You are here

Taspa 500 EC

Informacija atnaujinta
24.08.2018

Fungicidai

Registracijos Nr.: 
0370F/09
Pakuotė: 
5 l
Veikli medžiaga: 
Cheminė grupė:
triazolų
Produkto forma: 
EC (koncentruota emulsija)
Veikimo būdas: 
sisteminis

Propikonazolas ir difenokonazolas sisteminio veikimo veikliosios medžiagos - po apdorojimo yra absorbuojamos ir patenka į audinius, tolygiai pasiskirsto augale. Propikonazolo didžioji dalis įsisavinama per 1 valandą. Augalo sultimis pernešamas į augimo kūgelius. Toks veiklios medžiagos pasiskirstymas augalo audiniuose turi gydomąjį veikimą ir stiprų apsauginį veikimą nuo ligų. Difenokonazolas įsisavinamas žalių augalo dalių. Tai lokalaus sisteminio veikimo medžiaga greitai patenkanti į augalą ir judanti tarpuląsčiais. Difenokonazolas pasižymi stipriu apsauginiu ir ilgalaikiu veikimu. Abi veikliosios medžiagos viena kitą papildo, todėl Taspa® veiksmingas nuo daugelio javų ligų sukėlėjų.

Sisteminis fungicidas žieminių ir vasarinių kviečių apsaugai nuo lapų ir varpų ligų plaukėjimo metu. Ypač veiksmingas nuo kviečių lapų ir varpų septoriozės.

Produktas registruotas iki: 
06.04.2019

žieminiai ir vasariniai kviečiai

Dėmesio

Higienos priemonės

  • Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Saugos priemonės

  • Nėštumo metu moterys turi vengti kontakto su šiuo produktu. Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374, 6 sunkimosi lygmens, kurių proveržio trukmė >480 minutės): nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt. Esant pavojui įkvėpti aerozolių, dėvėkite kvėpavimo organų apsaugos priemones nuo skystų ir kietų dalelių, atitinkančias standartą LST EN 149 (FFP2 klasės), arba kaukes su filtrais P2 (atitinkančiais standartą LST EN 14387). Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų, avėti tvirtą avalynę bei būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines. Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei mūvėti pirštines.

Naudojimo apribojimai

Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

Maišymas su kitais produktais

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais ar trąšomis, skirtomis tręšti per lapus, kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

Tirpalo ruošimas

Purkštuvas turi būti švarus.Purkštuvo talpa iki pusės pripilkite švaraus vandens, maišant supilkite reikiama Taspa® kiekį ir likusį vandens kiekį. Jei ruošiami mišiniai su kitais produktais, kiekvieną komponentą supylus gerai išmaišykite ir tik po to pilkite kitą, tirpalą nepertraukiamai maišykite ir išpurkškite nedelsiant.

Purškimo technika

Purkškite įprastiniais, tinkamai sureguliuotais, techniškai tvarkingais traktoriniais purkštuvais. Purškimo metu purkštuvo sistemoje palaikykite 2,0-4,0 barų slėgį. Purkštuvo sijos turi pasikelti 30 – 50 cm virš augalų. Tirpalo naudokite tiek, kad tolygiai padengtų augalą, bet nenutekėtų. Tuoj po purškimo purkštuvą gerai išplaukite.

Vandens kiekis

200-300 l/ha

Atsparumas krituliams(laikas val.po purškimo)

1

Produkto sandėliavimas

Laikykite gerai vėdinamose, rakinamose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių patalpose, atskirai nuo maisto produktų ir pašarų, ne žemesnėje negu -10C ir ne aukštesnėje negu + 35C temperatūroje. Nekraukite į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Tinka naudoti mažiausiai 2 metus, laikant nepradarytoje gamintojo pakuotėje.

  • Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. Prarijus: neskatinti vėmimo. Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą. Neskatinti vėmimo, sudėtyje yra naftos distiliatų ir/ar aromatinių tirpiklių. Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.