You are here

Banvel 4S

Informacija atnaujinta
21.08.2017

Herbicidai

Registracijos Nr.: 
AS2-28H/2014
Pakuotė: 
1 l
Veikli medžiaga: 
Cheminė grupė:
benzoinių rūgščių
Produkto forma: 
(vandens tirpalas)
Veikimo būdas: 
sisteminis atrankinis

Sisteminis atrankinio veikimo herbicidas. Veiklioji medžiaga į augalą patenka per lapus bei šaknis Dikamba slopina jautrių piktžolių rūšių meristeminių audinių augimą. Gerai naikina dviskiltes piktžoles.

Herbicidas, skirtas vienmetėms ir daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, rugiuose, vasariniuose miežiuose, avižose, kukurūzuose, pievose ir ganyklose, geležinkelio sankasose.

Produktas registruotas iki: 
31.12.2019

avižos

kukurūzai

ne žemės ūkio paskirties plotai ir dirvonai

pūdymas

ražienos

vasariniai kviečiai

vasariniai miežiai

žieminiai kviečiai

žieminiai kvietrugiai

žieminiai miežiai

Dėmesio

Higienos priemonės

  • Saugokitės, kad preparato nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Nekvėpuokite išpurkšta tirpalo dulksna. Baigę darbą, prieš valgydami, gerdami, rūkydami plaukite rankas bei veidą vandeniu ir muilu.

Saugos priemonės

  • Dirbdami dėvėkite specialią aprangą, asmenines veido ir akių apsaugines priemones. Po darbo aprangą išplaukite, o apsaugines priemones išvalykite.

Naudojimo apribojimai

Didesnės produkto normos naudojamos, kai yra peraugusios arba gausiai išplitusios piktžolės ir jei pasėlyje vyrauja kibieji lipikai. Nepurkšti, kai naktį galimos šalnos, esant labai sausiems orams, kai gausi rasa ir kai oro temperatūra didesnė kaip +28C ar žemesnė kaip +10C. Stenkitės, kad produkto nepatektų ant greta augančių žemės ūkio augalų. Nenaudokite pasėliuose herbicido paveiktuose šalnų, potvynių, sausrų, ligų ir kenkėjų antplūdžių ar kitų nepalankių sąlygų.

Maišymas su kitais produktais

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais ar trąšomis, skirtomis tręšti per lapus, kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

Tirpalo ruošimas

Jeigu pasėlis tankus ir daug piktžolių, naudoti didesnį vandens kiekį. Tirpalą galima ruošti purkštuvo rezervuare. Ketvirtadalį rezervuaro pripilkite vandens, įjunkite maišytuvą ir supilkite reikiamą preparato kiekį. Į purkštuvą supilkite trūkstamą kiekį vandens ir išmaišykite. Paruoštą tirpalą būtina sunaudoti per 24 valandas, nes herbicidas gali tapti neveiksmingas. Paruoštas tirpalas linkęs susisluoksniuoti, todėl prieš naudojant gerai išmaišyti.

Purkštuvo plovimas

Jeigu pasėlis tankus ir daug piktžolių, naudoti didesnį vandens kiekį. Tirpalą galima ruošti purkštuvo rezervuare. Ketvirtadalį rezervuaro pripilkite vandens, įjunkite maišytuvą ir supilkite reikiamą preparato kiekį. Į purkštuvą supilkite trūkstamą kiekį vandens ir išmaišykite. Paruoštą tirpalą būtina sunaudoti per 24 valandas, nes herbicidas gali tapti neveiksmingas. Paruoštas tirpalas linkęs susisluoksniuoti, todėl prieš naudojant gerai išmaišyti.

Purškimo technika

Produktas skiedžiamas vandeniu ir purškiamas ant vegetuojančių augalų tinkamai suregulioutu purkštuvu. Purkštuvas turi turėti gerą maišymo mechanizmą ir tinkamus purkštukus.

Vandens kiekis

200-300 l/ha

Atsparumas krituliams(laikas val.po purškimo)

2

Produkto sandėliavimas

Laikyti gerai vėdinamose, užrakinamose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių patalpose, atskirai nuo maisto preparatų ir pašarų, ne aukštesnėje kaip +35C ir ne žemesnėje 0C temperatūroje.Tinka naudoti 2 metus, laikant uždaroje gamintojo pakuotėje. Nekraukite į aukštesnes kaip 2 metrai krūvas.

  • Sunegalavus baikite darbą ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją, parodykite etiketę. Specifinis priešnuodis nežinomas, todėl taikykite simptominę terapiją. Patekus ant odos, nusivilkite užterštus rūbus ir plaukite gausiu vandens kiekiu su muilu. Patekus į akis, gerai praplaukite švariu vandeniu. Įkvėpus produkto garų išeikite, į gryną orą. Prarijus produkto, gerkite aktyvintosios anglies ir daug vandens, neskatinkite vėmimo. Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8-5-2362052.