You are here

Fusilade forte 150 EC

Informacija atnaujinta
05.04.2017

Herbicidai

Registracijos Nr.: 
0073H/01
Pakuotė: 
1 l, 5 l
Veikli medžiaga: 
Cheminė grupė:
ACC inhibitorius
Produkto forma: 
EC (koncentruota emulsija)
Veikimo būdas: 
sisteminis atrankinis

Tai greitai į piktžoles patenkantis atrankinio veikimo sisteminis herbicidas. Veiklioji medžiaga pasiskirsto po visą augalą, taip pat ir po požeminę jo dalį, kaupiasi augimo kūgeliuose ir suardo meristemą. Herbicido poveikio požymiai pirmiausiai išryškėja ant jaunų lapų. Po savaitės jauniausi pikžolių lapai įgauna rausvą atspalvį, o bambliai ir augimo kūgeliai paruduoja.. Priklausomai nuo oro sąlygų piktžolės žūsta per 10-14 dienų.

Tai greitai į piktžoles patenkantis atrankinio veikimo sisteminis herbicidas. Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes piktžoles vaismedžių pomedžiuose bei pušų, eglių, kedrų sėjinukuose.

Produktas registruotas iki: 
31.12.2016

pušų, eglių, kedrų sėjinukai

vaismedžių pomedžiai

Dėmesio

Higienos priemonės

  • Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Saugokitės, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Plauti rankas ir atviras kūno vietas pertraukų metu ir po darbo. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.

Saugos priemonės

  • Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius, rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374), pvz., nitrilo, neopreno (≥ 0,5 mm) ar kt. Rekomenduojama dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 13034) bei avėti sandarius batus. Purškiant traktoriniais sodo purkštuvais, rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374), pvz., nitrilo, neopreno (≥ 0,5 mm) ar kt.

Naudojimo apribojimai

Produkto normos priklauso nuo purškiant vyraujančių piktžolių rūšies. Produktas naudojamas aktyvaus piktžolių augimo tarpsniu. Mažesnės normos naudojamos mažesnėms piktžolėms naikinti arba kai žemės ūkio augalai yra paveikti nepalankių augimo sąlygų (šalnos, sausros, per didelės drėgmės ir pan.). Didesnės normos naudojamos, kai piktžolės didesnės arba kai sausa bei vėsu. Esant šiltesniam ir drėgnesniam orui produktas veikia geriau, todėl piktžolės sunyksta greičiau. Praėjus valandai po purškimo lietus nemažina produkto efektyvumo.

Maišymas su kitais produktais

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais ar trąšomis, skirtomis tręšti per lapus, kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

Tirpalo ruošimas

Pusę purkštuvo pripildykite vandens. Įjungę maišytuvą supilkite reikiamą produkto kiekį sumaišyto su nedideliu kiekiu vandens ir supilkite į purkštuvo rezervuarą su vandeniu. Gerai išmaišykite, supilkite trūkstamą kiekį vandens ir vėl gerai sumaišykite. Tuščią pakuotę išplaukite tris kartus, paplavas supilkite į purkštuvą ir išpurškite tame pačiame lauke. Paruoštą tirpalą sunaudokite tą pačią dieną.

Vandens kiekis

200-300 l/ha

Produkto sandėliavimas

Laikykite užrakinamoje, gerai vėdinamoje, sausoje patalpoje, vaikams neprieinamoje vietoje, atskirai nuo maisto ir pašarų, ne žemesnėje negu 0°C ir ne aukštesnėje negu +35° C temperatūroje. Nekraukite į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Tinka naudoti 3 metus, laikant gamintojo pakuotėje.

  • Įkvėpus: išveskite asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreipkitės į gydytoją. Patekus ant odos: nedelsiant plaukite dideliu kiekiu muilo ir vandens. Jei sudirginimas nepraeina, kreipkitės į medikus. Patekus į akis: nedelsdami kelias minutes plaukite gausiu kiekiu tekančio vandens. Jeigu nešiojate, išsiimkite kontaktinius lęšius ir toliau plaukite. Jei dirginimas nepraeina, kreipkitės į gydytoją. Prarijus: neskatinkite vėmimo. Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalaukite burną vandeniu, duokite gerti vandens. Nedelsdami kreipkitės į medikus ir, jei galite, parodykite produkto pakuotę arba etiketę. Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052.