You are here

Amistar opti 480 SC

Informacija atnaujinta
07.08.2018

Fungicidai

Registracijos Nr.: 
AS2-41F/2015
Pakuotė: 
5 l
Veikli medžiaga: 
Cheminė grupė:
strobilurinų
chlornitrilų
Produkto forma: 
SC (koncentruota suspensija)
Veikimo būdas: 
sisteminis-kontaktinis

Azoksistrobinas - strobilurinų grupės, sisteminio ir translaminarinio veikimo. Jis slopina grybo sporų dygimą, grybienos augimą ir sporų susidarymą. Strobilurinas ilgiau išsaugo javų žalią lapą, stabdo augalo senėjimo procesus, skatina chlorofilo susidarymą, todėl ilgesnį laiką kaupiasi maisto medžiagos augale, gaunamas didesnis derlius. Chlorotalonilas – chlornitrilų grupės, kontaktinio veikimo fungicidas. Chlorotalonilas slopina fermentų veikimą bei energijos gamybą grybų ląstelėse. Stabdo grybo sporų vystymąsi ir zoosporų judėjimą.

Kontaktinio-sisteminio veikimo fungicidas, žieminių ir vasarinių kviečių bei žieminių ir vasarinių miežių apsaugai nuo grybinių ligų.

Produktas registruotas iki: 
31.10.2018

Kviečiai

Kvietrugiai

Miežiai

Žieminiai rugiai

Dėmesio

Higienos priemonės

  • Darbo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų

Saugos priemonės

  • Operatorius purškimo metu turi dirbti uždaroje kabinoje (su oro kondicionavimo/ filtravimo sistema)! Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti 6 arba 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią stan

Naudojimo apribojimai

Purškiant saugoti, kad purškiamas tirpalas nepatektų ant greta augančių vaismedžių (ypač jautrios obelys). Nerekomenduojama purkšti, jei pasėlis paveiktas nepalankių aplinkos sąlygų, pvz. sausros, kaitros. Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

Maišymas su kitais produktais

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais ar trąšomis, skirtomis tręšti per lapus, kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

Tirpalo ruošimas

Prieš pradedant tirpalo ruošimą, būtina patikrinti, ar išplautas purkštuvas, kad nebūtų kitų pesticidų likučių. Į purkštuvą supilti pusę purškimui skirto švaraus vandens ir įjungti maišyklę. Produktą gerai suplakti pakuotėje. Reikiamą Amistar Opti 480 SC kiekį supilti į purkštuvą ir gerai išmaišyti. Supilti likusį vandenį ir vėl išmaišyti. Purškiant tirpalą reikia nuolat maišyti. Paruoštas tirpalas turi būti išpurkštas nedelsiant.

Purškimo technika

Purkšti galima tik traktoriniais lauko purkštuvais / traktoriais, turinčiais sandarias kabinas su oro kondicionavimo / filtravimo sistema, turinčiais didesnes nei 2500 l rezervuaro talpas vandeniui ir užgriebio plotį nuo 27 metrų.Purškimo metu purkštuvo sistemoje palaikyti 2,0-4,0 barų slėgį. Purkštuvo sijos turi pasikelti 30 – 50 cm virš augalų. Tuoj po purškimo purkštuvą gerai išplauti švariu vandeniu (ne mažesniu kiekiu nei dešimtadalis purkštuvo talpos). Paplavas išpurkšti tame pačiame lauke.

Vandens kiekis

200-400 l/ha

Atsparumas krituliams(laikas val.po purškimo)

2

Produkto sandėliavimas

Pakuotes laikyti sandariai uždarytas, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Saugoti nuo vaikų. Laikyti atskirai nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro, ne žemesnėje negu -10oC ir ne aukštesnėje negu + 35C temperatūroje. Nekrauti į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Laikant neatidarytoje gamintojo pakuotėje tinka naudoti 2 metus.

  • Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. Prarijus: neskatinti vėmimo. Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.