You are here

Cidely Top

Informacija atnaujinta
29.08.2019

Fungicidai

Registracijos Nr.: 
AS2-46F/2014
Pakuotė: 
500 ml
Veikli medžiaga: 
Cheminė grupė:
triazolų
amidoksimų
Produkto forma: 
dispersinis koncentratas
Veikimo būdas: 
sisteminis-translaminarinis

Fungicidas turi tiek apsauginį, tiek gydomąjį poveikį: stabdo sporų dygimą, grybienos augimą bei sporų susidarymą. Cidely Top sudėtyje yra dvi skirtingos veiklios medžiagos, papildančios viena kitą. Difenokonazolas yra translaminarinis ir iš dalies sisteminis, plataus veikimo fungicidas. Patekęs ant augalo įsiskverbia į jį, tolygiai pasiskirsto audiniuose ir stabdo sterolių biosintezę grybo ląstelių membranose. Difenokonazolas stipriausiai veikia ligų sukėlėjams formuojant haustorijas ir skverbiantis į augalo audinius. Jis turi stiprų apsauginį ir gydomąjį poveikį (stabdo ligos vystymąsį iki pasirodant matomiems ligos požymiams).

Plataus veikimo spektro fungicidas, naudojamas agurkų, cukinijų, paprikų, pomidorų ir braškių auginamų šiltnamyje apsaugai nuo ligų.

Produktas registruotas iki: 
31.12.2019

Agurkai

braškės

Cukinijos

Paprikos

Pomidorai

Dėmesio

Higienos priemonės

 • Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Saugotis, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Patekus į akis nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.

Saugos priemonės

 • Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): neopreno, nitrilo (≥0,4 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt. Būtina naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančias standartą LST EN 166).
 • Purškiant būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir EN 14605), avėti tvirtą avalynę bei būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).
 • Darbuotojams dirbti nupurkštuose šiltnamių plotuose galima tik išdžiūvus išpurkštam tirpalui. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374) ir dėvėti kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis bei sandarius batus.

Maišymas su kitais produktais

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais ar trąšomis, skirtomis tręšti per lapus, kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

Tirpalo ruošimas

Pripildykite maždaug nuo ¼ iki pusės purkštuvo talpos vandeniu. Pridėkite reikiamą, iš anksto apskaičiuotą, produkto kiekį ir įjunkite maišymo įrenginį. Supilkite pastoviai maišydami trūkstamą vandens kiekį. Gerai išmaišykite iki vienarūšės emulsijos. Purškiant maišymo įrenginys turi būti įjungtas. Rekomenduojama naudoti švarų vandenį.

Purškimo technika

Šiltnamyje naudokite tik aukštos kokybės rankinius (nugarinius) ar automatinius purškimo įrenginius, kurie turi būti sertifikuoti. Purkštuvas turi būti tinkamai sureguliuotas, turėti tinkamus purkštukus, kurie gerai padengtų purškiamus augalus purškiamu tirpalu.

Vandens kiekis

300-1000 l/ha

Produkto sandėliavimas

Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atskirai nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Laikyti ne žemesnėje negu 0 °C ir ne aukštesnėje negu + 35 °C temperatūroje. Nekraukite į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Laikant neatidarytoje gamintojo pakuotėje tinka naudoti 2 metus.

 • Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
  Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
  Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
  Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens.
  Neskatint vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.
  Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

  Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.