Actellic 50 EC

Informacija atnaujinta
26.11.2019

Insekticidai-akaricidai dezincekcijai

Registracijos Nr.: 
0106 I/11
Pakuotė: 
1 l, 5 l
Veikli medžiaga: 
Cheminė grupė:
fosforo organinių junginių
Produkto forma: 
EC (koncentruota emulsija)
Veikimo būdas: 
kontaktinis vidinis

Veiklioji medžiaga pirimifosmetilas greitai prasiskverbia į kenkėjo organizmą per kutikulą kontaktiniu būdu bei per kvėpavimo takus ir veikia ardydama nervų sistemą (slopinant acetilcholinesterazės aktyvumą).

Kontaktinio ir vidinio (per kvėpavimo takus) veikimo, fosforoorganinis insekticidas-akaricidas. Naudojamas tuščių sandėlių dezinsekcijai, naudojant automatizuotas sistemas. Dezinsekciją gali atlikti tik sertifikuotos įmonės su specialia įranga.

Produktas registruotas iki: 
31.07.2020

tušti sandėliai

Dėmesio

Higienos priemonės

  • Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Saugos priemonės

  • Operatoriui dirbant su neskiestu ir skiestu produktu, būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartą LST EN 340 ir LST EN 13034). Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): neopreno, nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (≥0,5 mm) butilo (≥0,7 mm) ar kt. Būtina dėvėti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą LST EN 166) ir sandarią avalynę. Operatoriui einant į apdorotą patalpą, nepraėjus 1 parai ir 1 valandos vėdinimui po sandėlio dezinsekcijos, būtina papildomai dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemones: puskaukę su keičiamais sudėtiniais filtrais A2-P2 arba A2-P3 (atitinkančias standartą LST EN 14387) arba kvėpavimo aparatą. Darbuotojams po dezinsekcijos: Apdoroti sandėliai 15 dienų laikomi uždaryti, po to ne trumpiau kaip 1 valandą vėdinami. Iki tol patalpos turi būti uždaros ir nelankomos darbuotojų. Esant būtinybei darbuotojas, būtinai dėvėdamas apsauginę aprangą ir pirštines gali įeiti į apdorotas patalpas tik praėjus 1 parai ir 1 valandos vėdinimui po sandėlio dezinsekcijos. Darbuotojams vėliau einantiems į produktu apdorotą patalpą rekomenduojama mūvėti pirštines, būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir batus.

Naudojimo apribojimai

Dezinsekciją gali atlikti tik sertifikuotos įmonės su specialia įranga. Nenaudoti ant cemento - drožlių plokščių.

Tirpalo ruošimas

Tirpalo reikėtų ruošti tiek, kad apdorojami paviršiai būtų pakankamai sudrėkinami, bet tirpalas nenutekėtų. Ruošiamo tirpalo koncentracija neturėtų viršyti 100 ml produkto į 2,5 l vandens (40 ml produkto/l vandens). Skirtingų paviršių apdorojimui ruošiamam tirpalui turi būti naudojamas skirtingas vandens kiekis esant tai pačiai produkto normai (100 ml/100 m²): - Metaliniams paviršiams (metaliniai paviršiai gali būti skirtingi nuo cinkuotų, dažytų iki gana stipriai aprūdijusių) - 2,5 – 5 l tirpalo /100 m² - Dažytos medienos paviršiams (obliuotos ar neobliuotos, dažytos aliejiniais ar emulsiniais dažais) - 2,5 - 5 l tirpalo /100 m² - Nedažytos medienos paviršiams - 5 l tirpalo /100 m² - Tinkuotiems paviršiams - 7 l tirpalo /100 m² - Netinkuotų plytų paviršiams - iki 15 l tirpalo /100 m². Nenaudoti ant cemento - drožlių plokščių.

Purškimo technika

Ne mažiau kaip 15 dienų iki naujo derliaus grūdų sandėliavimo. Prieš apdorojimą patalpos užsandarinamos ir apdorojus laikomos uždarytos ne mažiau, kaip 24 valandas. Kad į patalpas nepatektų pašaliniai, jos užrakinamos ir pakabinamas įspėjimas, kad draudžiama įeiti. Esant būtinumui, operatorius į patalpas gali įeiti pasibaigus apdorojimui tik dėvėdamas specialią aprangą ir kvėpavimo takus apsaugančias priemones. Sandėlyje galima dirbti ir pilti grūdus tik gerai jį išvėdinus. Vėdinama ne trumpiau kaip 1 valandą.

Vandens kiekis

100 ml produkto į 2,5 l vandens (40 ml produkto/l vandens)

Produkto sandėliavimas

Pakuotes laikyti sandariai uždarytas sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Saugoti nuo vaikų. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių ir nuo lengvai užsidegančių medžiagų. Nerūkyti. Nekrauti į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Tinka naudoti 2 metus, laikant uždaroje gamintojo pakuotėje.

Atsparumo išsivystymo mažinimo priemonės

Pagal veikimo pobūdį, remiantis IRAC (Veiksmų su atsparumu insekticidams komitetas) klasifikacija, pirimifosmetilas priklauso 1B insekticidų grupei. Tai grupė fosforoorganinių produktų, kurie slopina acetilcholinesterazės aktyvumą. Yra nustatyta kai kurių kenkėjų atsparumas pirimifosmetilui, tačiau dauguma sandėlių kenkėjų vis dar pasižymi dideliu jautrumu šiai veikliai medžiagai. Actellic 50 EC iki šiol veiksmingai sunaikina kitiems fosforo organiniams insekticidams atsparumą įgavusių kenkėjų populiacijas. Siekiant išvengti atsparumo išsivystymo insekticidams rizikos būtina laikytis bendrųjų IRAC rekomendacijų:

1. Taikyti integruotą kenksmingųjų organizmų kontrolę pirmenybę teikiant sandėlių kenkėjų prevencijai (patalpų valymas, produkcijos džiovinimas, vėdinimas ir kt.).
2. Sandėlių dezinsekcijai naudoti pakaitomis su skirtingo veikimo pobūdžio insekticidais, pvz. -piretroidais (lambda-cihalotrinas ar kiti).
3. Naudoti visą insekticido normą.

  • Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. Patarimai gydytojui: Simptomai-cholinesterazės aktyvumo slopinimas: Patartina paimti iš venos kraujo mėginį, siekiant nustatyti kraujyje esančios cholinesterazės aktyvumą (naudojamas heparino vamzdelis). Patartina skirti atropino sulfato vaistus švirkščiant į raumenis arba intraveniniu būdu, priklausomai nuo apsinuodijimo sunkumo. Specifiniai priešnuodžiai yra oksimai (pvz., pralidoksimas) arba toksogoninas (angl. Toxogonin). Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.