You are here

Maxim Star 025 FS

Informacija atnaujinta
26.11.2019

Beicai

Registracijos Nr.: 
AS2-36B/2015
Pakuotė: 
5 l
Veikli medžiaga: 
Cheminė grupė:
fenilpirolų
triazolų
Produkto forma: 
FS (takus koncentratas sėklų beicavimui)
Veikimo būdas: 
sisteminis-kontaktinis

Fludijoksonilas yra ilgo veikimo kontaktinė medžiaga, kuri slopina ligų sukėlėjų (grybų) ląstelių energetinius procesus, nutraukdama grybienos augimą. Ciprokonazolas pasižymi stipriu sisteminiu veikimu ir efektyvus nuo vidaus infekcijos.

Kontaktinio ir sisteminio veikimo, beicas skirtas žieminiams ir vasariniams kviečiams, žieminiams ir vasariniams miežiams bei pluoštiniams linams nuo ligų, plintančių su sėkla ir per dirvą apsaugoti.

Produktas registruotas iki: 
31.10.2019

Linai

Žieminiai ir vasariniai kviečiai

Žieminiai ir vasariniai miežiai

Dėmesio

Higienos priemonės

 • Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą arba pilant/sėjant beicuotas sėklas, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu ar beicuotomis sėklomis. Stengtis neįkvėpti dulkių. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Saugos priemonės

 • Beicais sėkla apdorojama patalpose, kuriose įrengtas mechaninis vėdinimas ir beicuoti skirta augalų apsaugos produktų purškimo įranga. Dirbant su neskiestu produktu ir visuose beicavimo etapuose, būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir EN 14605) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt. Beicuota sėkla į sėjos vietą vežama sėjamųjų piltuvuose su sandariais dangčiais arba sandariai uždarytose paženklintose pakuotėse. Pilant ir sėjant beicuotą sėklą būtina dėvėti 5 tipo apsauginę aprangą nuo kietųjų, sveikatai žalingų dalelių (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN ISO 13982), avėti tvirtą avalynę bei mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt.

Naudojimo apribojimai

Beicuojama naudojant 8-10 l tirpalo 1 tonai grūdų. Prieš sėją būtina patikrinti daigumą. Nenaudokite sėkloms, kurios jau beicuotos, sudygę, pažeistos ir yra didesnio kai 16 proc. drėgnumo.

Maišymas su kitais produktais

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais ar trąšomis, skirtomis tręšti per lapus, kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

Tirpalo ruošimas

Pripilkite pusę reikiamo kiekio vandens į beicavimo įrangos talpą. Pridėkite reikiamą, iš anksto apskaičiuotą, produkto kiekį ir įjunkite maišymo įrenginį. Supilkite pastoviai maišydami trūkstamą vandens kiekį. Gerai išmaišykite iki vienarūšės suspensijos. Darbo metu maišymo įrenginys turi būti įjungtas. Rekomenduojama naudoti švarų vandenį. Paruoštas tirpalas turi būti sunaudotas per 24 valandas. Naudojant srautines beicavimo mašinas su atskiru beico ir vandens dozavimu, atskirai reikiamai normai sureguliuojamas beico dozatorius (2,0 l/t) ir atskirai vandens dozatorius (4-8 l/t). Beicas pakuotėje gerai išmaišomas iki vienalyčio takaus skysčio, kuris iš pakuotės į beico dozatorių tiekiamas siurbliu. Beicą pakuotėje kas 30 min. reikia pamaišyti. Naudojant beicavimo mašinas be tirpalo ruošimo įrenginio, beico ir vandens skiedinys ruošiamas atskiroje tam pritaikytoje talpoje, kurios dangtyje yra įtaisytas maišytuvas, apačioje kranas - tirpalui paimti. Tirpalas ruošiamas taip pat kaip ir beicavimo mašinose turinčiose tirpalo ruošimo įrenginius (žr. aukščiau).

Vandens kiekis

4-8 l/t

Produkto sandėliavimas

Laikyti vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje, atskirai nuo maisto produktų ir pašarų. Laikyti ne žemesnėje negu -10°C ir ne aukštesnėje negu +35°C temperatūroje. Nekrauti į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Laikant neatidarytoje gamintojo pakuotėje tinka naudoti 2 metus.

 • Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
  Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
  Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
  Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatint vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.
  Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra.

  Taikyti simptominį gydymą Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.