You are here

ridomi gold

Ridomil Gold MZ 68 WG

Informacija atnaujinta
15.04.2021

Fungicidai

Registracijos Nr.: 
0237F/09
Pakuotė: 
5 kg
Veikli medžiaga: 
Cheminė grupė:
ksililalaninų
ditiokarbamatų
Produkto forma: 
WG (vandenyje disperguojančios granulės)
Veikimo būdas: 
sisteminis-kontaktinis

Metalaksilas - m yra sisteminio veikimo fungicidas, kuris greitai susigeria į augalą (per 30 minučių) ir pasiskirsto kartu su augalo sultimis, slopindamas ligų sukėlėjų vystymąsi ir dauginimąsi. Apsaugo ir po apdorojimo naujai užaugusias augalo dalis.

Mankocebas - kontaktinio veikimo fungicidas; sudaro ant augalo apsauginę plėvelę ir neleidžia sporoms sudygti. Dvi veikliosios medžiagos papildo viena kitą ir naikina ligas augalo paviršiuje ir viduje.

Ridomil Gold MZ 68WG - sisteminio ir kontaktinio veikimo fungicidas skirtas bulvių pasėliams nuo maro apsaugoti.

Dėmesio

Saugos priemonės

  • Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374, 6 sunkimosi lygmens, kurių proveržio trukmė >480 minutės): nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt. Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų, avėti tvirtą avalynę bei būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines. Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines. Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Naudojimo apribojimai

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.
Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

Tirpalo ruošimas

Į purkštuvo talpą supilti pusę purškimui skirto vandens. Reikiamą produkto kiekį išmaišykite nedideliame vandens kiekyje ir supilkite į purkštuvo rezervuarą su vandeniu. Gerai išmaišykite, supilkite likusį vandens kiekį ir vėl gerai išmaišykite. Paruoštą tirpalą išpurkškite tą pačią dieną. Baigus darbą purkštuvą išplaukite.

Purškimo technika

Purkšti kas 10 - 14 dienų. Esant palankioms sąlygoms marui plisti, intervalas tarp purškimų gali būti sumažintas iki 10 dienų. Kad išvengtumėte atsparių patogenų rasių atsiradimo, naudokite šį produktą ne daugiau kaip 3 kartus per sezoną.

Vandens kiekis

300 - 400 l/ha.

Produkto sandėliavimas

Laikykite gerai vėdinamose, sausose, užrakinamose patalpose atskirai nuo maisto produktų ir pašarų, ne aukštesneje negu +35°C temperatūroje ir ne žemesnėje negu -10°C. Nekraukite į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Tinka naudoti 2 metus, laikant uždaroje gamintojo pakuotėje.

  • Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

    Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

    Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

    Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą. 

    Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052. Patarimas gydytojui, specifinis priešnuodis nežinomas, gydymas simptominis.