You are here

Elumis 105 OD

Informacija atnaujinta
21.08.2017

Herbicidai

Registracijos Nr.: 
AS2-45H (2016)
Veikli medžiaga: 
Cheminė grupė:
triketonų
sulfonilurėjos
Produkto forma: 
OD (aliejinė koncentruota suspensija)
Veikimo būdas: 
sisteminis atrankinis

Elumis 105 OD veikliosios medžiagos: mezotrionas priklauso triketonų cheminei grupei, nikosulfuronas – sulfonilurėjos.

Mezotrionas stabdo chlorofilo gamybą augale. Jis gali būti absorbuojamas per augalo lapus ir šaknis.
Nikosulfuronas – į piktžoles patenka per lapus ir šaknis bei greitai pasiskirsto po visą augalą, įskaitant šaknis. Nikosulfuronas blokuoja amino rūgščių gamybą, taip sustabdydamas ląstelių dauginimąsi ir augalo augimą. Nupurkštos piktžolės iškart nustoja augti, tačiau pirmieji požymiai išryškėja po 10-14 dienų. Piktžolės visai sunyksta praėjus 3-4 savaitėms po panaudojimo.

Herbicidas geriausiai naikina jaunas piktžoles, kai jos turi 1-3 tikruosius lapelius, o varputis yra 10-15 cm aukščio.

Plataus veikimo spektro herbicidas, priklausantis triketonų ir sulfonilurėjos cheminėms grupėms, skirtas vienaskiltėms ir dviskiltėms piktžolėms naikinti sudygusių kukurūzų pasėliuose.

kukurūzai

Saugos priemonės

 • Dirbant su neskiestu produktu, liečiant juo užterštus paviršius ir purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374, 6 sunkimosi lygmens, kurių proveržio trukmė >480 minutės): nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt. Rekomenduojama dėvėti apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų bei avėti tvirtą avalynę. Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.

Maišymas su kitais produktais

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais ar trąšomis, skirtomis tręšti per lapus, kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

Tirpalo ruošimas

Vandens kiekis: 100 - 400 l/ha.
Prieš pradedant tirpalo ruošimą, būtina patikrinti, ar išplautas purkštuvas, kad nebūtų kitų pesticidų likučių. Į purkštuvą supilti pusę purškimui skirto švaraus vandens ir įjungti maišyklę. Produktą labai gerai suplakti pakuotėje. Reikiamą Elumis 105 OD kiekį supilti į purkštuvą ir gerai išmaišyti. Supilti likusį vandenį ir vėl išmaišyti. Purškiant tirpalą reikia nuolat maišyti. Paruoštas tirpalas turi būti išpurkštas nedelsiant.

Purkštuvo plovimas

Jei Elumis 105 OD naudojamas laikantis rekomendacijų, kitais metais po panaudojimo galima sėti visus augalus. Prieš sėjant labai jautrius augalus (vasarinius rapsus, cukrinius runkelius ir žirnius), rekomenduojama dirvą giliai (min. 20 cm) suarti. Išskirtiniais atvejais, esant nepalankioms sąlygoms (dirvos pH <6,0, smėlingos dirvos, žemas biologinis dirvos aktyvumas, didelis organinių medžiagų kiekis dirvoje, labai žema temperatūra žiemą arba ilgalaikės sausros), po kukurūzų auginamiems augalams gali pasireikšti laikinas pabalimas, augimo sulėtėjimas ar išretėjimas. Jei dėl kokių nors priežasčių (šalnų, ligų, kenkėjų) žuvo Elumis 105 OD purkšti kukurūzai, negalima atsėti jokiais kitais augalais tik kukurūzais.

Gali atsirasti trumpalaikiai augalų pažeidimo požymiai (pasėlių pašviesėjimas /pabalimas, augimo sulėtėjimas), tačiau tai neturi neigiamos įtakos derliui.

Nerekomenduojama purkšti, kai augalai pažeisti ar vyrauja nepalankios aplinkos sąlygos. Purškimo metu vengti persidengimo. Ypatingai saugoti, kad tirpalo dulksna nepatektų ant greta auginamų augalų.

Purškimo technika

Purkšti įprastiniais traktoriniais lauko purkštuvais. Prieš pradedant dirbti tinkamai sureguliuoti purkštuvą. Purškimo metu palaikyti rekomenduojamą 2-3 barų slėgį purškimo sistemoje.

Vandens kiekis

200-400 l/ha

Produkto sandėliavimas

Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atskirai nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Laikyti ne žemesnėje negu +10°C ir ne aukštesnėje negu + 40°C temperatūroje. Laikant žemesnėje negu +10°C temperatūroje gali susidaryti kristalai. Tokiu atveju produktą reikia palaikyti + 15°C ar aukštesnėje temperatūroje 24 val. ir suplakti prieš naudojimą. Nekraukite į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Laikant neatidarytoje gamintojo pakuotėje tinka naudoti 2 metus.

 • Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
  Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
  Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
  Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.
  Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

  Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.