You are here

Maxim extra 050 FS

Informacija atnaujinta
10.05.2021

Beicai

Registracijos Nr.: 
0331B/12
Pakuotė: 
20 l
Veikli medžiaga: 
Cheminė grupė:
fenilpirolų
triazolų
Produkto forma: 
FS (takus koncentratas sėklų beicavimui)
Veikimo būdas: 
sisteminis-kontaktinis

Fludijoksonilas yra ilgo kontaktinio veikimo fungicidinė veiklioji medžiaga, dalinai prasiskverbianti ir į sėklos vidų, bei į dygstančio daigo koleoptilę. Labai gerai saugo sėklą nuo su sėkla ir per dirvą plintančių ligų. Difenokonazolas Maxim extra sudėtyje esantis difenokonozolas yra sisteminio veikimo fungicidas, turintis platų veikimo spektrą.

Kontaktinio ir sisteminio veikimo beicas žieminiams ir vasariniams kviečiams nuo ligų, plintančių su sėkla ir per dirvą apsaugoti.

Produktas registruotas iki: 
31.12.2019

Vasariniai kviečiai

Žieminiai kviečiai

Dėmesio

Higienos priemonės

 • Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą arba pilant/sėjant beicuotas sėklas, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu ar beicuotomis sėklomis. Stengtis neįkvėpti dulkių. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Saugos priemonės

 • Beicais sėkla apdorojama patalpose, kuriose įrengtas mechaninis vėdinimas ir beicuoti skirta augalų apsaugos produktų purškimo įranga. Dirbant su neskiestu produktu ir visuose beicavimo etapuose, būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir EN 14605) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt. Beicuota sėkla į sėjos vietą vežama sėjamųjų piltuvuose su sandariais dangčiais arba sandariai uždarytose paženklintose pakuotėse. Pilant ir sėjant beicuotą sėklą būtina dėvėti 5 tipo apsauginę aprangą nuo kietųjų, sveikatai žalingų dalelių (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN ISO 13982), avėti tvirtą avalynę bei mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt.

Naudojimo apribojimai

Beicas turi tolygiai padengti sėklas, todėl jei reikia, vandens kiekis gali būti didinamas. Galima naudoti nenutrūkstamo srauto ir kitas beicavimo mašinas. Produktą sėklos beicavimui galima naudoti ir neskiestą, turint tam tikslui tinkamą beicavimo įrangą. Beicavimui naudoti tik tam skirtas, gerai paruoštas ir sureguliuotas pasirinktai beico normai mašinas. Baigus darbą beicavimo įrenginį būtina gerai išvalyti.

Neužterškite vandens, naudojamo laistyti ar namų ūkyje bei vandens telkinių, tvenkinių, griovių, ežerų, nutekamojo vandens sistemų produkto likučiais. Negalima leisti ganytis naminiams gyvuliams ant sudygusių pasėlių.

Maišymas su kitais produktais

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais ar trąšomis, skirtomis tręšti per lapus, kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

Tirpalo ruošimas

Pripilkite pusę reikiamo kiekio vandens į beicavimo įrangos talpą. Pridėkite reikiamą, iš anksto apskaičiuotą, produkto kiekį ir įjunkite maišymo įrenginį. Supilkite pastoviai maišydami trūkstamą vandens kiekį. Gerai išmaišykite iki vienarūšės suspensijos. Darbo metu maišymo įrenginys turi būti įjungtas. Rekomenduojama naudoti švarų vandenį. Paruoštas skiedinys turi būti sunaudotas per 24 valandas.

Vandens kiekis

4-8l/t

Produkto sandėliavimas

Laikyti vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje, atskirai nuo maisto produktų ir pašarų. Laikyti ne žemesnėje negu -5°C ir ne aukštesnėje negu +35°C temperatūroje. Užšalusį produktą galima naudoti jį atšildžius. Nekrauti į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Tinka naudoti 2 metus, laikant uždaroje gamintojo pakuotėje.

 • Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
  Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
  Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
  Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.
  Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą

  Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.