You are here

Karjera

 Informacinė išlyga kandidatams, dalyvaujantiems įdarbinimo procese

 

Jūsų asmens duomenų administratoriumi yra „Syngenta Polska sp. z o.o.“ bendrovė, kurios registruota buveinė Varšuvoje, Szamocka g. 8, 01-748 Varšuva, įregistruota Nacionaliniame teismo registre numeriu NTR 17224, kurį saugo Varšuvos apygardos teismo XIV Komercinis skyrius, įstatinis kapitalas 22 264 000 PLN , PVM MK 522-254-84-45.

 

Administratoriaus paskirto Duomenų Apsaugos Inspektoriaus, į kurį galite kreiptis su klausimais ir abejonėmis, susijusiomis su Jūsų duomenų saugumu ir naudojimu, kontaktiniai duomenys: telefono numeris: +48 223260601, el. pašt.: [email protected]

 

Jūs turite teisę: tikrinti duomenis, juos taisyti, reikalauti juos pašalinti, taip pat teisę apriboti duomenų tvarkymą, neskelti duomenis, nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, ir teisę pateikti skundą Asmens duomenų apsaugos tarnybos pirmininkui, jei Jūsų duomenys tvarkomi pažeidžiant teisinius reikalavimus.

 

Duomenys bus tvarkomi siekiant įdarbinti į pasirinktą darbo vietą pas Administratorių. Savanoriško ir neprivalomo sutikimo atveju Administratorius turės teisę tvarkyti duomenis, kurie nėra išvardyti Darbo kodekso 221 str. 1 d. kataloge, taip pat būsimų įdarbinimų, kuriuos vykdys Administratorius, tikslais.

 

Jums nebus taikomas sprendimas pagrįstas tik automatizuotu apdorojimu, įskaitant profilių sudarymą ir sukeliantis Jums teisines pasekmes arba daro jam panašų poveikį.

 

Duomenų teikimas yra pareiga, o jų nepateikimas neleis dalyvauti įdarbinimo procese.

 

Jūsų asmens duomenų apdorojimo tiek, kiek būtina sutarčiai sudaryti ir vykdyti, teisinis pagrindas yra 2016-04-27 Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2016/679 dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir Direktyvos 95/46 / EB panaikinimo, 6 str. 1 d. b p. (toliau (BDAR) ir BDAR 6 str. 1 d. c p. tiek, kiek būtina įstatymų nustatytiems Administratoriaus įsipareigojimams vykdyti.

 

Apdorojimo pagrindas taip pat yra teisėtas Administratoriaus interesas, t.y BDAR 6 str.1 d. fp. Teisėtą Administratoriaus interesą sudaro darbuotojų paieška ir įdarbinimo procedūros, kurių tikslas - įdarbinti darbuotoją, kurio kvalifikacija geriausiai atitinka administratoriaus poreikiams.

 

Jei sutinkate tvarkyti duomenis, kurie nėra išvardyti Darbo kodekso 221 str. 1 d. kataloge, taip pat būsimo įdarbinimo tikslams, šiuo atžvilgiu duomenys bus tvarkomi BDAR 6 str. 1 d a . p. pagrindu. Jei duomenys tvarkomi remiantis atskiru sutikimu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu sutikimą atšaukti. Tačiau tai neturės įtakos duomenų tvarkymo, kuris buvo atliktas prieš atšaukiant sutikimą, teisėtumui.

 

Jūsų asmens duomenų gavėjais gali būti:

 

  1. subjektai, kuriems duomenų Administratorius yra įpareigotas teikti duomenis pagal įstatymų nuostatas,
  2. „Syngenta“ kapitalo grupės įmonės,
  3. subjektai, palaikantys įdarbinimo procesą,
  4. subjektai vykdantys buhalterinės apskaitos, audito ir patikrinimų, teisines paslaugas,
  5. subjektai, siūlantys administracinę ir biuro pagalbą, verslo keliones, transporto parko paslaugas
  6. subjektai, teikiantys analitines, IT ir prieglobos paslaugas,
  7. subjektai, teikiantys Administratoriaus naudojamą programinę įrangą,
  8. subjektai, teikiantys IT sistemų prieglobą,
  9. subjektai, teikiantys transporto ir korespondencijos bei siuntinių paslaugas,

 

Asmens duomenys bus tvarkomi tol, kol nebus baigtas įdarbinimo procesas. Gavus atskirą sutikimą tvarkyti duomenis, kurie nėra išvardyti Darbo kodekso 221 str. 1 d. kataloge, šie duomenys bus tvarkomi iki įdarbinimo pabaigos, bet ne ilgiau kaip tol, kol nebus atšauktas sutikimas dėl duomenų tvarkymo. Gavus sutikimą tvarkyti duomenis būsimų įdarbinimų tikslais, duomenys bus tvarkomi iki šių įdarbinimų pabaigos, bet ne ilgiau kaip tol, kol nebus atšauktas sutikimas dėl duomenų tvarkymo.

 

Administratorius paveda individualių paslaugų ir užduočių vykdymą pasirinktiems paslaugų teikėjams, įsteigtiems už Europos ekonominės erdvės ribų (trečiosiose šalyse), ypač IT paslaugų ir integruotų išorinių paslaugų tiekėjams. Tokiais atvejais mano duomenys perduodami trečiajai šaliai remiantis Europos Komisijos sprendimu, kuriame nurodomas tinkamas apsaugos lygis (pvz., Šveicarija, JAV) ir, jei jo nėra (pvz., Indija), pagal teisinius reikalavimus, naudojamos tinkamos apsaugos priemonės užtikrinančios tinkamą duomenų apsaugos lygį - tai visų pirma standartinės ES sutarčių sąlygos. Bet kuriuo metu turite galimybę gauti papildomos informacijos ir gauti atitinkamo saugumo kopijas.

 

Dėl priežasčių, susijusių su Jūsų išskirtine padėtimi, turite teisę prieštarauti savo asmens duomenų tvarkymui, jei Administratorius tvarko Jūsų asmens duomenis remdamasis teisėtais interesais.