Fungicidų naudojimo žieminiuose kviečiuose 2022 metų pamokos

Naujienos
logo

2022-jų metų vasaros sezonas buvo palankus kviečių vystymuisi ir geram grūdų derliui, bet kartu buvo palankus ir lapų ligų plitimui kviečių pasėliuose. Dėl vėsių gegužės mėnesio orų ligos pradėjo plisti palyginti vėlai ir jų plitimas buvo lėtas. Kviečių pasėliuose kviečių dryžligė ir lapų septoriozė plito lėtai ir gana tolygiai. Gegužės pabaigoje, iškritus daugiau kritulių ir kylant temperatūrai, susidarė palankios sąlygos ligoms plisti ir vystytis: lapų septoriozė nurungė kviečių dryžligę ir tapo pagrindine liga kviečiuose.

Syngenta - Vainiūnų bandymų padalinyje, 2022 metais buvo vykdomi 4 fungicidų veiksmingumo bandymai žieminiuose kviečiuose, po 2 bandymus  Etana‘ ir ‘ Skagen‘ veislėse. Šiuose bandymuose siekta įvertinti skirtingų fungicido ELATUS ERA normų ir fungicido ELATUS PLUS PLEXEO veiksmingumą bei palyginti jį su naujo triazolo mefentriflukonazolo bei jo derinio su fluksapiroksadu veiksmingumu. Kviečių pasėliai buvo purkšti 2 kartus. Pirmą kartą (T1) purkšta 2-o bamblio tarpsnyje (BBCH 32), pasirodant pirmiesiems ligų požymiams ant apatinių lapų, kai 1-as ir 2-as lapai dar buvo neišsivystę, todėl tiosiogiai apipurkštas 3-ias ir žemesni lapai. Visi bandymų variantai, išskyrus 2-ąjį - kontrolinį (be fungicidų) nupurkšti fungicidų AMISTAR®0,4 l/ha ir Pecari 300 EC 0,4 l/ha mišiniu. T1 purkštame variante ligų apskaita atlikta praėjus beveik 6 savaitėms po purškimo, kai fungicidų veikimas jau buvo pasibaigęs, o ligų vystymuisi (ypač lapų septoriozei) buvo palankios sąlygos. Ši apskaita parodė tik dalinį T1 purškimo veiksmingumą nuo ligų, geriau apsaugotas buvo 3-čiasis lapas, silpnai 2-asis ir vėliavinis lapai.Nežiūrint to, kad buvo atliktas tik pirmas purškimas, buvo gautas 0,25 t/ha grūdų derliaus priedas (2 pav.). Iš to galima daryti prielaidą, kad fungicidų AMISTAR®ir Pecari 300 EC mišinio pasirinkimas T1 purškimui yra geras sprendimas leidžiantis žieminių kviečių pasėlius apsaugoti nuo anksti plintančios kviečių dryžligės, lapų septoriozės ir miltligės. Ankstyvas T1 purškimas galėjo būti ir labiau reikšmingas, jei būtų susidariusios palankios sąlygos ligų vystymuisi, tame tarpe ir miltligei, ypač ligoms jautresnių veislių pasėliuose. Šiame mišinyje fungicidų santykis gali būti pasirenkamas priklausomai nuo ligų pasireiškimo pasėlyje, pvz.: anksti pradėjus plisti dryžligei (atsėliuotuose kviečiuose) gali būti tikslinga didinti Pecari 300 EC normą iki 0,5 l/ha, o plintant miltligei, ypač šiai ligai jautrių kviečių veislių pasėliuose, rekomenduotina į mišinį įvesti nuo miltligės veiksmingą fungicidą Leander (0,3-0,4 l/ha). Bet nereikėtų pamiršti, kad 2-asis (T2) purškimas kviečiuose vamzdelėjimo metu (BBCH 45-49) yra esminis ir lemiantis grūdų derlių ir jo kokybę.

Antrasis purškimas (T2) šiuose bandymuose atliktas kviečiams vamzdelėjant (BBCH 45-49). Tuo metu lapų ligoms vystytis jau buvo susidariusios ypač palankios sąlygos ir septoriozės požymiai fungicidais nepurkštoje kontrolėje jau buvo išryškėję ant 3-io lapo. Purškimai atlikti pagal bandymo schemą siekiant palyginti fungicidų ir jų normų veiksmingumą nuo kviečių lapų ligų. Pirma ligų apskaita atlikta praėjus beveik 3 savaitėms po T2 purškimo, kai septoriozė kontrolėje ant 3-io lapo buvo pažeidusi 21,4% lapo ploto ir praktiškai buvo nustelbusi kviečių dryžligės vystymąsį. Ši apskaita parodė labai gerą, visų tirtų fungicidų, apsauginį veikimą nuo lapų septoriozės. Ant vėliavinio lapo ligos vystymąsį fungicidai stabdė 80-92 %, ant 2-o lapo – 61-81%, o ant 3-io lapo – 50-58%. Nuo lapų septoriozės fungicido ELATUS ERA 1,0 l/ha normos veiksmingumas buvo tolygus fluksapiroksado ir mefentriflukonazolo deriniui su pyraklostrobinu. Fungicido ELATUS ERA visa norma (1,0 l/ha) buvo nežymiai veiksmingesnė, nei naudota (0,8 l/ha) norma. Fungicido ELATUS PLUS PLEXEO (0,6+0,5 l/ha) apsauginiu veikimu nuo lapų septoriozės šiek tiek nusileido kitiems fungicidams.

Po T2 purškimo praėjus 5-6 savaitėms, 2-os apskaitos metu, žalias buvo likęs tik 1-as (vėliavinis lapas), septoriozės išsivystymas fungicidais nepurkštoje kontrolėje jau siekė 20,4% lapo ploto, o T2 purškimo fungicidų veiksmingumas buvo tarp 63-70%. Didesniu veiksmingumu išsiskyrė fungicidas ELATUS ERA, panaudotas visa norma (1,0 l/ha), o mažesnė norma – 0,8 l/ha veiksmingumu nežymiai skyrėsi nuo kitų fungicidų (1 pav).

pav

1 pav. Fungicidų veiksmingumas nuo lapų septoriozės ant vėliavinio lapo, 4 bandymų vidurkis.
Santrumpų reikšmės - fungicidų veiklių medžiagų: PRS – piraklostrobinas, MFZ – mefentriflukonazolas, FXD – fluksapiroksada.

Nuo kviečių dryžligės fungicidų veiksmingumą įvertinti sunku, dėl palyginti mažo ligos išsivystymo, bet ELATUS ERA ir ELATUS PLUS PLEXEO buvo veiksmingeni už fluksapiroksado ir mefentriflukonazolo derinius net ir variante, kur derinta su pyraklostrobinu.

T2 purškimo variantai ELATUS ERA (1,0 l/ha) ir ELATUS PLUS PLEXEO (0,6 + 0,5 l/ha) turėjo didžiausią teigiamą įtaką žieminių kviečių grūdų derliui (2 pav.).

pav2

 

2 pav. Fungicidų įtaka žieminių kviečių grūdų derliui, 3 bandymų vidurkis

Šiuose variantuose, kartu su T1 purškimu AMISTAR PECARI (0,4 + 0,4 l/ha) didžiausias derliaus priedas – 1,1t/ha buvo gautas antram purškimui naudojant ELATUS ERA (1,0 l/ha) ir ELATUS PLUS PLEXEO (0,6 + 0,5 l/ha). Galima teigti, kad tai nulėmė platesnis ELATUS ERA veikimo spektras, apimantis tiek gerą veiksmingumą nuo lapų septoriozės tiek ir nuo kviečių dryžligės.

Bendrai karboksamidų deriniai su triazolais išlieka veiksmingiausiomis javų apsaugos nuo lapų ligų priemonėmis, javų auginimo technologijose rekomenduojamomis naudoti pagrindiniam (T2) purškimui.

Dr. Juozas Semaška
Syngenta Polska produktų ekspertas