You are here

Actara 25 WG

Informacija atnaujinta
21.08.2017

Insekticidai

Registracijos Nr.: 
0183I/08
Pakuotė: 
250 g
Veikli medžiaga: 
Cheminė grupė:
Neonikotinoidai
Produkto forma: 
WG (vandenyje disperguojančios granulės)
Veikimo būdas: 
sisteminis

Tiametoksamas veikia sutrikdydamas kenkėjų nervų sistemą. Veikia sistemiškai, patekdamas per augalo sultis. Kenkėjai žūna, kai produktas tiesiog patenka ant jų arba per jų virškinamąjį traktą.

Sisteminio veikimo, neonikotinoidų cheminės klasės insekticidas, čiulpiantiems ir graužiantiems kenkėjams bulvėse, obelyse, kriaušėse, dekoratyviniuose augaluose šiltnamiuose bei miško želdiniuose naikinti.

Produktas registruotas iki: 
17.07.2018

1-2 metų pušų sodinukai

3-5 metų eglės sodmenys

bulvės

dekoratyviniai augalai

kriaušės

obelys

Dėmesio

Higienos priemonės

  • Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Saugokitės, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Plauti rankas ir atviras kūno vietas pertraukų metu ir po darbo. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.

Saugos priemonės

  • Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius, rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374), pvz., nitrilo, neopreno (≥ 0,5 mm) ar kt. Rekomenduojama dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 13034) bei avėti sandarius batus. Purškiant traktoriniais lauko ar sodo purkštuvais, rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374), pvz., nitrilo, neopreno (≥ 0,5 mm) ar kt. Purškiant šiltnamiuose: rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374), pvz., nitrilo, neopreno (≥ 0,5 mm) ar kt. bei dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 13034) ir avėti sandarius batus. Mirkant ir sodinant sodmenis, būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374), pvz., nitrilo, neopreno (≥ 0,5 mm) ar kt. bei dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 13034) ir avėti sandarius batus. Darbuotojams eiti į insekticidu apdorotus plotus galima tik išdžiūvus išpurkštam ant augalų produktui. Jiems rekomenduojama dėvėti pirštines, ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir avėti sandarius batus.

Naudojimo apribojimai

„Yra tikimybė, kad naudojant insekticidą Actara 25 WG gali išsivysti atsparumas amarams. Siekiant išvengti atsparumo atsiradimo rekomenduojama naudoti tik nurodytą normą, nurodytu laiku.“ Didesnę produkto koncentraciją (normą) naudokite kenkėjams gausiai išplitus. Insekticidas turi būti naudojamas po žydėjimo, negalima naudoti prieš augalų žydėjimą ar žydėjimo metu.

Maišymas su kitais produktais

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais ar trąšomis, skirtomis tręšti per lapus, kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

Tirpalo ruošimas

Pripilkite pusę purkštuvo švaraus vandens. Supilkite apskaičiuotą produkto kiekį ir išmaišykite. Po to supilkite likusį vandens kiekį ir gerai išmaišykite, kol gausite vienalytę tirpalo suspensiją. Tirpalas turi būti išpurkštas nedelsiant.

Vandens kiekis

200-500 l/h Soduose naudojama 1000 l/ha

Produkto sandėliavimas

Laikykite užrakinamoje, gerai vėdinamoje, sausoje patalpoje, vaikams neprieinamoje vietoje, atskirai nuo maisto ir pašarų, ne žemesnėje negu -10°C ir ne aukštesnėje negu +35° C temperatūroje. Nekraukite į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Tinka naudoti 2 metus, laikant gamintojo pakuotėje.

  • Įkvėpus: išveskite asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreipkitės į gydytoją. Patekus ant odos: nedelsiant plaukite dideliu kiekiu muilo ir vandens. Jei sudirginimas nepraeina, kreipkitės į medikus. Patekus į akis: nedelsdami kelias minutes plaukite gausiu kiekiu tekančio vandens. Jeigu nešiojate, išsiimkite kontaktinius lęšius ir toliau plaukite. Jei dirginimas nepraeina, kreipkitės į gydytoją. Prarijus: neskatinkite vėmimo. Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalaukite burną vandeniu, duokite gerti vandens. Nedelsdami kreipkitės į medikus ir, jei galite, parodykite produkto pakuotę arba etiketę. Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052.