You are here

Maxim extra 050 FS

Informacija atnaujinta
21.08.2017

Beicai

Registracijos Nr.: 
0331B/12
Pakuotė: 
20 l
Veikli medžiaga: 
Cheminė grupė:
fenilpirolinių junginių
Produkto forma: 
FS (takus koncentratas sėklų beicavimui)
Veikimo būdas: 
sisteminis-kontaktinis

Fludijoksonilas yra ilgo kontaktinio veikimo fungicidinė veiklioji medžiaga, dalinai prasiskverbianti ir į sėklos vidų, bei į dygstančio daigo koleoptilę. Labai gerai saugo sėklą nuo su sėkla ir per dirvą plintančių ligų. Difenokonazolas Maxim extra sudėtyje esantis difenokonozolas yra sisteminio veikimo fungicidas, turintis platų veikimo spektrą.

Kontaktinio ir sisteminio veikimo beicas žieminiams ir vasariniams kviečiams nuo ligų, plintančių su sėkla ir per dirvą apsaugoti.

Produktas registruotas iki: 
31.12.2019

vasariniai kviečiai

žieminiai kviečiai

Dėmesio

Higienos priemonės

  • Darbo metu nerūkyti, negerti, nevalgyti. Baigus darbą ar prieš valgant, visada nusiprausti vandeniu su muilu, išskalauti burną, darbo aprangą išplauti, o apsaugines priemones išvalyti. Beicuojant, patalpa turi būti gerai vėdinama.

Saugos priemonės

  • Beicuojant būtina dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 13034), supilant ir sėjant beicuotą sėklą reikia dėvėti 5 tipo apsauginę aprangą nuo kietųjų dalelių (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 13982). Po ja turi būti naudojamas poliesterio/medvilnės arba medvilnės kostiumas, kuris turi būti dažnai skalbiamas. Beicuojant bei sėjant beicuotą sėklą būtina dėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374): pvz., nitrilo. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti, o susitepus pirštinių vidui, suplyšus arba, kai neįmanoma nuvalyti paviršiaus, jas būtina sunaikinti. Beicuojant avėti tvirtą avalynę.

Naudojimo apribojimai

Beicas turi tolygiai padengti sėklas, todėl jei reikia, vandens kiekis gali būti didinamas. Galima naudoti nenutrūkstamo srauto ir kitas beicavimo mašinas. Produktą sėklos beicavimui galima naudoti ir neskiestą, turint tam tikslui tinkamą beicavimo įrangą. Beicavimui naudoti tik tam skirtas, gerai paruoštas ir sureguliuotas pasirinktai beico normai mašinas. Baigus darbą beicavimo įrenginį būtina gerai išvalyti.

Maišymas su kitais produktais

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais ar trąšomis, skirtomis tręšti per lapus, kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

Tirpalo ruošimas

Pripilkite pusę reikiamo kiekio vandens į beicavimo įrangos talpą. Pridėkite reikiamą, iš anksto apskaičiuotą, produkto kiekį ir įjunkite maišymo įrenginį. Supilkite pastoviai maišydami trūkstamą vandens kiekį. Gerai išmaišykite iki vienarūšės suspensijos. Darbo metu maišymo įrenginys turi būti įjungtas. Rekomenduojama naudoti švarų vandenį. Paruoštas skiedinys turi būti sunaudotas per 24 valandas.

Vandens kiekis

4-8l/t

Produkto sandėliavimas

Laikyti vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje, atskirai nuo maisto produktų ir pašarų. Laikyti ne žemesnėje negu -5°C ir ne aukštesnėje negu +35°C temperatūroje. Užšalusį produktą galima naudoti jį atšildžius. Nekrauti į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Tinka naudoti 2 metus, laikant uždaroje gamintojo pakuotėje.

  • Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą. Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.