You are here

REGLONE 200SL

Informacija atnaujinta
02.07.2021

Herbicidai

Registracijos Nr.: 
1S-528
Pakuotė: 
5 l, 10 l, 20 l
Veikli medžiaga: 
Produkto forma: 
vandenyje tirpus koncentratas (SL)
Veikimo būdas: 
kontaktinis neselektyvus
defoliantas

REGLONE 200SL kontaktinio neselektyvaus veikimo defoliantas, skirtas žieminių ir vasarinių rapsų, sėklinių dobilų, sėklinių pupų ir žirnių pasėliams defoliuoti prieš derliaus nuėmimą. Defoliantas nudžiovina lapiją, pagreitina sėklų džiūvimą, palengviną derliaus nuėmimą.

Produktas patenka į augalus tik per lapus. Jis stipriai veikia žaliąsias augalų dalis, tačiau patekęs į dirvą praranda veiksmingumą. Augale REGLONE 200SL veiklioji medžiaga dikvatas fotosintezės metu skatina peroksido gamybą, kuris pažeidžia ląstelių membranas. Apdoroti augalai visiškai nudžiūva per 4-10 dienų, tai priklauso nuo apšvietimo stiprumo, oro temperatūros ir apdorojamo augalo rūšies. Saulėtu ir šiltu oru pirmieji augalų džiūvimo požymiai pasireiškia praėjus dviem valandoms po purškimo. Apsiniaukusią ar vėsesnę dieną augalai džiūva ilgiau.

Leidimas galioja nuo 2021 m. birželio 17 d. iki 2021 m. spalio 14 d.

 

ATKREIPKITE DĖMESĮ!

Reglone 200 SL bus galima naudoti žieminių ir vasarinių rapsų, dobilų, žirnių, pupų sėklinių pasėlių defoliavimui.

Reglone 200 SL turi būti naudojamas laikantis etiketėje nurodytų reikalavimų;

 • iš anksto prieš purškimą, purškimo dieną ir Reglone 200 SL defoliantu nupurkšti laukai iki derliaus nuėmimo turi būti paženklinti įspėjamąja informacija – draudžiamuoju ženklu: „Pašaliniams įeiti draudžiama“, užtikrinant, kad pašalietis ir gyventojas nepatektų į laukus;
 • darbininkams draudžiama įeiti į Reglone 200 SL apdorotus laukus iki derliaus nuėmimo;
 • siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina naudoti purškimo įrangą, mažinančią purškimo dulksną 95 proc.;
 • siekiant apsaugoti pašalinius asmenis ir gyventojus operatoriai privalo laikytis ne mažesnės kaip 10 metrų apsaugos zonos iki kelių kelkraščių ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo teritorijų ribos ir privalo naudoti dulksną mažinančią įrangą;
 • ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki Reglone 200 SL naudojimo elektroniniu paštu [email protected] informuoti Augalininkystės tarnybą, nurodant naudotojo vardą, pavardę (arba įmonės pavadinimą ir įmonės kodą), ūkio valdos numerį, planuojamo apdorojimo datą, ir kontrolinio žemės sklypo ir lauko numerį;
 • nepanaudoti Reglone 200 SL likučiai privalo būti grąžinti originalioje pakuotėje priede platintojams.

 

Dikvatas įtrauktas į nuodingųjų medžiagų sąrašą, todėl privaloma turėti leidimą, vykdyti veiklą susijusią su nuodingosiomis medžiagomis.
 

Leidimas išduodamas Nacionaliniuose visuomenės sveikatos centruose.

Daugiau informacijos apie leidimus rasite čia.

Kita

Pupos (ha)

Rapsai

Žirniai (ha)

Dėmesio

Higienos priemonės

 • Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Saugos priemonės

 • Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius , būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m2) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m2) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., polivinilchloridines, latekso, nitrilo (≥0,4 mm) ar kt. Būtina dėvėti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą LST EN 166). Stengtis neįkvėpti rūko, garų, aerozolio. Esant pavojui įkvėpti rūko, garų ar dulksnos, dėvėkite kvėpavimo organų apsaugos priemones nuo skystų ir kietų dalelių, atitinkančias standartą LST EN 149 (FFP2 klasės), arba kaukes su filtrais P2 (atitinkančiais standartą LST EN 14387).
 • Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m2) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m2) bei avėti tvirtą avalynę. Dirbant purkštuvo priežiūros darbus, liečiant produkto tirpalu užterštus paviršius būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374) ir dėvėti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą LST EN 166).
 • Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei būtina mūvėti pirštines.
 • Pašalinių žmonių ir gyventojų apsaugai operatoriai privalo laikytis ne mažesnės kaip 10 metrų apsaugos zonos iki kelio kelkraščio ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijų ribos ir privalo naudoti dulksną mažinančią įrangą

Naudojimo apribojimai

Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Ypatingai saugokite, kad purškiamas tirpalas nepatektų ant gretimų pasėlių.

Tirpalo ruošimas

Tirpalas ruošiamas prieš pradedant apdorojimo augalų apsaugos produktais darbus. Tiksliai nustatykite reikiamą tirpalo tūrį ir produkto kiekį. Prieš atidarant pakuotę, produktą gerai suplakite.
Pildant purkštuvą laikykitės purkštuvo gamintojo pateiktų instrukcijų. Jei instrukcijos nėra, pusę purkštuvo talpos užpildykite švariu vandeniu, įjunkite maišytuvą, supilkite reikiamą kiekį REGLONE 200SL ir baikite pilti vandenį. Purškimo ir trumpų pertraukėlių metu maišytuvas turi būti įjungtas.

Purkštuvo plovimas

Iš karto po purškimo kruopščiai išplaukite purškimo įrangą. Visiškai ištuštinkite purkštuvo talpą apdorotame lauke. Nuimkite visus filtrus ir purkštukus. Jie turi būti išplauti atskirai. Mažiausiai 3 kartus kruopščiai išplaukite purkštuvo talpą švariu vandeniu. Galima įdėti tam skirtos plovimo priemonės. Kiekvieną kartą plaunant purkštuvą, vandens įpilkite ne mažiau 10% purkštuvo talpos tūrio. Talpą išplaukite vidiniais purkštukais. Vandenį išleiskite pro vamzdynus. Jei plovimui naudotas tik vanduo, tirpalą išpurkškite ant to paties lauko, kur buvo naudotas produktas. Jei buvo naudota ir plovimo priemonė, vykdyti jos etiketėje nurodytus reikalavimus.

Purškimo technika

Geriausia purkšti vidurdienį, kai didžiausias saulės aktyvumas.

Vandens kiekis

200-600 l/ha

Atsparumo išsivystymo rizikos mažinimas

REGLONE 200SL veiklioji medžiaga dikvatas priklauso bipiridilų cheminei grupei. Pagal veikimo būdą, remiantis HRAC* klasifikacija, jis yra I fotosistemoje veikiančių elektronų konversijos inhibitorius (HRAC kodas D). Atsparumo išsivystymo rizika dikvatui yra labai maža. (www.hracglobal.com).

Produkto sandėliavimas

Pakuotes laikyti sandariai uždarytas, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Saugoti nuo vaikų. Laikyti atskirai nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro, ne žemesnėje negu 0oC ir ne aukštesnėje negu + 35 C temperatūroje. Nekrauti į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Laikant neatidarytoje gamintojo pakuotėje tinka naudoti 2 metus.

Tuščių pakuočių tvarkymas

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, supilamas į purkštuvo talpą su ruošiamu tirpalu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.
Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.

Sėjomaina

Nėra jokių apribojimų vėliau sėjamiems augalams.

Purškimų skaičius

1 kartas per sezoną.

Fitotoksiškumas

Tinkamai naudojamas nefitotoksiškas.

Teisiniai aspektai ir naudotojo atsakomybė

Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksnių, kurių jis negali kontroliuoti.
Gali išsivystyti ar egzistuoti atsparių fitopatogeninių organizmų, nuo kurių produktas gali būti neveiksmingas. Tokių organizmų atsiradimo negalima prognozuoti, todėl nei Syngenta Crop Protection AG, nei jo įgaliotieji atstovai už tai neatsako. Visos rekomendacijos, kaip naudoti produktą, yra pagrįstos gamintojo dabartine patirtimi. Kadangi gamintojas negali kontroliuoti produkto naudojimo ir laikymo, todėl už tai ir neatsako.

 • Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. 
   

  Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
   

  Prarijus: Neskatinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.
   

  Patarimai gydytojui: atlikti skrandžio plovimą, pasirūpinti, kad skrandžio turinys nepatektų į kvėpavimo takus. Duoti išgerti 1 litrą 7% bentonito suspensijos arba 15% Fulerio žemės arba pusę stiklinės vandens su 2-3 šaukštais aktyvintosios anglies ir laisvinamųjų vaistų, pvz., 20% manitolio tirpalo arba 200 ml MgSO4. Procedūrą kartoti kas 4-6 valandas, kol išmatose pasirodys absorbento. Smulkesnis pareiškėjo rekomenduojamas specialus gydymas nurodomas šio produkto saugos duomenų lape.

   

  Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:

  8 5 2362052 arba 8 687 533 78.