You are here

Reglone Super

Informacija atnaujinta
13.08.2018

Herbicidai

Registracijos Nr.: 
0088D/06
Pakuotė: 
5 l
Veikli medžiaga: 
Produkto forma: 
vandens tirpalas
Veikimo būdas: 
kontaktinis neatrankinis

Reglone super – kontaktinio neatrankinio veikimo herbicidas-defoliantas, patenkantis į augalą per lapus. Stipriai veikia žaliuosius augalų audinius, tačiau produktas patekęs į dirvą praranda veiksmingumą. Augale fotosintezės metu skatina peroksido gamybą, kuris pažeidžia ląstelių membranas. Apdoroti augalai visiškai nudžiūva per 4-10 dienų, tai priklauso nuo apšvietimo stiprumo, oro temperatūros ir apdorojamo augalo rūšies.

Reglone super– defoliantas naudojamas žemės ūkio augalams defoliuoti.

End date of use by growers: 
30.06.2019

Rapsai

sėkliniai pasėliai

vasariniai rapsai

žieminiai rapsai

Dėmesio

Higienos priemonės

 • Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Saugos priemonės

 • Dirbant su neskiestu produktu, liečiant juo užterštus paviršius ir purškiant traktoriniais lauko purkštuvais, būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605) bei avėti tvirtą avalynę. Po apranga turi būti naudojamas poliesterio/medvilnės arba medvilnės kostiumas, kuris turi būti dažnai skalbiamas. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., nitrilo (0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt. Būtina naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančias standartą LST EN 166). Purškiant būtina naudoti kvėpavimo organų apsaugos priemones nuo skystų ir kietų dalelių, atitinkančias standartą LST EN 149 (FFP2 klasės), arba kaukes su filtrais P2 (atitinkančiais standartą LST EN 14387).
 • Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.

Naudojimo apribojimai

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

Maišymas su kitais produktais

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais ar trąšomis, skirtomis tręšti per lapus, kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

Tirpalo ruošimas

Pusę purkštuvo rezervuaro pripilkite vandens, įjunkite maišytuvą ir supilkite reikiamą kiekį produkto. Į purkštuvą supilkite likusį reikiamą vandens kiekį. Paruoštą tirpalą išpurkškite tą pačią dieną.

Purškimo technika

Teisingai sureguliuokite purkštuvą. Purkškite vidutiniais lašais. Slėgis – 2-3 atm.

Vandens kiekis

200-300 l/ha

Produkto sandėliavimas

Laikykite originalioje, hermetiškoje pakuotėje, vaikams neprieinamoje vietoje, sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių patalpoje atskirai nuo maisto, gėrimų ir pašaro ne didesnėje kaip + 30°C ir ne mažesnėje kaip 0°C temperatūroje.

 • Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. 
  Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. 
  Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. 
  Prarijus: Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. 
  Patarimai gydytojui: atlikti skrandžio plovimą, pasirūpinti, kad skrandžio turinys nepatektų į kvėpavimo takus. Duoti išgerti 1 litrą 7% bentonito suspensijos arba 15% Fulerio žemės arba pusę stiklinės vandens su 2-3 šaukštais aktyvintosios anglies ir laisvinamųjų vaistų, pvz., 20% manitolio tirpalo arba 200 ml MgSO4. Procedūrą kartoti kas 4-6 valandas, kol išmatose pasirodys absorbento. Smulkesnis pareiškėjo rekomenduojamas specialus gydymas nurodomas šio produkto saugos duomenų lape. 

  Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.