You are here

Tilt 250 EC

Informacija atnaujinta
05.04.2017

Fungicidai

Registracijos Nr.: 
0119F/08
Pakuotė: 
5 l
Veikli medžiaga: 
Cheminė grupė:
triazolų
Produkto forma: 
EC (koncentruota emulsija)
Veikimo būdas: 
sisteminis

Propikonazolas - triazolų grupės, sisteminio veikimo fungicidas absorbuojamas augalo žalių dalių per 1 valandą. Su sultimis cirkuliuoja augalo vandens indais ir tokiu būdu tolygiai pasiskirsto visose augalo dalyse. Propikonazolas cirkuliuodamas augalo viduje neleidžia ligų sukėlėjų grybienai įsiskverbti į augalo audinius. Grybų vystymasis sustabdomas blokuojant ergosterolių biosintezę grybų ląstelių membranose ir grybiena sunaikinama. Todėl propikonazolas turi apsauginį, gydomąjį ir naikinantį veikimą. Geriausias fungicido veiksmingumas pasiekiamas, kai jis panaudojamas ankstyvose ligos vystymosi stadijose.

Sisteminis fungicidas skirtas kviečių, rugių ir miežių apsaugai nuo lapų ir varpų ligų.

Produktas registruotas iki: 
23.05.2018

vasariniai miežiai

žieminiai ir vasariniai kviečiai

žieminiai rugiai

Dėmesio

Higienos priemonės

  • Saugokitės, kad tirpalas nepatektų ant odos ir į akis. Nekvėpuokite išpurkšta tirpalo dulksna. Darbo metu nerūkykite, negerkite, nevalgykite. Baigę darbą ar prieš valgant, visada nusiprauskite vandeniu su muilu, išskalaukite burną, darbo aprangą išplaukite, o apsaugines priemones išvalykite.

Saugos priemonės

  • Dirbdami su produktu, naudokite apsauginius drabužius: kombinezoną (atitinkantį standartą EN 340), pirštines, pagamintas iš nitrilo gumos (atitinkančias standartą EN 374), apsauginius akinius (pagal standartą EN 166) arba veido skydelį, ir kvėpavimo takų

Naudojimo apribojimai

Yra tikimybė, kad naudojant fungicidą Tilt 250 EC išsivystys atsparios grybų rasės, todėl sumažės šio produkto efektyvumas. Tilt 250 EC negali būti pakartotinai naudojamas tame pačiame lauke tais pačiais metais prieš ligų sukėlėjus, kuriems lengvai išsivysto atsparumas, pvz. prieš javų miltligę. Skirtingai veikiančių fungicidų maišymas ar naudojimas pakaitomis mažina atsparių grybų rasių išsivystymo riziką.

Maišymas su kitais produktais

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais ar trąšomis, skirtomis tręšti per lapus, kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

Tirpalo ruošimas

Pripilkite pusę purkštuvo švaraus vandens, maišydami supilkite reikiamą kiekį Tilt 250 EC ir supilkite likusį vandens kiekį. Tirpalas turi būti išpurkštas nedelsiant. Vešlesniems pasėliams naudoti didesnę vandens normą.

Purškimo technika

Purkškite įprastiniu traktoriniu purkštuvu, purškimo metu rekomenduojamas 2,0-3,0 barų slėgis purškimo sistemoje. Naudokite sureguliuotus, techniškai tvarkingus purkštuvus. Purkštuvas turi būti švarus. Tirpalo naudojama tiek, kad tolygiai padengtų augalą, bet nenutekėtų. Purkškite, kai vėjo greitis ne didesnis kaip 5 m/s saugokite, kad produkto nepatektų ant greta auginamų augalų. Tuoj po purškimo purkštuvą gerai išplaukite. Paplavas ir tirpalo likučius išpurkškite tame pačiame lauke.

Vandens kiekis

200-300

Atsparumas krituliams(laikas val.po purškimo)

2

Produkto sandėliavimas

Laikykite gerai vėdinamose, sausose, rakinamose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių patalpose, atskirai nuo maisto produktų ir pašarų, ne žemesnėje negu -10C ir ne aukštesnėje negu + 35C temperatūroje. Nekraukite į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Tinka naudoti mažiausiai 2 metus, laikant gamintojo pakuotėje.

  • Nors truputį sunegalavę baikite darbą ir kreipkitės į gydytoją. Gydytojui parodykite etiketę. Specifinis priešnuodis nežinomas, todėl taikykite simptominę terapiją. Patekus ant drabužių ir odos, skubiai nusivilkite visus užterštus drabužius. Odą nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Suteptus drabužius prieš naudodami pakartotinai išskalbkite. Patekus į akis ar į plotą apie jas, plaukite didelių kiekiu vandens, mažiausiai 15 minučių. Išimkite kontaktinius lęšius. Jeigu būtina, kreipkitės į gydytoją. Įkvėpus produkto, išveskite nukentėjusįjį į gryną orą. Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8-5-2362052.