You are here

Tilt 250 EC

Informacija atnaujinta
25.01.2019

Fungicidai

Registracijos Nr.: 
0119F/08
Pakuotė: 
5 l
Veikli medžiaga: 
Cheminė grupė:
triazolų
Produkto forma: 
EC (koncentruota emulsija)
Veikimo būdas: 
sisteminis

Propikonazolas - triazolų grupės, sisteminio veikimo fungicidas absorbuojamas augalo žalių dalių per 1 valandą. Su sultimis cirkuliuoja augalo vandens indais ir tokiu būdu tolygiai pasiskirsto visose augalo dalyse. Propikonazolas cirkuliuodamas augalo viduje neleidžia ligų sukėlėjų grybienai įsiskverbti į augalo audinius. Grybų vystymasis sustabdomas blokuojant ergosterolių biosintezę grybų ląstelių membranose ir grybiena sunaikinama. Todėl propikonazolas turi apsauginį, gydomąjį ir naikinantį veikimą. Geriausias fungicido veiksmingumas pasiekiamas, kai jis panaudojamas ankstyvose ligos vystymosi stadijose.

Sisteminis fungicidas, naudojamas žieminių kviečių ir rugių, vasarinių miežių, kviečių pasėliams nuo lapų ligų apsaugoti.

Produktas registruotas iki: 
31.01.2020

vasariniai miežiai

žieminiai ir vasariniai kviečiai

Žieminiai rugiai

Dėmesio

Higienos priemonės

 • Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Saugos priemonės

 • Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374, 6 sunkimosi lygmens, kurių proveržio trukmė >480 minutės): nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt. Esant pavojui įkvėpti aerozolių, dėvėkite kvėpavimo organų apsaugos priemones nuo skystų ir kietų dalelių, atitinkančias standartą LST EN 149 (FFP2 klasės), arba kaukes su filtrais P2 (atitinkančiais standartą LST EN 14387).
 • Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų, avėti tvirtą avalynę bei būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines.
 • Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei mūvėti pirštines.

Naudojimo apribojimai

Yra tikimybė, kad naudojant fungicidą Tilt 250 EC išsivystys atsparios grybų rasės, todėl sumažės šio produkto efektyvumas. Tilt 250 EC negali būti pakartotinai naudojamas tame pačiame lauke tais pačiais metais prieš ligų sukėlėjus, kuriems lengvai išsivysto atsparumas, pvz. prieš javų miltligę. Skirtingai veikiančių fungicidų maišymas ar naudojimas pakaitomis mažina atsparių grybų rasių išsivystymo riziką.

Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

Maišymas su kitais produktais

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais ar trąšomis, skirtomis tręšti per lapus, kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

Tirpalo ruošimas

Vandens norma - 200-300 l/ha. Pripilkite pusę purkštuvo švaraus vandens, maišydami supilkite reikiamą kiekį Tilt 250 EC ir supilkite likusį vandens kiekį. Tirpalas turi būti išpurkštas nedelsiant. Vešlesniems pasėliams naudoti didesnę vandens normą.

Purškimo technika

Purkškite įprastiniu traktoriniu purkštuvu, purškimo metu rekomenduojamas 2,0-3,0 barų slėgis purškimo sistemoje. Naudokite sureguliuotus, techniškai tvarkingus purkštuvus. Purkštuvas turi būti švarus. Tirpalo naudojama tiek, kad tolygiai padengtų augalą, bet nenutekėtų. Tuoj po purškimo purkštuvą gerai išplaukite. Paplavas ir tirpalo likučius išpurkškite tame pačiame lauke.

Vandens kiekis

200-300 l/ha

Atsparumas krituliams(laikas val.po purškimo)

0,5

Produkto sandėliavimas

Laikykite gerai vėdinamose, sausose, rakinamose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių patalpose, atskirai nuo maisto produktų ir pašarų, ne žemesnėje negu -10 °C ir ne aukštesnėje negu +35 °C temperatūroje. Nekraukite į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Tinka naudoti mažiausiai 2 metus, laikant gamintojo pakuotėje.

 • Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
  Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
  Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
  Prarijus: neskatinti vėmimo. Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.
  Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

  Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.