You are here

Amistar opti 480 SC

Informacija atnaujinta
08.08.2019

Fungicidai

Registracijos Nr.: 
AS2-41F/2015
Pakuotė: 
5 l
Veikli medžiaga: 
Cheminė grupė:
strobilurinų
chlornitrilų
Produkto forma: 
SC (koncentruota suspensija)
Veikimo būdas: 
sisteminis-kontaktinis

Azoksistrobinas - strobilurinų grupės, sisteminio ir translaminarinio veikimo. Jis slopina grybo sporų dygimą, grybienos augimą ir sporų susidarymą. Strobilurinas ilgiau išsaugo javų žalią lapą, stabdo augalo senėjimo procesus, skatina chlorofilo susidarymą, todėl ilgesnį laiką kaupiasi maisto medžiagos augale, gaunamas didesnis derlius. Chlorotalonilas – chlornitrilų grupės, kontaktinio veikimo fungicidas. Chlorotalonilas slopina fermentų veikimą bei energijos gamybą grybų ląstelėse. Stabdo grybo sporų vystymąsi ir zoosporų judėjimą.

Kontaktinio - sisteminio veikimo, strobilurinų ir chlornitrilų cheminės grupės fungicidas, skirtas žieminių ir vasarinių kviečių, miežių, kvietrugių bei rugių apsaugai nuo grybinių ligų.

Produktas registruotas iki: 
31.10.2018

Kviečiai

Kvietrugiai

Miežiai

Žieminiai rugiai

Dėmesio

Higienos priemonės

  • Darbo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų

Saugos priemonės

  • Dėmesio! Operatorius purškimo metu turi dirbti uždaroje kabinoje (su oro kondicionavimo/ filtravimo sistema)!
  • Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti 6 arba 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 13034 arba LST EN 14605, atitinkamai) bei avėti tvirtą avalynę. Po apranga turi būti naudojamas poliesterio/medvilnės arba medvilnės kostiumas, kuris turi būti dažnai skalbiamas. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., nitrilo (0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt. Būtina naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančias standartą LST EN 166). Esant pavojui įkvėpti aerozolių, dėvėkite kvėpavimo organų apsaugos priemones nuo skystų ir kietų dalelių, atitinkančius standartą LST EN 149 (FFP2 klasės), arba kaukes su filtrais P2 (atitinkančiais standartą LST EN 14387).
  • Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605) ir mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374). Būtina naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą LST EN 166). Inžinerinės kontrolės priemonės gali pakeisti asmens apsaugos priemones, jeigu jos užtikrina lygiavertę arba didesnę apsaugą.
  • Dėmesio! Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams inspektuojant purkštus augalus, būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374) bei būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir sandarius batus.

Naudojimo apribojimai

Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metrą iki melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių yra didesnis nei 2 %, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais. Operatorius purškimo metu turi dirbti uždaroje kabinoje (su oro kondicionavimo/ filtravimo sistema). Purkšti galima tik traktoriniais lauko purkštuvais / traktoriais, turinčiais sandarias kabinas su oro kondicionavimo / filtravimo sistema, turinčiais didesnes nei 2500 l rezervuaro talpas vandeniui ir užgriebio plotį nuo 27 metrų. Inžinerinės kontrolės priemonės gali pakeisti asmens apsaugos priemones, jeigu jos užtikrina lygiavertę arba didesnę apsaugą.

Maišymas su kitais produktais

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais ar trąšomis, skirtomis tręšti per lapus, kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

Tirpalo ruošimas

Prieš pradedant tirpalo ruošimą, būtina patikrinti, ar išplautas purkštuvas, kad nebūtų kitų pesticidų likučių. Į purkštuvą supilti pusę purškimui skirto švaraus vandens ir įjungti maišyklę. Produktą gerai suplakti pakuotėje. Reikiamą Amistar Opti 480 SC kiekį supilti į purkštuvą ir gerai išmaišyti. Supilti likusį vandenį ir vėl išmaišyti. Purškiant tirpalą reikia nuolat maišyti. Paruoštas tirpalas turi būti išpurkštas nedelsiant.

Purškimo technika

Purkšti galima tik traktoriniais lauko purkštuvais / traktoriais, turinčiais sandarias kabinas su oro kondicionavimo / filtravimo sistema, turinčiais didesnes nei 2500 l rezervuaro talpas vandeniui ir užgriebio plotį nuo 27 metrų.Purškimo metu purkštuvo sistemoje palaikyti 2,0-4,0 barų slėgį. Purkštuvo sijos turi pasikelti 30 – 50 cm virš augalų. Tuoj po purškimo purkštuvą gerai išplauti švariu vandeniu (ne mažesniu kiekiu nei dešimtadalis purkštuvo talpos). Paplavas išpurkšti tame pačiame lauke.

Vandens kiekis

200-400 l/ha

Produkto sandėliavimas

Pakuotes laikyti sandariai uždarytas, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Saugoti nuo vaikų. Laikyti atskirai nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro, ne žemesnėje negu -10°C ir ne aukštesnėje negu + 35°C temperatūroje. Nekrauti į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Laikant neatidarytoje gamintojo pakuotėje tinka naudoti 2 metus.

  • Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. Prarijus: neskatinti vėmimo. Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.