You are here

Saugus ir atsakingas augalų apsaugos produktų naudojimas

 

AR ŽINOTE KAD...?

70% visų AAP, randamų paviršiniuose vandens telkiniuose, patenka iš vietinės taršos vietų.
Todėl labai svarbu saugoti vandenį, nes tai yra paprasčiau, negu išvalyti jį nuo teršalų!

Vanduo labai svarbus kiekvienam gyvam organizmui, nes su juo glaudžiai susiję visi gyvybiniai procesai. Pasirūpinkime švariu vandeniu ir mėgaukimės sveiku gyvenimu, palikime švarią gamtą ateinančiom kartoms. Aaugalų apsaugos produktai (AAP) neužteršia vandens, kai juos naudojame atsakingai, tačiau tik keletas AAP lašų, kurie dėl neatsargumo patenka į tvenkinio ar upelio vandenį, užteršia jį.

Didžiausia žala vandens gyvūnams ir augalams daroma tada, kai užterštas vanduo išplovus purkštuvus patenka į paviršinio vandens telkinius. Norint sumažinti riziką užteršti paviršinio vandens telkinius augalų apsaugos produktais, purškiant reikia laikytis nustatyto atstumo iki vandens telkinių, pasirinkti tinkamas oro sąlygas (leistiną vėjo greitį), važiuoti reikiamu greičiu ir naudoti tinkamus purkštukus. Būtina žinoti teritorijas ir specialias saugomas zonas, kur draudžiamas arba ribojamas produktų ir trąšų naudojimas.

Gamtinė aplinka – tai ne tik gyvieji jos objektai, bet ir visa tai, kas yra aplink mus. Kadangi visi augalų apsaugos produktai yra daugiau ar mažiau pavojingi gamtinei aplinkai, todėl juos reikia naudoti itin atsargiai ir atsakingai,dirbant su jais reikia griežtai laikytis aplinkosaugos reikalavimų, vadovautis Augalų apsaugos produktų įvežimo, sandėliavimo, prekybos ir naudojimo taisyklėmis:

 • transportuojant
 • sandėliuojant
 • purškiant
 • tvarkant paplavas

 

TRANSPORTAVIMAS


AAP pervežimui naudokite pritaikytas transporto priemones, kad nepakenktumėte kitiems asmenims ir aplinkai.

 • Jei galima, visada naudokitės produktų tiekėjo pristatymo paslauga.
 • Pervežkit AAP specialiose talpose ar tam tikslui pritaikytoje transporto priemonėje, kad išvengti produkto patekimo į aplinką, jam išsiliejus.
 • Pervežant AAP, nevežkite keleivių, maisto produktų, pašarų, trąšų ar gyvūnų tuo pačiu metu.
 • Pervežant AAP užtikrinkite, kad pakuotė nebūtų pažeista mechaniškai.

              

 

AAP PAKROVIMAS IR IŠKROVIMAS

Pakraunant ir iškraunant produktus reikia saugoti pakuotę, vengti smūgių, mėtymo.
Produktams išsiliejus ar išsibarsčius, imtis skubių priemonių jiems surinkti ir nukenksminti.

 •  AAP kraukite užsukimo dangteliu į viršų.
 •  Užtikrinkite pakrautų AAP stabilumą transportavimo metu.
 •  AAP iškrovimo ir sandėliavimo vietoje turi būti parūpinta priemonių išsiliejusiems ar
 •  išsibarsčiusiems produktams surinkti ir nukenksminti.
 •  Produktais užteršta transporto priemonė rūpestingai išvaloma ir nukenksminama, tik po to
 •  naudojama toliau.
 •  Transporto priemonėje privalo būti gesintuvas, skirtas produktams gesinti.

 

BŪKITE PASIRUOŠĘ

 • Pribarstytus sausus produktus reikia susemti, o išsiliejusius skystus suvalyti pjuvenomis,durpėmis arba smėliu. Užterštas vietas nukenksminti chlorkalkėmis.
 • Užterštas produktais patalpas ir grindis reikia plauti natrio šarmo tirpalu (200 g šarmo kibirui vandens), po to 10 proc. chlorkalkių arba gesintų kalkių tirpalu.
 • Surenkant išsiliejusius ar išbirėjusius AAP dėvėkite apsaugines priemones.
 • Surinktus AAP saugokite sandarioje talpoje sandėlyje iki jų utilizacijos.

            

 

SANDĖLIAVIMAS

AAP turi buti tvarkingai sandėliuojami, kad nepadarytų žalos žmonėms, gyvūnams ir aplinkai. Naudotojai, kurie saugo produktus iki 500 kg, o sodininkų bendrijų nariai iki 5 kg, gali juos laikyti ūkiniame pastate užrakinamoje dėžėje. Sandėliai,kuriuose laikoma didesni kaip 500 kg produktų kiekiai turi atitikti Augalų apsaugos produktų įvežimo, sandėliavimo prekybos ir naudojimo taisyklių reikalavimus.

 • Draudžiama produktus laikyti lauke, stoginėse, žeminėse, rūsiuose. Sandėliai turi būti sausi, erdvūs, tvarkingais stogais, betoninėmis grindimis, užrakinti. Patalpa turi būti atitinkamai paženklinta ir apsaugota nuo AAP patekimo į aplinką nelaimės atveju.
 • Prie sandėlių įrengiamos buitinės patalpos, kuriose laikomos asmeninės apsaugos priemonės, vanduo, muilas, rankšluosčiai ir pirmosios pagalbos vaistinėlės, taip pat produktų likučių nukenksminimo priemonės (kalcinuota soda, chlorkalkės, gesintos kalkės).
 • Sandėliuose priešgaisrinis inventorius sukomplektuojamas pagal priešgaisrinį apyrašą, iškabintą matomoje vietoje.
 • Produktai į sandėlį priimami kartu su saugos duomenų lapu. Saugos duomenų lapai, susegti į aplanką, laikomi produktų sandėlyje metalinėje nerakinamoje spintelėje, pakabintoje prie pagrindinių lauko durų iš kairės pusės.
 • Pasirūpinkite tinkamu produktų laikymu sandėlyje. AAP sandėliuokite originalioje, sandariai uždarytoje pakuotėje, kaip to reikalauja produkto etikėtė.
 • AAP turi būti sudėti taip, kad būtų lengva surasti ir naudoti.
 • Sandėliuojant birūs AAP, visada laikomi virš skystų produktų.
 • Laikant AAP lentynose, jos turi būti tvarkingos, kad nepažeistų pakuočių.

 

PAKUOTĖS VALYMAS

Išskalautą tuščią pakuotę iki išvežimo į surinkimo vietas būtina laikyti produktų sandėlyje arba užrakinamoje dėžėje. Produktų pakuotę naudoti kitiems tikslams yra draudžiama. Tuščios produktų pakuotės turi būti tvarkomos pagal Augalų apsaugos produktų įvežimo, sandėliavimo, prekybos ir naudojimo taisyklių reikalavimus. Produktų pakuotės, išskalautos pagal šių taisyklių nustatytus reikalavimus, yra nepavojingos atliekos, kurios turi būti surenkamos atskirai nuo kitų nepavojingų atliekų savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose. Neišskalautos ar išskalautos nesilaikant minėtų taisyklių nustatytų reikalavimų produkto pakuotės yra pavojingos atliekos ir turi būti tvarkomos laikantis
 pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų.
Tuščios pakuotės negalima:

 • deginti ar užkasti
 • naudoti kitais tikslais

           

 

ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS DIRBANT SU AAP

Ruošiant ir naudojant augalų apsaugos produktus būtinos asmeninės apsaugos priemones ir tinkami darbo drabužiai. Svarbu, kad asmeninės apsaugos priemonės tiktų darbuotojui, būtų tinkamai naudojamos ir gerai apsaugotų nuo produktų kenksmingo poveikio.

 • Valant purškimo įrenginius asmeninei apsaugai reikia naudoti guminius batus, pirštines, apsauginius akinius, prijuostę.Jei valant skysčiu naudojamas aukšto slėgio įrenginys, papildomai būtina naudoti specialų apsauginį kostiumą, dengiantį visą kūn ir respiratorių, kurio filtras pritaikytas apsaugoti nuo skystų aerozolių. Kvėpavimo organus svarbu apsaugoti nuo ore paskleidžiamų dulkių ir produktų likučių cheminių medžiagų.
 • Ruošiant purškiamąjį tirpalą asmenines apsaugos priemones reikia pasirinkti pagal produkto etiketės reikalavimus atsižvelgiant į produkto fizinę formą (skystis, granulės ir pan.), cheminę sudėtį, tirpių organinių medžiagų dalį bei pavojingumo klasę.
 • Privalomos asmeninės apsaugos priemonės ruošiant bet kokius produktų tirpalus yra guminės pirštinės, guminiai batai, akiniai ir speciali prijuostė.
 • Skleidžiant (purškiant, naudojant aerozolius, fumiguojant ir pan.) asmenines apsaugos priemones reikia pasirinkti atsižvelgiant į produkto etiketės reikalavimus, paskleidimo būdą, pavojingumo klasę ir į tai, kur produktas bus naudojamas (viduje ar lauke). Jei skleidžiama su traktoriumi uždara kabina,joje turi būti įrengtas specialus oro valymo filtras.
 • Respiratoriai naudojami dirbant su dulkančiais produktais, beicuojant ar sėjant beicuotą sėklą, purškiant. Jie būna priešdulkiniai ir priešaerozoliniai. Fumiguojant patalpas nuodingais ir labai nuodingais produktais naudojamos dujokaukės.

Priklausomai nuo to, su kokiais produktais dirbama, parenkamos apsaugos priemonės. Dirbant su dulkančiais produktais, reikia dėvėti dulkėms nelaidžius kombinezonus, o ruošiant ir pilant į purkštuvus tirpalus, beicuojant sėklą, reikia juosėti neperšlampamas prijuostes, mūvėti kombinuotas neperšlampamais antdelniais pirštines.

Dirbant su emulsijomis, pastomis, tirpalais ir kitokiais produktais, reikia mūvėti gumines, rūgštims ir šarmams atsparias pirštines. Akis būtina apsaugoti hermetiškais akiniais. Asmeninės apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis naudojamo produkto etiketėje nurodytais saugos reikalavimais (saugos duomenų lapų informacija), be to, atsižvelgiama į darbo sąlygas (darbo specifiką, oro sąlygas ir kt.).

Baigus darbą pirštines, nenumovus nuo rankų, būtina nuplauti nukenksminamuoju tirpalu (3 - 5 % kalcinuotosios sodos tirpalu, kalkių pienu), po to vandeniu, nusiauti batus, nusivilkti kombinezoną, nusiimti apsauginius akinius, filtruojamąsias kvėpavimo takų apsaugos priemones ir vėl nukenksminamuoju tirpalu ir vandeniu nuplauti pirštines. Asmenines apsaugos priemones būtina valyti ir nukenksminti. Augalų apsaugos produktų naudotojai asmenines apsaugos priemones turi laikyti kitiems asmenims neprieinamoje tam skirtoje vietoje.

 

Atsisiuntimai:

Paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų nustatymo taisyklės.

Geros augalų apsaugos praktikos taisyklės

 

Žiūrėti video

Kur reikėtų kreiptis susidūrus su nelegalia augalų apsaugos produktų prekyba.
Apie nelegalius pesticidus Lietuvoje informuokite nemokamu pasitikėjimo telefonu 8 800 20066.