You are here

Archer Turbo 575 EC

Informacija atnaujinta
10.01.2019

Fungicidai

Registracijos Nr.: 
0457F/13
Pakuotė: 
5 l
Veikli medžiaga: 
Cheminė grupė:
triazolų
piperidinų
Produkto forma: 
EC (koncentruota emulsija)
Veikimo būdas: 
sisteminis

Propikonazolas yra triazolų cheminės grupės sisteminio veikimo fungicidas, priklausantis DMI (demetilazės inhibitorių) fungicidų grupei. Jis absorbuojamas augalo žalių dalių per 1 valandą. Sultimis cirkuliuoja augalo vandens indais ir tokiu būdu tolygiai pasiskirsto visose augalo dalyse, pernešamas į naujai priaugančią lapiją. Propikonazolas, cirkuliuodamas augalo viduje, neleidžia ligų sukėlėjų grybienai įsiskverbti į augalo audinius. Grybų vystymasis sustabdomas blokuojant ergosterolų biosintezę grybų ląstelių membranose dėl ko grybiena sunaikinama. Todėl propikonazolas turi apsauginį ir gydomąjį veikimą. Geriausias fungicido veiksmingumas pasiekiamas, kai jis panaudojamas ankstyvose ligos vystymosi stadijose - pasirodant pirmiesiems ligos požymiams. Fenpropidinas yra piperidinų grupės sisteminio veikimo fungicidas. Augalo įsisavinamas 1 valandos laikotarpyje. Sultimis pernešamas į augalo dalis, aktyviai vykdančias transpiraciją. Fenpropidinas išsiskiria geru gydomuoju veikimu nuo miltligės. Jis stabdo tolesnį ligos vystymąsi augalo audiniuose ar paviršiuje. Fenpropidinas taip pat veiksmingas naudojant jį preventyviai. Fenpropidinas grybo ląstelėse blokuoja ergosterolo biosintezę, bet veikia skirtingai nei azoliniai fungicidai. Derinys su propikonazolu pagerina pastarojo veiksmingumą nuo miltligės ir rūdžių.

Sisteminio veikimo fungicidas, naudojamas žieminių ir vasarinių kviečių, miežių, kvietrugių ir rugių apsaugai nuo grybinių ligų.

Produktas registruotas iki: 
31.12.2019

Rugiai

žieminiai ir vasariniai kviečiai

žieminiai ir vasariniai kvietrugiai

žieminiai ir vasariniai miežiai

žieminiai kviečiai

Dėmesio

Higienos priemonės

 • Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Saugos priemonės

 • Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374, 6 sunkimosi lygmens, kurių proveržio trukmė >480 minutės): nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt. Būtina naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančias standartą LST EN 166). Esant pavojui įkvėpti aerozolių, dėvėkite kvėpavimo organų apsaugos priemones nuo skystų ir kietų dalelių, atitinkančias standartą LST EN 149 (FFP2 klasės), arba kaukes su filtrais P2 (atitinkančiais standartą LST EN 14387). Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų, avėti tvirtą avalynę bei būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines. Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.

Naudojimo apribojimai

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

Maišymas su kitais produktais

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais ar trąšomis, skirtomis tręšti per lapus, kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

Tirpalo ruošimas

Reikalingas vandens kiekis tirpalo ruošimui yra 200 - 400 l/ha. Purkštuvas turi būti švarus. Purkštuvo talpą iki pusės pripildyti švariu vandeniu. Produktą gerai suplakti pakuotėje ir supilti reikiamą kiekį ir likusį vandens kiekį į purkštuvą. Jei ruošiami mišiniai su kitais produktais, kiekvieną komponentą supylus gerai išmaišyti ir tik po to supilti kitą. Paruoštą tirpalą nepertraukiamai maišant išpurkšti nedelsiant.

Purškimo technika

Purkšti įprastiniais, tinkamai sureguliuotais, techniškai tvarkingais traktoriniais purkštuvais. Purškimui naudoti traktorinius purkštuvus su plyšiniais, smulkialašiais, 110° kampo purkštukais. Purškimo metu purkštuvo sistemoje palaikyti 2,0-4,0 barų slėgį. Purkštuvo sijos turi pasikelti 30 – 50 cm virš augalų. Tirpalo naudoti tiek, kad tolygiai padengtų augalą, bet nenutekėtų. Tuoj po purškimo purkštuvą gerai išplauti švariu vandeniu (ne mažesniu kiekiu nei dešimtadalis purkštuvo talpos). Paplavas išpurkšti tame pačiame lauke.

Vandens kiekis

200-400 l/ha

Atsparumas krituliams(laikas val.po purškimo)

1

Produkto sandėliavimas

Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atskirai nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Laikyti ne žemesnėje negu 0°C ir ne aukštesnėje negu + 35°C temperatūroje. Nekraukite į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Laikant neatidarytoje gamintojo pakuotėje tinka naudoti 2 metus.

 • Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
  Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
  Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.
  Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra.

  Taikyti simptominį gydymą Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.