).
 • Purškiant rankiniais (nugariniais) purkštuvais, būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605), avėti sandarius batus ir mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).
 • Darbuotojams eiti ir dirbti į insekticidu Evure apdorotų medienos rietuvių plotus 2 paras po produkto panaudojimo draudžiama. Vėliau eiti ir dirbti galima tik dėvint apsauginę aprangą (atitinkančius standartus LST EN 340 ir LST EN 13034 ar 14605), mūvint apsaugines pirštines (atitinkančias standartą EN 374) bei avint sandarius batus.
 • Darbo metu dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius, cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, batus, nepralaidžius apsauginius akinius ir respiratorius nuo organinės sudėties garų ar dujų. Saugotis, kad preparato nepatektų į kvėpavimo takus, akis, virškinimo traktą. Kenkia įkvėpus ir prarijus. Darbo metu negalima valgyti, rūkyti ir gerti. Dirbant lauke reikia atkreipti dėmesį į vėjo kryptį, stengtis neįkvėpti purškiamo tirpalo dulksnos. Minimalus atstumas nuo atvirų vandens telkinių – 10 m, purškiant lauko augalus. Jei preparato pateko ant odos, reikia nuplauti švariu vandeniu ir muilu. Baigus darbą nusiprausti vandeniu ir muilu, persirengti. Tuščią tarą padėti tam skirtoje vietoje, naudoti kitiems tikslams draudžiama.

Naudojimo apribojimai

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.
Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

Maišymas su kitais produktais

Evure mišinių su kitais augalų apsaugos produktais veiksmingumas, poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai nevertintas. Visais atvejais prieš maišydami pasikonsultuokite su gamintojo atstovu ar platintoju.

Tirpalo ruošimas

Prieš atidarant produkto pakuotę, gerai ją suplakite. Į purkštuvą įpilkite pusę reikiamo švaraus vandens kiekio, tuomet – rekomenduojamą Evure kiekį. Maišyklė turi būti įjungta. Supilkite likusį reikiamo vandens kiekį. Purškimo ir pertraukų metu maišyklė turi būti įjungta. Visas tirpalas tuoj pat išpurškiamas. Tuščią tarą reikia išskalauti švariu vandeniu, o paplavas supilti į purkštuvą ir išpurkšti. Prieš pradedant darbą sureguliuoti purkštuvą, patikrinti jo rezervuarą, vamzdynų, purkštukų švarumą. Kasdien po darbo ar keičiant preparatus, purkštuvo talpyklą, vamzdynus, purkštukus reikia išplauti švariu vandeniu. Tuščią tarą reikia išskalauti švariu vandeniu 3 katrus, o paplavas supilti į purkštuvą ir išpurkšti ant prieš tai apdorotų pasėlių ar medienos rietuvių.

Purškimo technika

Rekomenduojama naudoti įprastinius traktorinius lauko purkštuvus su hidrauliniais purkštukais. Visa purškimo technika turi būti tinkamai kalibruota prieš naudojimą, atsižvelgiant į technikos važiavimo greitį, išpurškiamą kiekį ir tirpalo paskirstymo vienodumą.

Vandens kiekis

Žieminiai ir vasariniai kviečiai, žieminiai ir vasariniai miežiai, rugiai, kvietrugiai, avižos – 200-400 l/ha; žieminiai ir vasariniai rapsai, rapsukai – 100-300 l/ha; Žalieji žirniai su ankštimis ir be anksčių, žirniai – 100-300 l/ha; pupos – 100-300 l/ha; Žiediniai kopūstai ir brokoliai, gūžiniai ir briuseliniai kopūstai – 200-400 l/ha; Bulvės – 200-400 l/ha; Morkos – 150-400 l/ha; Linai – 100-300 l/ha; Dekoratyviniai augalai – 200-400 l/ha; Eglučių sodinukai – 200-400 l/ha.

Produkto sandėliavimas

Preparatą laikyti sandariai uždarytoje, gamyklos taroje, sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje ne aukštesnėje kaip +40° C temperatūroje ir ne žemesnėje kaip -10°C atskirai nuo maisto produktų, vandens, pašarų ir trąšų. Laikyti kuo toliau nuo įkaitusių paviršių, atviros ugnies, vengti statinių elektros krūvių. Saugoti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Draudžiama purkšti žydinčius augalus, kuriuos apdulkina bitės ir kiti vabzdžiai nuo 4 val. iki 21 val. Būtina ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas apie planuojamą purškimą paskelbti Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje.
Lietus neturi įtakos produkto veikimui praėjus 2 valandoms po purškimo.

Priešgaisrinė apsauga

Gaisro metu gali išsiskirti kenksmingi garai (anglies monoksidas). Gesindami dėvėkite dujokaukes su kombinuotaisiais filtrais. Gesinti galima vandeniu, gesinimo milteliais, anglies dioksidu, putomis, smėliu. Nutekančiam vandeniui surinkti reikia padaryti laikinas žemės sankasas.

Tuščių pakuočių sunaikinimas

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuitei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

 • Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
  Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
  Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
  Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.
  Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą

  Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.