You are here

Actara 25 WG

Informacija atnaujinta
26.11.2019

Insekticidai

Registracijos Nr.: 
0183I/08
Pakuotė: 
40g, 250 g
Veikli medžiaga: 
Cheminė grupė:
neonikotinoidai
Produkto forma: 
WG (vandenyje disperguojančios granulės)
Veikimo būdas: 
sisteminis

Tiametoksamas veikia sutrikdydamas kenkėjų nervų sistemą. Veikia sistemiškai, patekdamas per augalo sultis. Kenkėjai žūna, kai produktas tiesiog patenka ant jų arba per jų virškinamąjį traktą.

Sisteminio veikimo, neonikotinoidų cheminės klasės insekticidas, čiulpiantiems ir graužiantiems kenkėjams dekoratyviniuose augaluose šiltnamiuose naikinti.

Produktas registruotas iki: 
30.04.2020

dekoratyviniai augalai

Dėmesio

Higienos priemonės

 • Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti dulkių. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Saugos priemonės

 • Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius, būtina naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančias standartą LST EN 166). Rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374), pvz., nitrilo, neopreno (≥ 0,5 mm) ar kt. Rekomenduojama dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 13034) bei avėti sandarius batus.
 • Purškiant šiltnamiuose: rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374), pvz., nitrilo, neopreno (≥ 0,5 mm) ar kt. bei dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 13034) ir avėti sandarius batus.
 • Darbuotojams eiti į insekticidu apdorotus plotus galima tik išdžiūvus išpurkštam ant augalų produktui. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.

Naudojimo apribojimai

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Tirpalo ruošimas

Tirpalo norma nuo 500 iki 1000 l/ha. Tirpalo naudojama tiek, kad tolygiai padengtų augalus, bet nenutekėtų. Pripilkite pusę purkštuvo švaraus vandens. Supilkite apskaičiuotą produkto kiekį ir išmaišykite. Po to supilkite likusį vandens kiekį ir gerai išmaišykite, kol gausite vienalytę tirpalo suspensiją. Tirpalas turi būti išpurkštas nedelsiant.

Vandens kiekis

Tirpalo norma nuo 500 iki 1000 l/ha.

Produkto sandėliavimas

Laikykite užrakinamoje, gerai vėdinamoje, sausoje patalpoje, vaikams neprieinamoje vietoje, atskirai nuo maisto ir pašarų, ne žemesnėje negu -10°C ir ne aukštesnėje negu +35° C temperatūroje. Nekraukite į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Tinka naudoti 2 metus, laikant gamintojo pakuotėje.

 • Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
  Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
  Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
  Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.
  Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

  Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.